Частки не, ні з різними частинами мови.
 
Урок  №  96
Тема.  Частки не,  ні   з   різними  частинами  мови.
  Мета:  узагальнити  та  систематизувати  знання  учнів  про  правопис  не   і   ні   з   різними 
частинами мови, закріпити вміння правильно вимовляти й   писати слова з   не ,  ні , 
обґрунтовувати написання та доречно використовувати ці частки в   мовленні; по­
глиблювати вміння співставляти та порівнювати мовні явища, розвивати логічне 
мислення й   творчі здібності; виховувати працелюбність, прагнення доводити до 
кінця  розпочату  справу.
 Очікувані результати:  учні вміють правильно писати не  і   ні  з   різними частинами мови; знаходять 
і  пояснюють  орфограми  в  частках  за  допомогою  правил;  уміють  самостійно  ви­
вляти  й   виправляти  помилки  в   правописі.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Пригадайте, з   якими частинами мови  не  завжди пишеться 
окремо.
—  У  яких  випадках  не   пишеться  окремо  з   різними  части-нами  мови,  а   в  яких  —  разом?  Наведіть  приклади.
Практична  робота.   ;
Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки  та  розставляючи  пропущені 
розділові  знаки.  Підкресліть  частки.
Як  квітка  (не)розквітне  без  сонця  так  людяність  (не)мож -лива  без  великодушності.  Жорстокий  і   бездушний  (не)може  бути 
(ні)сміливим  (ні)сильним  (ні)безстрашним  (ні)чесним  (ні)непри -миренним  до  зла.  ( В.   Сухомлинський )
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Як  бачимо, не   і   ні   можуть  бути  морфемою  та  писатися 
разом,  а  також  заперечними  частками  й  писатися  окремо.
Складність  полягає  в  тому,  що  іноді  буває  дуже  важко 
розрізнити,  де  не ,  ні   виступають  префіксами,  а  де  —  частками. 
Подолати  ці  труднощі  допоможуть  правила,  які  ви  повторите  на 
сьогоднішньому  уроці.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиць.   ;
Н АП и САНН я  Н е
Окремо Разом
З  усіма  формами  дієслова,  (крім  дієприк ­
метника),  із  числівниками,  займенниками, 
прийменниками:  не  відвідує,  не  читаючи, 
не  п’ятий,  не  той,  не  від  нас.
З  іменниками,  прикметниками,  прислів­
никами,  значення  яких  заперечує;  тоді  до 
слова,  перед  яким  стоїть  не ,  є   (або  може 
бути)  протиставлення:  Не  жаль,  а  гнів 
охопив  її .  Дорога  була  не  далека,  а  близька
якщо  слова  не  вживаються  без не :  немовля,  неміч, 
неозорий,  незчутися,  ненавидіти,  нехтуючи.
Зі  словами,  які  в   сполученні  з  не   означають  одне 
поняття  (такі  слова  здебільшого  можна  заміни ­
ти  синонімом  без  не ):  нещастя  (горе),  недовгий 
(короткий),  невесело  (сумно).
З  дієприкметниками,  які  в   реченні  виконують  роль 
означення  й  не  мають  при  собі  пояснюючих  слів: 
незавершена  робота,  невиготовлений  виріб
З  дієприкметниками,  що  мають  залежні 
слова  або  в   реченні  виконують  роль 
присудка:  Не  підготовлені  своєчасно 
матеріали  гальмували  роботу.  Книга  не 
прочитана .
З  окремими  дієсловами:  нездужати  (хворіти),  непо -коїтися  (турбуватися),  неславити  (ганьбити)   та  ін.
У  префіксі  недо ­  зі  значенням  неповної  дії  або  озна ­
ки: недобачати,  недокінчивши,  недочитаний.
З  неозначеними  займенниками  та  прислівниками, 
які  починаються  префіксом аби­:  неабихто,  неабияк
Н АП и САНН я  НІ
Окремо Разом
якщо  є   часткою  або  сполучником:  ні  сльозинки; 
не  було  ні  квітів,  ні  трави.
якщо  в   заперечних  займенниках  після  ні  
вживається  прийменник:  ні  в  кого,  ні  до  чого, 
ні  з  чим
якщо  є   словотворчим  префіксом  у   заперечних 
займенниках  або  прислівниках:  ніщо,  ніякий, 
нізвідки.
якщо  слово  без  ні   не  вживається:  нівечення, 
нікчемний,  нівроку
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  39;  впр.  522,  534   (письмово).
[2]  §  42;  впр.  323,  327   (письмово).
Практична  робота.   ;
Спишіть  і  поясніть  написання  не   зі  словами.
(Не)розмовляє, (не)прочитавши, (не)два, (не)ми, (не)до шко -ли.  Птахи  летіли  (не)високо,  а  над  самою  землею.  (Не)спокій 
приносить  задоволення  людині.  Сніг  (не)відкинутий.  (Не)збитий 
санками сніг. (Не)ук, (не)впинний, (не)навидіти, (не)забаром. (Не)
щастя,  (не)далекий,  (не)добре.  (Не)добачати,  (не)дооцінений,  (не)
добиток.
IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Спишіть,  розкриваючи  дужки.  Позначте  орфограми,  обґрунтуйте  їх.
Ні,  краще  (ні)коли  (не)роздивлятись,  з  чого  зроблене  те, 
що  нам  до  вподоби.  (М.   Коцюбинський)  Ні,  друже  мій,  (не)та  година! 
Сучасна  пісня  —  (не)перина,  (не)гошпітальнеє  лежання,—  вона 
вся пристрасть і  бажання... Я  (не)люблю тебе, (не)навиджу,  беркуте ! 
(З  тв. І.   Франка) Він ще (не)знаний, ще (не)пережитий, єдиний день   — 
життя  мого  корона.  (О.   Теліга )  Літо  й  зиму  живе  на  привіллі  маса 
дикої  птиці,  (ні)ким  (не)стріляної,  (не)полоханої.  (О.   Гончар .)  Голос 
був  (не)сильний,  але  дуже  приємний.
2.   Спишіть,  додаючи  до  слів  з  не   протиставлення  або  залежні  слова. 
При  потребі  змінюйте  порядок  слів.  Усно  поясніть  правила  написан-ня  не .
Петрович  нерідко  виходив  оглядати  виноградник.  Неспіш -но  йшов  міжряддями,  інколи  зупинявся  і   підводив  непідв’язані 
лозини.  На  душі  було  чомусь  неспокійно.  Незавершена  праця 
викликала  незадоволення.  Очі  дивились  напружено  і   невесело. 
Незаселений  вулик  стояв  поряд  з  куренем.  (Із  журналу)
3.   Спишіть, розкриваючи дужки і  ставлячи наголоси в   словах з   не  та  ні . 
Поясніть  написання  ні ,  не .
І  (не)осталося  (ні)кого  з  тобою  дома.  Наготи  старої  (ні)чим 
одягти  і  витопить  зимою  хату.  На  чужині  (не)ті  люди,  тяжко 
з  ними  жити:  (ні)з(ким)  буде  поплакати,  (ні)поговорити.  (Ні)хто 
його (не)додбає і  (не)розруйнує... Маю серце широкеє  — (ні)з(ким) 
поділити.  Ще  треті  півні  (не)співали,  (ні)хто  (ні)де  (не)гомонів. 
(Із  тв.  Т.   Шевченка )
4.   За  допомогою  не   утворіть  від  поданих  слів  антоніми.  Усно  поясніть 
їх  написання.
Зразок.   Однаково  —  неоднаково.
Обґрунтований,  обізнаність,  славити,  певний,  переможний, 
здужати,  гаразд,  вибагливий,  бувалий,  письменність.
5.   д о  поданих  слів  доберіть  синонім  —  слово  з  не .  Запишіть  їх  парами. 
обґрунтуйте  орфограми.
Зрадливий,  ганьбити,  мовчазний,  поверховий,  турбуватись, 
поблизу,  безталанний,  щирий,  хворіти.
Розподільний  диктант.   ;
Слова  та  сполучення  слів  запишіть  у   дві  колонки:  1  —  слова,  що 
пишуться  з   не   разом,  2  —  окремо.
Нероба,  ні  риба  ні  м’ясо,  небачений,  не  бачив  помилку, 
недочувати,  невисокий;  небагата,  але  щедра  людина;  ніяково,  ні 
до  кого,  трава  не  скошена,  не  дочув  фразу,  ніякий,  ні  те  ні 
се,  недопечений,  нез’ясоване  питання,  не  треба,  не  доїв  хліба, 
ні  додати  ні  відняти.
Пояснювальний  диктант.   ;
Поясніть  написання  не   зі  словами.
Неприязнь,  незабудка,  невисокий;  не  старий,  а  молодий; 
невихований,  ні  один  ні  другий,  поле  не  засіяне,  не  можна,  не -вміння;  не  солодкий,  а   кислий;  нікчема,  ні  в  що,  недогадливий, 
їжа  не  смачна.
Творче  завдання.   ;
Із  поданими  словами  складіть  речення.  Усно  поясніть  правопис  слів.
Нездужає  —  не  здужає;  неславлять  —  не  славлять;  непо-коїться  —  не  покоїться.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  39;  впр.  535   (письмово).
[2]  §  42;  впр.  328   (письмово).
Індивідуальне  завдання.  виписати  з  орфографічного  словника  п’ять 
слів  із  префіксом  недо-  і   п’ять  слів,  які  не  вживаються  без  не .
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Мікрофон».   ;
—  Найважчим  на  уроці  для  мене  було...
—  Я  хочу  навчитися...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Частки не, ні з різними частинами мови.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід