Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику при вигуках.
 
Урок   №  99
Тема.  Дефіс  у  вигуках.  Кома  та  знак  оклику   при  вигуках.
  Мета:  пояснити учням особливості правопису вигуків та навчити правильно розставля­
ти розділові знаки в   реченнях із вигуками; удосконалювати навички правильно­
го  інтонування  речень  з   вигуками;  розвивати  пам’ять,  увагу,  логічне  мислення; 
виховувати  любов  до  природи,  навколишнього  середовища.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  знаходити  вигуки  в   реченнях,  відрізняють  вигуки  від  часток; 
правильно  пишуть  вигуки  й  розставляють  розділові  знаки  при  них;  аналізують 
тексти  щодо  ролі  в   них  вигуків,  доречно  використовують  їх  у  власному  мов­
ленні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Яка  частина  мови  називається  вигуком?
—  Чим  відрізняється  вигук  від  самостійних  частин  мови? 
А  від  службових?
—  Чи  пов’язаний  вигук  граматично  із  членами  речення?
—  У  яких  випадках  він  буває  членом  речення?
—  Назвіть  групи  вигуків  за  значенням.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
Проаналізуйте  вигуки,  особливості  їх  будови,  вимови,  значення. 
Спробуйте  сформулювати  правило  вживання  дефіса  у  вигуках.
Ох, дзень, ну, агов, няв-няв, бом-бом, хо-хо, ой-ой-ой, ж-ж-ж-ж,  тс-с-с,  а-а-ах,  пу-гу-у-у.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  40  (с.  273–278);  впр.  544,  546   (письмово),  553   (усно).
[2]  §  44;  впр.  338,  339   (письмово).
Опрацювання  таблиці.   ;
Р ОЗДІ л ОВІ  ЗНАК и  ПР и  В иг УКАХ
Правила Приклади
Повторювані  вигуки  пишуться  через  дефіс Ох ­хо ­хо!  Чого  тільки  не  було.  «Ой­ой ­ой!   — 
заплакав  бідний  хлопець  ( І.   Франко)
Після  вигуків  найчастіше  ставиться  кома О,  матуся  буде  вам  дуже  рада.  ( Леся  Українка)
Знак  оклику  ставиться,  якщо  вигук  стоїть  на 
початку  речення  і   вимовляється  з  виразною 
окличною  інтонацією
гей!  А   ти  що  тут  таке?
геть  з   воза!  (М.   Коцюбинський )
Вигук  з  обох  боків  виділяється  комами,  якщо 
він  стоїть  у   середині  речення
Весно,  ох,  довго  ж  на  тебе  чекати.  (І.   Франко)
якщо  вигуки  о,  ой   стоять  перед  звертанням,  то 
після  них,  перед  звертанням  кома  не  ставиться
О  царю  лютий,  творце  зла.  (Т.   Шевченко)
Практична  робота.   ;
виразно  прочитайте  речення.  Проаналізуйте  про  інтонацію  в   речен -нях  із  вигуками. де  можуть  стояти  вигуки?  Які  розділові  знаки  вжи -ваються  при  них?
Ой  гиля-гиля,  гусоньки,  на  став!  Гей,  лети,  мій  коню,  сте -пом і   ярами, розбий мою тугу в  бою з   ворогами. О   Боже мій ми-лий! Що я  наробила! Ой летіла горлиця через сад, через сад, гей! 
Розпустила  пір’ячко  на  весь  сад,  гей,  на  весь  сад!  ( Нар.  творч .)
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Спишіть, вставляючи, де треба, дефіс і   розставляючи пропущені роз -ділові  знаки.  обґрунтуйте  їх  постановку.
Ой  уже  тая  стежка  білим  снігом  припала.  Ну  то  хоч  раз 
послухай  — не завадить. Пробі чоловіче чи ти вже в  голову зай-шов,  чи  що?  Цур  пек  щезай.  Ой  лишенько  Як  страшно!  Ха  ха 
ха.  Овва  А  батько  мій  їх  всіх  потопить!  (Із  тв.  Лесі  Українки )
2.   Спишіть,  підкреслюючи  вигуки.  в изначте  їх  роль  у  тексті.  Зробіть 
письмовий  розбір  першого  і  другого  вигуків.  Назвіть  наявні  при-йменники  й  частки.
УХ  І  ОХ
Ми  на  груші,—  Ух! 
Раптом  чуєм:  
Гух!  Ох! 
Потім  тільки  Гець! 
Що  воно  за  Грець! 
Подивились:  Ох! 
То  ми  долі  Вдвох!
(Г.   Бойко )
3.   Перепишіть,  розкриваючи  дужки.  Зробіть  висновок  про  те,  як  пи -шуться  вигуки.
Ай(ай)ай, ку(ку), бр(р)р, му(у)у, ках(ках)ках, гав(гав), ха(ха)
ха,  ой(ой)ой.
Творче  завдання.   ;
Складіть три речення, в  яких би вигук О  виражав різні почуття, і  одне, 
де  б  вигук  О  був  підсилювальною  часткою.
Спостереження-відтворення.   ;
відтворіть і   запишіть голоси: ворони, горобця, горлиці, солов’я; коня, 
корови,  собаки,  качки,  курки.
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть  речення.  Поясніть  значення  часток  у   них.
Ой,  не  повіває  буйний  вітер  та  із  чистого  поля,  —  Ой  не 
жди, не жди того козаченька, видно, така доля. Ой доле людська, 
чом  ти  неправдива,  що  до  інших  дуже  щира,  а  до  нас  зрадлива. 
(Нар.  творч .)  Віють  вітри,  віють  буйні,  аж  дерева  гнуться.  О,  як  бо-лить  моє  серце,  а  сльози  не  ллються.  ( І.   Котляревський )  Обізвалась  зо -зуля в  діброві, розсипа сумовите «ку-ку»... Ах, ця рань голубина 
червнева,  ах,  це  літо  у   барвах  й  росі!  (О.   Донченко )  Безмежнеє  поле 
в  сніжному  завою,  ох,  дай  мені  обширу  й   волі!  (І.   Франко)  «Тру-ту-ту-ту-у!»  — все вище і  вище підіймає над лісами свою переможну 
мелодію  ріг.  (М.   Стельмах)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  40  (с.  273–278);  впр.  548   (письмово).
[2]  §  44;  впр.  342   (письмово).
Індивідуальне  завдання.  Написати  твір-мініатюру  «Чим  багатий  наш 
народ?»,  використовуючи  спонукальні  речення  з   вигуками.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  нового  ви  дізналися  на  уроці?
—  Де  ми  можемо  застосувати  ці  знання?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику при вигуках.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід