Букви -н- та -нн- у прислівниках.
 
Урок № 58 
Тема. Букви -н- та -нн- у прислівниках. 
Мета: ознайомити учнів із написанням ­н- та ­нн- у прислівниках; сформувати практич ­ 
ні вміння й навички знаходити орфограму ­н- та ­нн- у прислівниках, правильно 
писати слова із цією орфограмою; виховувати почуття любові до природи, її 
краси. 
Очікувані результати: учні знають правила написання ­ н- та ­ нн- у прислівниках; уміють зна ­ 
ходити орфограму « Н та нн у прислівниках»; правильно пишуть слова із цією 
орфограмою; помічають і виправляють помилки в правописі прислівників. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Самостійна робота. ; 
1. в изначте спосіб творення прислівників, виділяючи в них словотворчі 
префікси і суфікси. 
І варіант 
Вголос, заочі, добре, підряд, тепло, будь-де, казна-коли, 
по-українськи, чистісінько, дбайливо, двічі, ледве-ледве, право -руч, затемно. 
ІІ варіант 
Хтозна-як, колись, як-небудь, мовчки, зверху, пошепки, 
по-козацькому, насилу, по-перше, завглибшки, напоготові, тяжко-важко, по-новому, ліворуч. 
2. в ипишіть із прислів’їв прислівники і вкажіть спосіб їх творення. 
І варіант 
Хто нічого не робить, той ніколи не має часу. Що уранці 
не зробиш, то увечері не наздоженеш. Влітку дров не припа -сеш — взимку пропадеш. Хто влітку ледарює, той узимку бідує. 
(Нар. творч .) 
ІІ варіант 
Восени і курчата курми будуть. Їдеш удвох — дорога ко-ротка. Краще погано їхати, ніж хороше йти. Удома і стіни по-магають. (Нар. творч .) 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Спостереження з елементами аналізу. ; 
Поясніть, чому в прислівниках лівої колонки пишеться н, а в при -слівниках правої колонки — нн. 
Давно 
розкішно 
червоно 
доречно 
Позмінно 
старанно 
щоденно 
незрівнянно 
— Від чого залежить кількість літер н у прислівниках? 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Слово вчителя. ; 
У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було в при -кметниках та дієприкметниках, від яких вони утворені: радісний — 
радісно, туманний — туманно. 
Запам’ятайте, що нн пишуться у прислівниках спросоння, попідві -конню, попідтинню, зрання . 
Робота з підручником. ; 
[1] § 33 (с. 225–227); впр. 422 (усно), 425 (письмово). 
[2] § 27; впр. 218, 222 (письмово). 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. д о поданих прикметників доберіть утворені від них прислівники, 
запишіть їх. 
Ясний, безмежний, синій, життєрадісний, багатозначний, 
нездоланний, далекоглядний, широченний, неприхований, сонний, 
невтішний, цінний, зоряний, туманний. 
2. Спишіть речення, вставляючи в прислівниках замість крапок -н- або 
- нн-. розставте пропущені розділові знаки. в изначте синтаксичну 
роль прислівників. 
Попідвіко..ю цвітуть червоногарячі мальви. (І. Цюпа ) Люблю 
коли із неба місяць круторогий тума..о дивиться в вікно. ( В. Со -сюра ) Тільки той збирає урожай хто невтом..о ниву засіває. (Л. Дми-терко ) В душах привіт..о і світанково нашого світу світиться час. 
(Д. Павличко ) 
3. д оберіть до поданих прислівників, що пишуться окремо, спільноко-реневі прислівники з орфограмою «Н і нн у прислівниках». 
Без жалю, без кінця, без ладу, без сліду, без сумніву, до 
речі, з радості, до смаку, на совість, на сором, на диво. 
Словниковий диктант. ; 
Запишіть прислівники. Поясніть написання - н- та - нн-. 
Автоматично, реально, безупинно, недавно, несказанно, 
сильно, зрання, замислено, глибинно, відсутньо, незбагненно, по -підтинню, незбагненно, буденно. 
Колективна робота з текстом. ; 
Перекладіть текст українською мовою. Запишіть. доберіть заголовок. 
визначте тему й основну думку. Підкресліть прислівники з -н- та -нн-. 
обґрунтуйте їх написання. 
ПОРА ПЕРВ ыХ ЦВЕТОВ 
Неожиданно весна вступила в свои права. Лёд на реке не-удержимо плывет вдаль берегов. Спозаранку ярче светит нежное 
солнце. В балках ещё задержались островки снега, но вокруг на 
холмах уже уверенно пробивается первая нежная зелень. 
Каждая травинка тянется к солнцу. Пройдёт ещё несколь-ко дней, и из-под прошлогодней травы и листвы взволнованно 
выглянут первоцветы. 
(Из журнала ) 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 33 (с. 225–227); впр. 429 (письмово). 
[2] § 27; впр. 220 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Гра «Хто більше?». ; 
Скласти словниковий диктант, використовуючи прислівники з н 
та нн.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Букви -н- та -нн- у прислівниках.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід