В. Самійленко. «Патріоти».
 
УРОК № 61
Тема.   В. Самійленко. «Патріоти».
Мета:  ознайомити  учнів  з  українською  гумористичною  
літературою  та  її  кращими  представниками  —  
В. Самійленком та ін.; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст твору «Патріоти»; розвивати навички 
сприйняття  інформації  на  слух;  виразного  читання 
ліричних творів, їх аналізу, висловлювання власних 
міркувань  з   приводу  прочитаного;  виховувати  усві-домлення цінності дотепного, а   часом і  в’їдливого сло -ва в   житті людини.
Обладнання:  портрет письменника, підбірка української гуморис-тичної  літератури,  твори  В.  Самійленка,  ілюстрації 
до них.
Теорія літератури:   гумор, сатира, антитеза, іронія.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
  Аналіз робіт з   тематичного оцінювання.
Перескладання бажаючими підвищити свій бал.
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Почуття гумору, любов до влучного, дотепного слова здавна прита-манні українцям. Згадаймо запорожців і  їх знаменитий лист турецько -му  султанові,  народні  байки  та  анекдоти,  жартівливі  коломийки.  Гу -мор  допомагав  і   допомагає  людям  підтримувати  життєвий  оптимізм, 
долати труднощі, вади власного характеру. Тому знайомство з  україн-ською  гумористичною  літературою,  сподіваюся,  буде  не  лише  корис -ним, а  й  приємним для вас.
IІІ.   СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Слово вчителя.
Ще  з  шостого  класу  вам  відомі  гумористичні  твори  Л.  Глібова, 
С.  Руданського, С. Васильченка, С. Олійника, П. Глазового, які вчать 
іронічно, критично, з  почуттям гумору сприймати явища навколиш  ньої 
дійсності  й  самого  себе.  Неповторним  гумором,  іронією  пронизані  та-кож твори багатьох інших письменників. Згадайте оповідання й   повісті 
О. Стороженка («Скарб»), А. Дімарова («Блакитна дитина»), Я. Стель -
маха  («Митькозавр  з  Юрківки»),  В.  Нестайка  («Тореадори  з  Васюків -ки»), які принесли чимало приємних і   веселих годин знайомства з  ни-ми.  Елементи  гумору  й  сатири  відчуваються  і   в  багатьох  «серйозних» 
творах красного письменства.
Так, у   поезії Володимира Самійленка, творчість якого ми вивчати-мемо на уроці, комічне служить поштовхом до роздумів про справжній 
патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, при -стосуванство людини.
Сивенький (це псевдонім Самійленка — поет дуже рано, ще в   сту -дентські  роки,  посивів)  був,  як  згадують  сучасники,  «флегматичної, 
м’якої  вдачі,  де  в   чому  безвільний,  мало  практичний,  байдужий  до 
шуму  й  метушні,  заглиблений  у   свої  думки,  але  дуже  прихильний  до 
жарту, гумору. Сидить, бувало, в  себе в   малій кімнатці і   бринькає, пе-ребираючи струни бандури, вірної супутниці при всіх пригодах, і  щось 
бубонить про себе.
Флегматичність В. Самійленка була виняткова. Засиджуючись но-чами чи з   приятелями, чи за писанням, він спав часом ледве не до по -лудня, забуваючи про службу. Тоді посилали за ним кур’єра. Той дов -го стукав, поки поет обізветься.
— Володимире Івановичу, швидше йдіть, там якась комісія на вас 
чекає!
— Скажи, зараз!
Починає вставати, поволі порається біля вмивальника, варить чай. 
Через півгодини кур’єр стукає знову.
— Володимире Івановичу, швидше!
— Скажи, зараз!
І  поки  поет  вибирався,  бувало,  комісія,  не  дочекавшись  його  роз -ходилася».
(З книги В. Шевчука «Із вершин та низин».— К.: Дніпро, 1990.— 
с. 243. )
Володимир Іванович Самійленко з’явився на світ у   1864 році в  се -лянській  родині,  в  знаменитих  Великих  Сорочинцях,  що  на  Полтав-щині. Мати служила в  поміщика Івана Лисевича, який був батьком її 
сина, потім у  його родича Трохимовського, де була велика бібліотека. 
Хлопчик  мав  можливість  багато  читати,  навчився  французької  мови. 
З  1875-го  він  —  учень  полтавської  гімназії.  У   ці  роки  відкривається 
поетичний талант Самійленка. Він пише спочатку російською мовою, 
потім — українською. Цьому сприяли розмови в  дідовій хаті, бабусині 
казки, дядькові пісні й  книжна стихія — твори Т.  Шевченка. Але обра-ти для своїх творів українську мову в  час заборони на неї в  Росій ській 
імперії — це рішучий і  небезпечний крок.
У  1884  році  Самійленко  вступив  до  Київського  університету  на 
історико-філологічний  факультет,  але  так  його  й   не    закінчив,  вив -чив дев’ять мов, став відомим перекладачем. Однак працював на київ -ському  телеграфі,  секретарював  у  чернігівському  «Земском  сборни-ке»,  в   Миргородській  повітовій  земській  управі,  працював  у  газетах 
як фейлетоніст.
Після поразки революції 1905 року, яку поет тяжко пережив, він 
склав іспити й  став нотаріусом, десять років працював у  м. Добринка, 
що на Чернігівщині. 1917 року В. Самійленко переїхав до Києва й  по-чав активно займатися літературною творчістю.
Усе життя письменник був бідним, часто йому доводилося займа -тися нудною, обтяжливою канцелярською роботою. 1919 року через за -грозу з  боку денікінської контррозвідки В. Самійленку довелося виїха-ти в   Галичину, де його підтримали і  морально, і  матеріально.
1924  року  поет  повернувся  на  батьківщину.  Він  мріяв  про  вільну 
й  соборну Україну, гострим пером сатирика боровся проти імперських 
стереотипів «єдиної і  неділимої», проти галасливих псевдопатріотів та 
всіх тих, хто дбав не про народ, а  про свої власні інтереси.
2.   Виразне читання вірша В. Самійленко «Патріоти».
3.   Словникова робота.
Поступ  — рух уперед, прогрес;
річ — мова;
красно — красиво;
балачка  — розмова;
голота  — бідні;
вбожество — бідність, нужденність.
4.   Обмін враженнями щодо прочитаного.
5.   Слово вчителя.
Згадаймо,  що  комічне  —  це  те,  що  викликає  у  нас  сміх.  Основні 
види комічного — гумор, сатира, сарказм.
Гумор  — співчутливе, доброзичливе зображення смішних вад вда -чі  героя  або  недоліків  громадського  та  побутового  життя  з  метою  ви-правлення, переборення.
Сатира  — різке, глузливе висміювання негативних явищ суспіль -ного життя або рис людського характеру.
Сарказм — різка, глумлива, в’їдлива, гнівна насмішка, сповнена 
гіркоти, презирства, й   ненависті до об’єкта висміювання.
Комічне  найчастіше  використовується  в  таких  жанрах,  як  гуморе-ска, байка, сатира, епіграма, фарс, інтермедія, усмішка, комедія. Серед 
них — іронія  (вживання слова в   протилежному значенні), парадокс (спо-лучення несумісних понять), гротеск  (свідоме перебільшення, контраст 
трагічного й   комічного, де реальне в  житті переплітається з   фантастич -ним, страшне — з   незвично смішним). Інколи як засіб комічного вико -ристовується антитеза  — протиставлення явищ, предметів, характерів, 
яке служить для посилення змістового та емоційного звучання твору.
6.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
— Виходячи з  поданих відомостей, визначте головну думку вірша 
«Патріоти», використані в   ньому вид комічного та засоби комічного.
Орієнтовні відповіді
1)   Головна думка — осуд тих, хто лише говорить про благо бать -ківщини,  але  нічого  не  робить,  не  сприяє  цьому;  уславлення 
тих,  хто  без  зайвого  галасу  готовий  до  самопожертви  заради 
вітчизни, свого народу.
2)   Вид комічного — сатира.
3)   Засоби  комічного:  прихована  іронія,  антитеза  ( веселі  собі 
розійшлись  —  а   третій  стояв  зажурившись ),  фразеологізми 
(розложити по пунктах, вести роботу з   язиками).
7.   Самостійна практична робота.
— Визначте віршовий розмір і  спосіб римування поезії «Патріоти».
|Два  хлопці |  укупі |  сто яли,|  
|А  тре тій |   дививсь  од|да лі, 
|Як  ті, га|ря че роз|мов ляли|  
|Про  долю |   сво є ї |   зем лі.
(Тристопний  амфібрахій,  римування  перехресне  з   жіночою  та  чо-ловічою римами.)
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
1.   Поєднайте  художні  засоби  з  їх  визначенням  та  підберіть  ана -логічні приклади.
? широкій (промові) інверсія
в землю б поліг перелічення
патріоти —   
мільйони голоти
епітет
докази наукові фразеологізм
гукали й махали антитеза
2.   Визначте,  на  чиєму  боці  автор,  обґрунтуйте  своє  твердження 
за допомогою тексту.
два хлопці-патріоти
автор
?
третій
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть речення.
«До гумору й  сатири я ставлюся …»
«Твір В. Самійленка „Патріоти” здався мені …»
«Найсмішнішим у  житті мені здається …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Навчитися  виразно  читати,  аналізувати  вірш  В.  Самійленка 
«Патріоти», висловлювати власні міркування про справжній патріотизм 
та роль гумору, сатири в   житті людини.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "В. Самійленко. «Патріоти».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід