Частка як службова частина мови.
 
Уроки  №  90–91
Тема.  Частка  як  службова  частина  мови.  
Розряди  часток  за  значенням.
  Мета:  сформувати  в   учнів  поняття  про  частку  як  службову  частину  мови;  розвивати 
вміння знаходити й   визначати частки в  реченнях, розрізняти розряди часток за 
значенням  та  з’ясовувати  їх  морфологічні  ознаки;  розвивати  пам’ять,  логічне 
мислення,  уміння  працювати  з  підручником,  виділяти  головне,  зв’язно  вислов ­
лювати  думки;  виховувати  любов  до  рідної  мови.
 Очікувані результати:   учні вміють знаходити частки в  реченні, відрізняють їх від інших службових 
частин  мови;  розрізняють  розряди  часток  за  значенням;  правильно  з’ясовують 
їх  морфологічні  ознаки;  визначають  частки  за  їх  роллю  в   реченні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
(На дошці записано уривок із поезії Дмитра Білоуса «Злит -ки  золоті».)
виразно  прочитайте  уривок. визначте  й  випишіть  службові  частини 
мови,  схарактеризуйте  їх. до  якої  службової  частини  мови  належать 
виділені  слова?  Що  ви  про  них  можете  сказати?
І  частка  мовить:  слово  я   службове,  
але  людині  чесно  я   служу. 
І,  будьте  певні,  в   інтересах  мови  
і  так,  і  ні ,  де  треба,  я   скажу.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  37;  впр.  500   (усно),  505   (письмово).
[2]  §  39,  40;  впр.  306  (усно),  311   (письмово).
Опрацювання  таблиці.   ;
Ч АСТКА  я К   С л УЖБОВА   ЧАСТ и НА   МОВи
Роль  у  мовленні
Розряди  часток  за  значен -ням  та  роллю  в   реченні
Приклади
Для  вираження 
додаткових  відтінків 
значення  в   реченні 
або  для  творення 
деяких  граматичних 
форм  слів
Формотворчі Хай,  нехай,  би  (б)
Заперечні Не,  ні,  ані
Модальні Хіба,  чи,  невже,  авжеж,  еге,  отож,  так, 
як,  що  за,  ось,  ген,  тільки
Словотворчі  (перетворилися 
на  суфікси  й  префікси)
Хтозна­,  казна ­,  будь ­,  ­небудь,  аби ­,  де ­
Слово  вчителя.   ;
Часткою  називається  незмінна  службова  частина  мови,  що 
служить для вираження додаткових відтінків у  реченні, для тво-рення  деяких  граматичних  форм  слів.
До формотворчих належать частки, які служать для утворення 
умовного й  наказового способів дієслова:  хай,  нехай ,  б (би) . Частка  б (би)  
пишеться  окремо  й   може  стояти  після  і  перед  дієсловом.  Частки 
хай,  нехай   завжди  стоять  перед  дієсловами.  Наприклад:  Хотіла  б  я  вийти 
у  чисте  поле .  (Леся  Українка)  Нехай  не  знає  втоми  та  рука,  що  добре  зерно  в  добру  землю сіє .  (М.   Рильський)
Заперечні частки  не ,  ні ,  ані  служать для заперечення змісту цілого 
речення  або  окремої  його  частини.  Наприклад:  О,  не  даремно,  ні,  в   степах 
гули  гармати.  (В.  Сосюра) У  небесах  ані  хмаринки .
Частки  не ,  ні   можуть  мати  й  підсилювальне  значення.
Модальні  частки  вносять  різні  смислові  відтінки  в   речення, 
а  також  виражають  ставлення  того,  хто  говорить,  до  висловлю -ваного.  Хіба,  чи ,  невже   —  виражають  питання; авжеж ,  еге ,  атож ,  так  — 
ствердження;  як ,  що   за   —  служать  для  оформлення  окличних  ре-чень;  мабуть,  може ,  ледве ,  чи ,  навряд  — виражають сумнів, невпевненість; 
тільки (б), хоч ,  лише  (лиш)  —  служать  для  виділення  чогось; аж ,  ж,  же , 
таки ,  навіть,  ну  (й)  —  для  підсилення  сказаного;  бо ,  но ,  то   —  для 
пом’якшення  наказу  або  прохання.  Наприклад: Тільки  в   праці  невтомній 
крилатим  стаєш .  (В.  Сосюра) Було  мені  тоді,  мабуть,  років  з   вісім .  (С.  Васильченко) 
Що  за  золота  у   вас  дитина .  (А.   Тесленко)
Словотворчими  є  частки, що перетворилися на суфікси й  префікси.
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Спостереження-зіставлення.   ;
З’ясуйте функцію часток  не  і   ні  в   поданих реченнях. визначте синтак -сичну  роль  слів,  до  яких  належать  ці  частки.
Ні  кущика,  ні  деревця  в  безмежній  пустелі.  (І.   Франко)  Не  на -дивився,  ні,  я  на  сади  рожеві.  (І.   Франко)  Ні,  сили  на  землі  нема, 
і  сили  на  землі  не  буде,  щоб  потягти  нас  до  ярма.  (М.   Рильський)  Ні 
смерть, ні тлін, ні підступи і   навіть у  спину постріл не страшать 
мене.  (М.   Бажан )  Ні  Чіпка,  ні  Галя  не  згоджувались.  ( Панас  Мирний )
Тренувальна  вправа.   ;
Спишіть  речення.  Підкресліть  частки.
Кажуть,  начебто  араби  перші  вміли  робити  дзиґарі.  (М.   Коцю -бинський )  Збори  почалися  рівно  о  другій  годині.  (М.   Трублаїні )  Мені  аж 
страшно, як згадаю оту хатину край села. (Т.   Шевченко ) Дим став не -мов густішим, до нього примішалося ще щось. (Г.   Хоткевич ) Он зірка 
в  небі  пролетіла.  (В.   Сосюра)
Творче  завдання.   ;
в ставте в   речення частки, що виражають значення, вказані в  дужках. 
виділіть  граматичні  основи  речень.
Улітку  пересохне  річка  (питання).  Треба  уважніше  чита -ти  (ствердження).  Чудово  в  лісі  (захоплення).  Поїзд  спізниться 
(сумнів). Весна бере своє (виділення). Додому повернулися вчасно 
(посилення).  Сюди  несіть  саджанці  (пом’якшення).
Вибірково-розподільний  диктант.   ;
Прослухайте речення. Запишіть в   них частки у  три колонки: 1  — фор-мотворчі,  2   —  модальні,  3  —  заперечні.
Невже  це  він,  синок,  з  далеких  гін  устиг-таки,  щоб  в   цю 
ступити  воду?  ( Л.   Горлач )  Отже,  уміння  вислухати  людину,  усе-таки 
зрозуміти  її  —  неабияке  мистецтво,  тому  під  час  ділової  бесіди 
віддають перевагу лише тим співрозмовникам, які уважно сприй -мають точку зору й   докази свого партнера. (О.   Корніяка ) Жінки навіть 
з  рогачами  пішли  в  гайдамаки.  (Т.   Шевченко )  Якби  ви  з  нами  подру -жились,  багато  б  дечого  навчились.  (Т.   Шевченко )  Нехай  мені  пісня 
голосно  заплаче,  нехай  у   могилах  будить  сон  козачий.  (В.   Самійленко  ) 
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. ( Т.   Шевченко ) Хай не кри -ють, хмари темні, зорі, вас. ( М.   Вороний ) Якщо не можеш бути вічно 
юним,  то  змолоду  не  будь  старий  бодай!  (Д.   Павличко )  Воно-то  так, 
як  кажуть  мудреці,  не  все  те  злото,  що  в  твоїй  руці.  (А.   Малишко ) 
Ледачому  й   лінуватись  ніколи.  (Нар.  творч .)
Лінгвістична  гра  «Третій  зайвий».   ;
Прочитайте.  випишіть  із  поданих  рядків  «зайві»  частки.  визначте  їх 
розряд  за  значенням.
Так,  еге  ж,  годі.
Саме,  хай,  якраз.
Як,  мов,  нехай.
Хай,  нехай,  ні.
Ані,  ні,  хай.
Лишень,  ні,  навіть.
Уже,  би,  наче.
Лінгвістична  гра.   ;
визначте, у  якому рядку всі слова є  частками. визначте розряд часток 
за  значенням.  Складіть  із  ними  речення.
Хай,  ну,  не,  ні,  а,  але.
Же,  ж,  бо,  но,  би,  хоч.
І,  не,  таки,  хоч.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  37;  впр.  502,  507   (письмово).
[2]  §  39,  §  40;  впр.  308,  315   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Проблемне  завдання.   ;
На основі спостережень над роллю часток у  мовленні зробіть висно-вок  про  те,  у   яких  стилях  найчастіше  вживається  ця  частина  мови.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Частка як службова частина мови.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід