Дієприслівник як особлива форма дієслова;
 
Урок № 46 
Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова; 
загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 
Мета: дати учням поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова; сформувати 
вміння розпізнавати дієприслівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки та синтаксичну роль; розвивати творчу уяву; виховувати любов до природи, її краси. 
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль 
дієприслівника; вміють розпізнавати дієприслівники в тексті; визначають гра ­ 
матичні ознаки дієприслівника; відрізняють дієприслівник від дієприкметника. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Творче спостереження з елементами аналізу. ; 
Запишіть текст. Знайдіть спочатку головні члени, а потім — слова, 
що вказують на додаткову дію. Поясніть, на які питання відповідають 
слова, що вказують на додаткову дію. Яку синтаксичну роль вони 
виконують? 
Спілкування з природою — ніби ковток живої води для 
людської душі. Воно бадьорить розум, даруючи єднання з пре -красним і вічним. Звеличуючи людину, природа робить її чисті-шою й доб рішою. 
(За М. Пришвіним ) 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Проблемне питання. ; 
— З яких частин складається слово «дієприслівник»? Ви-словте своє припущення стосовно цієї назви. 
162 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Робота з таблицею. ; 
розгляньте таблицю. На основі поданого матеріалу розкажіть про 
дієприслівник як особливу форму дієслова. 
Д І є ПР и С л ІВНи К 
Що означає 
На які питання 
відповідає 
Граматичні ознаки 
Дієслова Прислівника 
Додаткову 
дію або стан 
що роблячи? 
що зробивши? 
1) вид (доконаний і недокона­ 
ний): будуючи, побудувавши; 
2) може мати залежні слова 
(іменники, займенники, при ­ 
слівники): будуючи комбінат, 
захищаючи героїчно 
1) незмінний: літаючи, при -нісши; 
2) виконує роль обставини: По -жирувавши на плавнях, кефаль 
почала вертатись з озера 
в море. (І. Нечуй ­л евицький) 
Слово вчителя. ; 
Дієприслівник — це особлива незмінювана форма дієслова, що 
означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова 
та прислівника: звітуючи, вимовивши . 
Дія, названа дієсловом-присудком і дієприслівником, ви-конується тією ж самою особою або предметом-підметом: читаючи, 
виписує; сказавши, замовк. 
Робота з підручником. ; 
[1] § 26; впр. 291 (усно), 292 (письмово). 
[2] § 20; впр. 162, 164 (письмово). 
Практична робота. ; 
Прочитайте речення. доведіть, що виділені слова — дієприслівники. 
Солдат, доганяючи валку, ще раз оглянувся. ( О. Гончар ) Шура, зой-кнувши, підняла руки. ( О. Гончар ) Здається, що незнайомі блакитні 
птахи налетіли раптом на море і б’ються завзято грудьми, піднявши 
вгору білі широкі крила. ( М. Коцюбинський) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. в ід поданих дієслів утворіть дієприслівники. визначте їх вид. 
Витрусити, хитати, писати, голубити, чекати, взяти, знати, 
подати, повзати. 
2. Спишіть речення, підкреслюючи дієприслівники разом із залежними 
словами. 
Ступивши на землю, я сподівався стрінути тишу і холод 
великого кладовища і був здивований дуже, коли побачив осла 
з повними кошиками на спині, що переступав обережно через 
каміння розлитого бруку, тримаючись холодку од зруйнованих 
стін прибережних будинків. Зрідка проходив якийсь робітник, 
заклавши руки в кишені, замкнувши в обличчі з тонкими губами 
презирство до тої землі, що шанувати не вміла людської праці. 
І раптом, не добігши, спиняюсь. ( Із тв. М. Коцюбинського ) 
Вибірковий диктант. ; 
випишіть дієприслівники, визначте їх синтаксичну роль у реченнях. 
Чорнокорий і старезний київський каштан тихо охкає, по -хитуючи руками гілок. ( І. Багряний ) Сади стоять, обдмухані вітрами, 
листки летять, киваючи гіллю. ( Л. Костенко ) Запрягши сонце до те-ліги, назустріч виїду весні. (Б.-І. Антонич ) Дощ, витрусивши безліч 
краплин, посунув свої хмари далі. (Ю. Яновський) 
Вибірково-розподільний диктант. ; 
випишіть із тексту дієприслівники у дві колонки: 1 — недоконаного 
виду; 2 — доконаного виду. 
Одного разу під білим стовбурцем берізки сиділо двоє. Вони 
курили розмовляючи. А потім один узяв і приткнув до стовбура 
свою запалену цигарку. Вогонь уп’явся в тонку кору, пропікаю-чи її наскрізь. Другий чоловік вигукнув: «Що ти робиш?» Але 
той, хто тримав недокурок, відповів, скрививши губи: «Хіба тобі 
болить?» А берізка мовчала, опустивши тоненькі гілочки. 
З темної ранки, там, де стовбур було пропалено вогнем, 
сочилися прозорі краплі. 
Дерева не плачуть. Ту рідину люди називають березовим 
соком. 
(За С. Жураховичем ) 
Диктант-переклад. ; 
Перекладіть прислів’я українською мовою. Підкресліть дієприслів -ники. 
Не узнав горя, не узнаешь и радости. Мудрый ничего не 
делает не подумав. Не зная броду, не суйся в воду. Не накормив 
лошадь, далеко не уедешь. ( Нар. творч .) 
Навчальне редагування. ; 
визначте, в яких реченнях допущено помилки на вживання дієпри -слівників. Поясніть причину помилок і виправте їх. в ідредаговані 
речення запишіть. 
Закінчивши роботу, почав падати дощ. Стугонить кузов ма -шини, приймаючи вантаж. Ми довго їхали рівним шляхом, при-глядаючись до безмежних ланів пшениці. Трактористи, приїхав -ши в поле, їх вже чекали товариші з другої бригади. (За М. Школьником ) 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 26; впр. 293 (письмово). 
[2] § 20; впр. 163 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Бліц-опитування. ; 
— Чому особливу форму дієслова, яку ми вивчили на уроці, 
називають дієприслівником? 
— На які питання відповідає дієприслівник? 
— Назвіть ознаки дієслова і прислівника, притаманні діє -прислівнику. 
— Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник у реченні?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Дієприслівник як особлива форма дієслова;", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід