Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновле­них традицій і сміливого новаторства.
 
Урок № 60
Тема.   Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновле­них традицій і сміливого новаторства.
Мета:  дати  учням  поняття  про  тематичне,  стильове 
й жанрове багатство літератури XX ст.; розви­
вати навички формулювання й висловлювання 
власних думок щодо творів цього періоду, ви­
вчених  у  попередніх  класах;  розвивати  вмін ­
ня  сприймати  інформацію  на  слух,  виділяти 
голов  не; виховувати любов до книги, естетич ­
ний смак.
обладнання:   портретна  галерея  письменників  XX  ст.,  ви­
ставка їхніх творів.
Теорія літератури:   тематика, стилі, жанри, літературні течії, на ­
прями, традиції, новаторство.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь  У чнів
  Аналіз виконання контрольних робіт.
II.  МоТ ивА ція нА вчА льної діяльносТ і школярів
  Слово вчителя.
XX століття, особливо його початок, знаменувалося значни ­
ми катаклізмами — війнами, зміною соціального устрою, ідео­
логій.  Як  не  дивно,  але  це  дало  поштовх  для  розвитку  літера ­
тури різних напрямів і жанрів, оновлення традицій і   сміливого 
новаторства. Виникає багато різних літературних шкіл і течій, 
митці експериментують зі словом, формою, жанрами, намагаю­
чись зануритися в глибини людської психології, підсвідомості. 
На XX  століття припадає також і страшний час тоталітаризму, 
коли  все  життя  регламентувалося  програмою  єдиної  пануючої 
партії,  а  в  літературі  ніхто  не  повинен  був  виходити  за  межі 
«соціалістичного реалізму». Усі інакомислячі суворо пересліду ­
валися  аж  до  фізичного  знищення.  20–30­ ті  роки  XX   століття 
в  українській  літературі  навіть  названі  «Розстріляним  Відро ­
дженням»,  адже  більше  ніж  півтисячі  талановитих  майстрів 
пера  були  знищені,  інші  відбували  заслання  або  змушені  були 
правдами й неправдами емігрувати. Таких називали зрадника ­
ми,  їхні  твори  вилучалися  з  бібліотек  і  книгарень,  імена  ви­
креслювалися навіть із підручників та енциклопедій.
Ось про цей час у нашій літературі ми будемо говорити на сьо ­
годнішньому уроці.
ііі.  оголошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
IV.   с прийняТТя й зА своєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   р обота над історичним довідничком.
Пригадайте  й  запишіть  найважливіші  події  в  житті  нашого    y
народу, що відбулися у XX ст.
(Російсько­японська війна 1904–1905   рр.
Перша російська революція 1905–1907  рр.
Перша світова війна 1914–1918  рр.
Перша буржуазно ­демократична революція, повалення цара ­
ту 1917   р.
Жовтневий переворот, прихід до влади більшовиків 1917  р.
Громадянська війна в Україні 1918–1920  рр.
Голод 1922  р.
Голодомор 1932–1933   рр.
Тоталітарний сталінський режим (до 1953  р.)
Друга світова війна 1939–1945  рр.
Голод 1946–1947  рр.
Командно ­адміністративна система
Перебудова
Незалежність.)
2.   Слово вчителя.
Ось скільки жахіть випало на долю наших предків, і є ще ба ­
гато живих свідків такої важкої ходи історії.
Письменники завжди були, як то кажуть, «на передовій лінії». 
Хоча  немало  з  них  складали  хвалебні  оди  існуючому  режимові 
і  його вождям, заради слави та багатства служили неправді.  Ми­
нули роки — забулися і їхні твори, і навіть їхні імена. Залиши ­
лися ті, хто створював справжні мистецькі шедеври, сповідував 
загальнолюдські  вічні  цінності.  Недаремно  ці  твори  актуальні 
й  донині, захоплюють читачів художньою довершеністю.
3.   Гра «Хто назве останній».
Згадайте письменників XX ст., твори яких ми вивчали в по ­   y
передніх класах.
(В.   Симоненко, П.  Тичина, Є.  Гуцало, Б.­І.   Антонич, Гр.  Тю ­
тюнник, М.   Вінграновський, В.  Винниченко, О.   Довженко, Ліна 
Костенко, І.   Жиленко, І.  Калинець, Е.  Андієвська, В.  Не стайко, 
В.  Близнець, Я.  Стельмах, С.  Олійник, П.   Глазовий, М.  Стель  мах, 
Б.  Харчук, А.  Малишко, А.  Дімаров, В.  Голо бородько, Л.  Кисе­
льов, В.   Сосюра, Б.  Олійник, В.   Підпалий, І.  Мал кович, В.  Дрозд, 
Є.  Дудар та ін.)
4.   Евристична бесіда.
—  Які теми порушували ці письменники, про що писали?
—  Який із творів вам запам’ятався найбільше? Чому саме?
—  Який із вивчених напам’ять віршів ви пам’ятаєте? Прочи­
тайте його, скажіть, чим саме цей поетичний твір вас привабив.
—  Хто з письменників нині живе й працює?
—  Кого  із  сучасних  письменників­ гумористів  ви  можете  на ­
звати?
—  Назвіть твори традиційно­реалістичного та модерністично­
го  напрямку,  їх  авторів.  (Яскраво­ модерністичні  поети  В.  Голо­
бородько, І.   Малкович, І.  Калинець, Ліна Костенко, В.  Підпалий 
та ін.)
5.   р обота в парах. Перевірка й уточнення планів-тез.
V.  зА кріплення знА нь, УМінь ТА нА вичок
  Вікторина «З якого твору ці рядки, хто є їх автором».
1)   «Раптом  поміж  куширами  промайнула  чорна  блискави­
ця  і   завмерла  осторонь  довгастою  плямою.  Олесь  підповз 
ближче, пригледівся й застогнав від подиву: щука! В зубах 
у  неї тремтіла маленька пліточка.
  —  Пусти,— видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду».
  (Гр. Тютюнник. «Дивак».)
2)   «Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинились. Приї­
хали вони по хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на 
узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить 
на  ній  лід,  чи  скоро  рушить.  Обидва  плечисті,  обидва  з 
широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, 
як маленький гриб­підберезник схожий на свого більшого 
сусіда».
  (Є.   Гуцало. «Лось».)
3)   «У  нас  була  прекрасна,  благородна  ідея  —  провести  під 
свинарником  метро.  Це  мало  бути  сюрпризом.  Перша  лі­
нія метро у Васюківці! Станція “Клуня” — станція “Крива 
груша”. Три копійки в один кінець. Родичі — безплатно. 
З  учительки математики — п’ять копійок».
  (В.   Нестайко. «Тореадори з Васюківки».)
4)   «Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне і дуже доіс­
торичне. Це я зрозумів одразу. На поверхні видніла лише 
голова, але що то було за голова… Ось потвора повернулась 
до нас, і блиснули червонясто два великих ока. Між ними 
стирчав  хижий  ріг.  З  напіврозкритої  пащі  виглядали  го­
стренні білі зуби…»
(Я.   Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісо­
вого озера».)
5)   Щось мріє гай 
Над річкою.  
Ген неба край — 
Як золото. 
Мов золото — поколото, 
Горить­тремтить ріка, 
Як музика.
  (П.   Тичина. «Гаї шумлять».)
6)   Росте хлоп’я, мов кущ малини, 
підкови на шляхах дзвенять. 
Ось ластівки в книжках пташиних 
записують початок дня.
  (Б. ­І.   Антонич. «Назустріч».)
7)   Стежечка  
ходім зі мною  
стежечко  
обережно  
не зачепися за камінець  
переступи соломку 
і під спориш не ховайся  
все одно бачу
  (І.  Калинець. «Стежечка».)
8)   Рідна мати моя, ти ночей недоспала,  
І водила мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 
І рушник вишиваний на щастя дала.
  (А.   Малишко. «Пісня про рушник».)
9)   Сьогодні усе для тебе — 
Озера, гаї, степи. 
І жити спішити треба,  
Кохати спішити треба — 
Гляди ж не проспи!
  (В.   Симоненко. «Ти знаєш, що ти — людина».)
10)  бо кажуть дитина  
що мова наша — солов’їна  
гарно кажуть  
але затям собі  
що колись 
можуть настати і такі часи 
коли нашої мови 
не буде пам’ятати  
навіть найменший соловейко 
тому не можна покладатися  
тільки на солов’їв  
дитино
  (І.  Малкович. «Свічечка букви “Ї”».)
11) «Він  заклопотано  зупинився,  думаючи,  як­ то  здивується 
Степан. І коні здивуються, бо ніколи не бачили його такого 
білого, гарного. Степан вважатиме, що він хоче виділити­
ся, показати норов. А справді, кому й що доведеш? Тільки 
собі  гірше  зробиш.  Краще  вже  й  надалі  прикидатися  сі­
реньким та покірненьким».
  (В.   Дрозд. «Білий кінь Шептало».)
12)  кожне слово нашої мови  
записане у Літописі  
тож хай знають вороги 
якими словами 
на самоті мовчимо
  (В.   Голобородько. «Наша мова».)
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«Я дізнався (дізналася), що…»
«Мене вразило…»
«Наші знання про літературу XX ст., на мій погляд, …»
V і I.  до МАшнє зА вдА ння
Скласти усний твір «Мій улюблений герой із творів літератури 
XX століття».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновле­них традицій і сміливого новаторства.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід