Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслів-никовому звороті й одиничному дієприслівнику.
 
Урок № 50 
Тема. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслів-никовому звороті й одиничному дієприслівнику. 
Мета: дати учням поняття про дієприслівниковий зворот, формувати вміння знаходити 
та відокремлювати в реченнях дієприслівникові звороти й одиничні дієприслів ­ 
ники; розвивати пунктуаційну грамотність, творчі здібності; виховувати бажання 
пізнавати нове, любов до природи. 
Очікувані результати: учні знають матеріал про дієприслівниковий зворот; уміють знаходити 
та відокремлювати в реченнях дієприслівникові звороти та одиничні дієпри­ 
слівники; правильно розставляють розділові знаки при дієприслівниках і діє­ 
прислівникових зворотах; конструюють прості речення з дієприслівниками та 
дієприслівниковими зворотами, замінюють їх складними реченнями з підряд­ 
ними обставинами; уміють читати й переказувати тексти з дієприслівниками та 
дієприслівниковими зворотами; складають монологи й діалоги, використовуючи 
виражальні можливості дієприслівників та дієприслівникових зворотів. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Робота з текстом. ; 
Спишіть текст. доберіть заголовок. визначте стиль тексту. З’ясуйте 
тему й основну думку. Укажіть дієприслівники, з’ясуйте їх синтаксичну 
роль. 
Найдавніші народні словесні твори мають найрізноманітні -ший зміст, охоплюючи всі розумові й моральні інтереси. Епічні 
легенди з розповідями про пригоди героїв, міфічні перекази про 
походження богів, будову світу і перевороти, що в ньому сталися, 
моральні повчання, а також настанови досвідченої мудрості, які, 
дивуючи нас проблисками здорового глузду, частенько змушують 
і посміхнутися, коли входять у забобонні, дитячі уявлення про 
природу, зразок яких можна бачити у прикметах, закляттях. Зо -бражуючи життя в усіх його проявах, розповідаючи про все ве-лике й важливе, знане народом, епічна народна поезія має своїм 
предметом весь світ і все людство — зрозуміло, в тому тісному 
обсязі, в якому вміла вона збагнути і світ, і людство. 
(За Г. Булашевим ) 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Завдання учням. ; 
Поясніть постановку розділових знаків у реченнях. Чому не в усіх 
реченнях у позиціях до чи після дієприслівниками ставимо кому? 
відповідь обґрунтуйте. 
Антін заснув, не погасивши світла. ( М. Коцюбинський) Жевріючи, 
поволі розгорталась над обрієм лимонна смужка ранкової зорі. 
(В. Козаченко ) Ходили між рядами пригинаючись. Працювали не по -кладаючи рук. (О. Гончар ) 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Слово вчителя. ; 
Дієприслівниковий зворот — це дієприслівник разом із залежними 
від нього словами. Він виконує роль обставини й виділяється 
комами. Однорідні та одиничні дієприслівники також відокрем -люються. Одиничний дієприслівник, який стоїть у кінці речення 
(після присудка) і відповідає на питання як? та фразеологізм із 
дієприслівником не відокремлюються. 
Робота з підручником. ; 
[1] § 27; впр. 295 (усно), 296, 305 (письмово). 
[2] § 22; впр. 176 (усно), 177, 178 (письмово). 
Практична робота. ; 
Спишіть речення. в изначте дієприслівникові звороти, обґрунтуйте 
вжиті при них розділові знаки. 
Шуміло море, виграючи на сонці, ваблячи зір заспокійли-вим синім простором... Марія все стояла на причалі, мовчки про -воджаючи катер очима. Потім, мовби схаменувшись, оглянулась 
і помітила, що біля неї нема вже нікого. Мати клопоталася біля 
будинку, перемиваючи посуд, батько з хлопцями перетягував ба -лони в склад. ( О. Гончар ) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Вибірковий диктант. ; 
випишіть із тексту дієприслівникові звороти із залежними словами. 
КАШТАН 
Весною він цвів білим цвітом, піднявши до сонця свої свіч -ки. А побіля нього стояли в молочному шумовинні такі ж лапа-толисті, кронисті каштани і палахкотіли на всю вулицю. 
Весною все цвіло, зеленіло, і про красу того буяння співали 
пісень солов’ї і дівчата. 
Літо було, жарке, і немолодий уже каштан аж задихався 
від спраги. Листя на гіллі передчасно пожовкло, скручувалось 
і поволі осипалося, встеляючи іржавою кушпелою тротуари. 
Каштан благав дощу, але його не було. На світанку він 
пожадливо ловив своїми ротиками життєдайні краплини роси, 
та їх не вистачало. 
Каштан стояв обпалений сонцем, затиснувши в своїх кула-чатах зеленаво-жовті їжачки, їх залишилося небагато. Поруділа 
золота кужіль в каштановій кроні... 
А над землею тільки-но вставав голубий вересень, сповне -ний тепла, блакиті і сонця. Вересень прошумів над каштаном 
грозовими дощами. Які то були блаженні дощі! Тільки в трав-ні одного разу пролопотів такий дощ над каштановою головою. 
Всього лише раз! А літо пройшло без рясних злив, без трепету 
і гроз, у важкій, нестерпній спекоті... 
(За І. Цюпою) 
Тренувальні вправи. ; 
1. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть діє-прислівникові звороти. 
З-за рогу будівлі гуркочучи і клацаючи виїхав новенький 
зелений трактор. Взявшись за руки хлопчики й дівчатка пере -йшли подвір’я — пара за парою, як гусенята. Але далі в цех 
Зоя Дмитрівна нікого не пустила дозволивши дивитись тільки 
здалека. З гудінням ківш поплив від печі ледь-ледь похитуючись 
на залізному гаку. (Із тв. О. Донченка ) 
2. в ідредагуйте речення. 
Відчинивши вікно, до нього долинули звуки музики. Йдучи 
по коридору, двері відчинились. Підійшовши до класу, його очі 
широко розплющились від здивування. Вносячи добрива у ґрунт, 
рослина швидко росте. 
3. Із поданих груп слів утворіть дієприслівникові звороти, складіть із 
ними речення. 
Співати, наш, пісня, улюблений. Готуватися, до, край, по, 
екскурсія, рідний. 
4. Із поданих пар слів утворіть словосполучення дієприслівника з імен -ником. визначте, якого відмінка вимагає дієприслівник. 
Дякують, мати; опанувати, математика; порадитись, із, 
брат; розв’язують, задача; запобігти, помилка; поставити, за, при -клад; навчаються, за, програма; пишуть, на адреса; навчаються, 
український, мова. 
5. Трансформуйте, де це можливо, речення на просте, ускладнене діє-прислівниковим зворотом. Поясніть розстановку розділових знаків. 
Чому не завжди можна замінити складні речення дієприслівниковим 
зворотом? 
Андрійко змазував лижі і готував їх до змагань. Хлопець 
підходить до багаття і кидає у вогонь оберемок хмизу. Коли ми 
збирали в лісі гриби, то побачили сіреньке зайченя. Коли хмара 
наблизилась, почувся глухий грім. 
Творче завдання. ; 
доберіть до російських фразеологізмів українські відповідники. По-ясніть їх значення, обґрунтуйте постановку розділових знаків. 
Положа руку на сердце. Между нами говоря. Долг плате -жом красен. От добра добра не ищут. (Нар. творч. ) 
Відповідь: Кладучи руку на серце. Між нами кажучи. Умій брати, умій віддавати. Добра 
добувши, кращого не шукай. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 27; впр. 301 (письмово). 
[2] § 22; впр. 179 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Заключна бесіда. ; 
— Що нового ви дізналися на уроці? 
— Які вміння виробили? 
— У чому відчуваєте труднощі? 
— Як оцінюєте свою роботу?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслів-никовому звороті й одиничному дієприслівнику.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід