Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне аудіювання.
 
Урок  №  44
Тема.  Контрольна  робота  №  3.  Тестування.   
Контрольне  аудіювання.
  Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  набутих  учнями  знань  та  вмінь  з  теми  «Дієприк ­
метник»; здійснити перевірку здатності школярів сприймати на слух незнайомий 
текст,  розуміти  мету  висловлювання,  його  зміст,  причино ­ наслідкові  зв’язки, 
тему  й  основну  думку;  розвивати  зв’язне  мовлення,  логічне  мислення;  вихову ­
вати  любов  до  природи.
 Очікувані  результати:  учні  знають  значення  дієприкметника,  його  морфологічні  ознаки,  синтак­
сичну  роль;  знаходять  у  реченні  дієприкметник  і  дієприкметниковий  зворот, 
безособові дієслівні форми на  -но, -то ; уміють визначати дієприкметники актив ­
ного  й  пасивного  стану,  засоби  їх  творення;  правильно  пишуть  дієприкметники 
з  вивченими  орфограмами;  правильно  інтонують  речення  з  дієприкметникови­
ми  зворотами;  уміють  розбирати  дієприкметник  як  особливу  форму  дієслова.
  Обладнання:   тестові завдання у  двох варіантах, текст для аудіювання з   тестовими завданнями 
до  нього.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення  з   критеріями  оцінювання  тестових  завдань. 
Проведення  інструктажу  щодо  виконання  завдань  тестового  ха-рактеру  й   контрольного  аудіювання.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Проведення  тестування.   ;
варіант  І
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Усі  слова  є   дієприкметниками  в  рядку:
А  зморщений,  стверджуючий,  коричневий,  стулений;
Б  зніяковілий,  розімкнутий,  мальований,  крупний;
В  занедбаний,  увічнений,  розмальований,  смолистий;
Г  вигнутий,  непочатий,  страчений,  знижений.   9
2.   Усі  дієприкметники  записано  з   помилками  в  рядку:
А  посіяне,  кручений,  вишиті,  закурена;
Б  спорожніючий,  зігріяний,  вирізьбляний,  розплющюючий;
В  написаний,  вишитий,  сяючий,  прочитаним;
Г  необробленій,  згаяним,  насиченого,  заплетеного.
3.   Усі  дієприкметники  із  часткою  не  пишуться  окремо  в   ряд -ку:
А  (не)домальована  картина;  (не)домитий  посуд;  ніким  (не)
розгадана  тайна;
Б   (не)пофарбована мною підлога; чашка (не)вимита; ще (не)   вивчені  мною  уроки;
В  (не)діючий прилад; (не)загартована людина; (не)добудова -ний  будинок;
Г   (не)чувана радість; (не)позичений, а  власний; поля (не)орані.
4.   Чому  дієслівні  форми  на -но,  -то   називаються  безособовими?
А  Бо  висловлювання  з  формами  на  -но,  -то   більше  підкрес-люють  результативність  дії;
Б  форми  на -но,  -то   не  змінюються;
В  ці  форми  вказують  на  особу;
Г  ці  форми  не  вказують  на  особу.   
5.   Усі  слова  є  дієприкметниками  і   пишуться  з  однією  -н-  у   ряд -ку:
А  змінюва(н,нн)ість,  неоцінне(н,нн)ість;
Б  посія(н,нн)ий,  викона(н,нн)ий,  зробле(н,нн)ий;   9
В  накоє(н,нн)ий,  написа(н,нн)ий,  здорове(н,нн)ий;
Г  невблага(н,нн)ий,  проведе(н,нн)ий,  розмая(н,нн)ий.
6.   Ужитий  у  реченні  дієприкметник  має  пасивний  стан,  до-конаний  вид,  минулий  час  у   рядку:
А  В  лісі  вже  ставало  тісно  від  прибуваючих  військ.  (О.   Гончар )
Б  Нудьгуючими  очима  дивився  він  на  село.  (З.   Тулуб )
В  Я  приміряю  вишиту  мамою  сорочку.   
Г  Усе  навколо  затиха  під  владою  чаруючої  ночі.  (Леся  Українка )
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  дієприкметниками,  ужитими 
в  реченнях,  і   їх  морфологічним  розбором.
1  Клен  розпускаєть-ся  жовтий,  долонь -ки  листка  стулені , 
крупні.  (З  підруч  ника )
2  Дідусь  часто  затри-мується біля карти-ни, намальованої на 
дверях.  ( П.   Параскевич)
3  Часом  темнішало 
від  швидко  літаю-чих  хмар.  ( А.   Го  ловко )
А  Особлива  форма  дієслова   — 
діє прикметник,  пасивний  стан, 
доконаний  вид,  минулий  час, 
ужитий  у   формі  однини,  родо-вого  відмінка,  означення.
Б  Особлива форма дієслова  — діє-прикметник, активний стан, не -доконаний  вид,  теперішній  час, 
ужитий у   формі множини, родо -вого  відмінка,  означення.
В  Особлива  форма  дієслова   — 
діє прикметник,  пасивний  стан, 
доконаний  вид,  минулий  час, 
ужитий  у   формі  множини,  на-зивного  відмінка,  іменна  части -на  складеного  іменного  присуд -ка.
Г  Особлива форма дієслова  — діє-прикметник, активний стан, не -доконаний  вид,  теперішній  час, 
ужитий у   формі множини, родо -вого  відмінка,  обставини.
1В  2А  3Б   9
8.   Установіть  відповідність  між  дієприкметниками  та  їх  озна -ками:
1  працюючий  
робітник
2  опале  листя
А  активний  дієприкметник  теперішнього 
часу
Б  пасивний  дієприкметник  минулого 
часу
3  вимитий   
посуд
В  активний  дієприкметник  минулого 
часу
Г  пасивний  дієприкметник  теперішнього 
часу
1А  2В  3Б   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Запишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Виконайте  розбір 
діє прикметника  як  особливої  форми  дієслова.
В  очах  дівчини  світяться  іскри  (не)розтраченої  ніжності. 
(О.   Довженко )
варіант  ІІ
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Усі  слова  є   дієприкметниками  в  рядку:
А  чародійний,  ясеновий,  наділений,  скошений;
Б  витягнений,  височенний,  розцяцькований,  заморений;
В  сміливіші,  протоптаний,  викладений,  буланий;
Г  створений,  обліплений,  затемнений,  підписаний.   9
2.   Усі  дієприкметники  записано  з   помилками  в  рядку:
А  подарований,  побачений,  стомлений;
Б  розталий,  достигний,  зігнилий;
В  танучі,  усміхнені,  зажурені;
Г  невблаганий,  незбагнений,  розгубленний.   9
3.   Усі  дієприкметники  із  часткою не   пишуться  разом  у   рядку:
А  (не)продуманий учинок; (не)политі досі квіти; (не)зірване 
листя;
Б  ще  (не)вивчений  вірш;  (не)бачена  врода;  (не)підписаний 
учителем  щоденник;
В  (не)дописаний  твір;  (не)помічена  помилка;  (не)підписані    9
документи;
Г  ніким (не)розв’язана задача; ще (не)пофарбоване волосся; 
(не)досказана  думка.
4.   Дієприкметнику  властиві  такі  граматичні  ознаки:
А  вид,  час,  здатність  мати  залежні  слова,  змінюватись  за    9
родам,  числами,  відмінками,  залежність  від  іменника, 
роль  означення;
Б  вид, час, перехідність, змінюваність за родами, числами, 
відмінками;
В  вид,  час,  спосіб,  перехідність,  змінюваність  за  родами, 
числами,  відмінками;
Г  відмінок, час, перехідність, особа, залежність від іменника.
5.   Усі слова є  дієприкметниками і   пишуться з  однією - н- у  рядку:
А  занепаще(н,нн)ий,  носкі   
нче(н,нн)ий,  одірва(н,нн)ий
Б  розгубле(н,нн)ий,  приборка(н,нн)ий,  несказа5(н,нн)ий;
В  купле(н,нн)ий,  незбагне5(н,нн)ий,  обуре(н,нн)ий;
Г  намальова(н,нн)ий,  перекладе(н,нн)ий,  невпізна 5(н,нн)ий.
6.   Ужитий  у  реченні  дієприкметник  має  активний  стан,  недо-конаний  вид,  теперішній  час  у   рядку:
А  Співочий  грім  батьків  моїх,  дітьми  безпам’ятно  забутий. 
(О.   Олесь )
Б   Теплий вітерець приніс з  ланів аромат розквітлої гречки, меду.  (І.   Вирган)

В  Порожньо  на  засніженому  пероні.  (А.   Головко )
Г  Над  Дніпром  знявся  нестихаючий  шум.  (   9 Л.   Баш)
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  дієприкметниками,  ужитими 
в  реченнях,  і   їх  морфологічним  розбором.
1  Коси  в  дів-чат  запле -тені,  кожна 
у  віночку. 
(М.   Олійник)
2  Зображува-на  акторами 
експресія 
сподобалась 
глядачам.
3  Танучий  сніг 
став  зовсім 
брудним.
А  Особлива  форма  дієслова   —  дієприк-метник,  активний  стан,  недоконаний 
вид,  теперішній  час,  ужитий  у   формі 
однини,  називного  відмінка,  означен -ня.
Б  Особлива  форма  дієслова   —  дієприк-метник,  пасивний  стан,  доконаний 
вид,  минулий  час,  ужитий  у   формі 
множини,  називного  відмінка,  озна -чення.
В  Особлива  форма  дієслова   —  дієприк-метник,  пасивний  стан,  недоконаний 
вид, минулий час, ужитий у  формі од-нини,  називного  відмінка,  означення.
Г  Особлива  форма  дієслова   —  дієприк-метник,  активний  стан,  доконаний 
вид,  теперішній  час,  ужитий  у   формі 
однини,  називного  відмінка,  означен -ня.
1Б  2В  3А   9
8.   Установіть  відповідність  між  дієприкметниками  та  їх  озна -ками:
1  вишитий 
рушник
2  вимірюю-чий  при-лад
3  пожовкле 
листя
А  активний  дієприкметник  теперішнього 
часу
Б  активний  дієприкметник  минулого  часу
В  пасивний  дієприкметник  теперішнього 
часу
Г  пасивний  дієприкметник  минулого  часу
1Г  2А  3Б   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Запишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Виконайте  розбір 
діє прикметника  як  особливої  форми  дієслова.
Яскраво горіли ще ніким (не)перетоптані чепурні квітники. 
(О.   Гончар )
Проведення  контрольного  аудіювання.   ;
1.   Читання  тексту  вчителем.
ЗБЕРЕЖЕННЯ   ПРиРОДи  — НАШ  ОБОВ ’ЯЗОК
Діяльність  людини  часто  негативно  впливає  на  природні 
угруповання  організмів.  Цей  вплив  стає  відчутнішим  зі  зростан -ням  населення  Землі  та  з  розвитком  промисловості  й   сільського 
господарства.  Людина  вирубує  ліси,  осушує  водойми,  розорює 
цілинні степи, забруднює довкілля хімічними речовинами, руйну -ючи природні середовища, де мешкають і   розмножуються тварини 
та рослини. Унаслідок цього велика кількість видів рослин і   тва -рин  узагалі  зникла  з   нашої  планети,  а   тисячі  видів  перебувають 
під  загрозою  зникнення.
Збереження  різноманіття  тварин  і   рослин  нашої  планети 
є  необхідної  умовою  збереження  на  ній  життя.  Тому  потрібно  не 
перетворювати природу, а  жити в  гармонії з  нею. Це можливо за 
умов  розвиненого  екологічного  мислення,  коли  всі  господарські 
рішення  приймаються  з  огляду  на  збереження  та  поліпшення 
стану  навколишнього  природного  середовища.
Людина  постійно  веде  боротьбу  зі  шкідниками  сільсько-го  і  лісового  господарств.  Звичайно,  ці  види  завдають  збитків 
економіці,  ушкоджуючи  деревину,  знищуючи  врожай  або  запаси 
харчових  продуктів.  Але  слід  зрозуміти,  що  в   природі  немає 
«шкідливих» або «корисних» видів. Ці поняття визначають місце 
того  чи  іншого  виду  тільки  відносно  людини  та  її  господарської 
діяльності. У   природних угрупованнях усі види  — необхідні ком-поненти,  й  вилучення  будь-якого  виду  з   екосистеми  призводить 
до порушення взаємозв’язків між видами і, як наслідок, до мож -ливого  її  руйнування.  Отже,  перед  людиною  має  стояти  завдан -ня:  не  знищити  той  або  інший  вид,  «шкідливий»  з  її  погляду, 
а  обмежити  його  чисельність  до  того  рівня,  коли  він  не  зможе 
завдати  відчутної  шкоди  економіці.  Тому  необхідне  раціональне 
природокористування,  тобто  таке  використання  видів,  за  якого 
вони  могли   б  зберігати  чисельність  популяції  на  якомога  більш 
сприятливому  для  себе  рівні.
Перед  людиною  нині  гостро  постає  питання:  яким  чином 
можна  запобігти  зникненню  видів,  що  потребують  охорони  як 
на  певній  території,  так  і   на  всій  нашій  планеті.  Якщо  існу-вання  виду  перебуває  під  загрозою  зникнення  в   межах  всього 
ареалу,  його  заносять  до  міжнародної  Червоної  книги,  а   також 
до  національних  Червоних  книг  тих  країн,  на  території  яких 
він  мешкає.
До  національних  Червоних  книг  заносять  також  види,  чи -сельність  яких  у   відповідній  державі  незначна,  постійно  знижу -ється або ті, які з  тих чи інших причин перебувають під загрозою 
зникнення.
До  Червоної  книги  України  занесено  два  види  кишково -порожнинних,  два  —  круглих  червів,  сім  —  кільчастих,  26  — 
ракоподібних,  два   —  павукоподібних,  три  —  багатоніжок, 
173   —  комах,  12  —  молюсків,  два  —  круглоротих,  32  —  риб, 
п’ять  —  земноводних,  вісім  —  плазунів,  67  —  птахів  та  41  — 
ссавців.
Охорона  рідкісних  і  зникаючих  видів  пов’язана  насамперед 
зі  збереженням  місць  їхнього  мешкання  та  екосистем,  до  складу 
яких  вони  входять.  Тому  в  усьому  світі  є  спеціальні  території, 
що перебувають під охороною держави, різних установ та громад-ських  організації.  Налічують  понад  40   тисяч  таких  територій.
Серед природоохоронних територій особливе місце належить 
заповідникам   —  державним  установам,  створеним  із  метою  збе-реження  в  природному  стані  типових  або  унікальних  угруповань 
організмів.  На  їхній  території  заборонено  будь-які  форми  госпо -дарської діяльності людини. Але заповідники  — це ще й  наукові 
установи,  де  вивчають  як  окремі  види,  так  і   цілісні  екосистеми, 
а  також  постійно  спостерігають  за  їхнім  станом.
Серед  заповідників  виділяють  біосферні,  що  їх  створюють 
із  метою  збереження  найтиповіших  природних  комплексів  нашої 
планети,  а  також  природні.  У   біосферних  заповідниках  здійсню -ють міжнародні наукові та природоохоронні програми. В   Україні 
існує  чотири  біосферні  заповідники  та  16  природних.
Близькі за своїм статусом до заповідників національні при -родні  парки  —  заповідні  території,  в  яких  на  певних  ділян -ках  дозволений  організований  туризм  та  проведення  екскурсій. 
В  Україні нині функціонує 10  національних парків (Карпатський, 
Шацький,  Азово-Сиваський  тощо).
(527  сл.)   ( Із  підручника  біології )
2.   в иконання  учнями  тестових  завдань.
І  варіант
1.   За  яких  умов  стає  відчутним  вплив  людини  на  природні 
угруповання  організмів?
А  Із  розвитком  промисловості;
Б  із  сильним  забрудненням  планети;
В  зі  зростанням  населення  Землі  та  розвитком  промисло -   9
вості  й  сільського  господарства;
Г  з  розвитком  сільського  господарства.
2.   Унаслідок чого зникла велика кількість видів рослин і   тва -рин,  а  тисячі  видів  перебувають  під  загрозою  зникнення?
А  Унаслідок  діяльності  браконьєрів;
Б  унаслідок  боротьби  за  виживання  між  тваринами  й  рос -линами;
В  унаслідок  забруднення  хімічними  речовинами;
Г  унаслідок  діяльності  людини  й   втручання  її  в  природні    9
середовища.
3.   У якому випадку можливе життя людини в  гармонії з  при -родою?
А   За умов збереження різноманіття тварин і   рослин планети;
Б  за  умов  розвиненого  екологічного  мислення;   9
В  за  умов  припинення  господарської  діяльності;
Г  за  умов  поліпшення  стану  навколишнього  середовища.
4.   Чому в  природних угрупованнях усі види  — необхідні ком-поненти  екосистеми?
А  Тому  що  вони  існують  самі  по  собі;
Б  тому  що  неможливе  існування  одного  без  іншого;
В  тому  що  вони  не  тільки  завдають  збитків,  а  і  є   харчо -вими  продуктами;
Г  тому  що  вилучення  будь-якого  виду  з   екосистеми  при -   9
зводить  до  порушення  взаємозв’язків  між  видами.
5.   Яке  питання  сьогодні  гостро  стоїть  перед  людством?
А  Раціональне  природокористування;
Б  як  прожити  без  природи;
В  як  запобігти  зникненню  видів,  зберегти  різноманітність   органічного  світу;
Г  як  примножити  багатства  природи.
6.   Що  таке  Червона  книга?
А  Це  списки  тварин  і  рослин;
Б  списки  видів,  що  потребують  охорони  як  на  певній  території,  так  і   на  всій  нашій  планеті;
В  це  список  видів,  які  мешкають  на  певній  території;
Г  це список виду, який перебуває під загрозою зникнення.
7.   Скільки  комах  занесено  до  Червоної  книги  України?
А  167;
Б  173;   
В  132;
Г  26.
8.   З якою метою у  всьому світі виділяють території, що охороня-ються державами, установами, громадськими організаціями?
А  Щоб  зберегти  найкрасивіші  куточки  природи;
155
Б  щоб  людина  не  втручалася  в  природу;
В  щоб  припинити  діяльність  браконьєрів;
Г  щоб зберегти рідкісні й  зникаючі види та екосистеми, до   
складу  яких  вони  входять.
9.   Скільки у   світі нараховується територій, що перебувають під 
охороною  держави,  різних  установ  та  громадських  органі -зацій?
А  Близько  30   тисяч;
Б  приблизно  40   тисяч;
В  понад  40  тисяч;  
Г  40  тисяч.
10.  Чому  особливе  місце  серед  природоохоронних  територій  на -лежить  заповідникам?
А  Тому  що  на  цих  територіях  заборонені  будь-які  форми 
господарської  діяльності;
Б  тому  що  вони  знаходяться  під  суворим  наглядом;
В  тому  що  це  наукові  установи,  де  вивчають  як  окремі    9
види,  так  і   цілісні  екосистеми;
Г  тому  що  на  їхніх  територіях  мешкають  рідкісні  і  зника -ючі  види.
11.  Які  заповідники  створюють  з   метою  збереження  найтипові-ших  природних  комплексів  нашої  планети?
А  Національні  природні  парки;
Б  біосферні  парки;  
В  літосферні  парки;
Г  природні  парки.
12.  Що  виражає  заголовок  тексту?
А  Тему  тексту;
Б  тему  й  основну  думку  тексту;   
В  основну  думку;
Г  проблематику  тексту.
ІІ  варіант
1.   З якої причини зникла велика кількість видів рослин і   тва -рин?
А  Унаслідок  боротьби  за  виживання;
Б  унаслідок  знищення  браконьєрами;
В  унаслідок  знищення  їх  людиною;
Г  унаслідок  забруднення  хімічними  речовинами.   
2.   Чому  потрібно  жити  в  гармонії  з  природою?
А  Це  потреба  екологічного  мислення;
Б  щоб  зберегти  тварин  і  рослини;   
156
В  щоб  ефективно  здійснювати  господарську  діяльність;
Г  щоб  поліпшити  стан  навколишнього  середовища.
3.   Із  ким  людина  постійно  веде  боротьбу?
А  Зі  шкідниками  сільського  й  лісового  господарства;   9
Б  з  браконьєрами;
В  з  працівниками  лісництва;
Г  з  мисливцями.
4.   Яке  завдання  стоїть  перед  людиною?
А  Знищити  вид;
Б  не  знищувати  виду;
В  обмежити  його  чисельність;   
Г  розмножувати  різні  види.
5.   Скільки  видів  земноводних  занесено  до  Червоної  книги 
України?
А  5;   
Б  10;
В  41;
Г  7.
6.   Скільки  територій  перебувають  під  охороною  нашої  держа -ви?
А  Понад  40  тисяч;   
Б  50  тисяч;
В  10  тисяч;
Г  близько  5   тисяч.
7.   Серед природоохоронних територій особливе місце належить:
А  лісництвам;
Б  паркам;
В  заповідникам;   
Г  ботанічним  садам.
8.   Серед  заповідників  виділяють:
А  біосферні;   
Б  стратосферні;
В  літосферні;
Г  природні  парки.
9.   Скільки  в  Україні  біосферних  заповідників?
А  4;   
Б  16;
В  2;
Г  5.
10.  Які  парки  функціонують  в   Україні  нині?
А  Подільський,  Жмеринський,  Зміївський;
Б  9   Карпатський,  Шацький,  Азово-Сиваський;
В  Кримський,  Охтирський,  Волинський;
157
Г  Одеський,  Галицький,  Лозівський.
11.  Скільки  національних  парків  нині  функціонує  в   державі?
А  10;   
Б  20;
В  5;
Г  4.
12.  Яким  є  стиль  тексту?
А  Публіцистичний;
Б  офіційно-діловий;
В  науковий;   
Г  художній.
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  Повторити  §  18–25.
[2]  Повторити  §  14–19.
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання,  що  виникли  в  учнів  під  час  виконання  контрольної   роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне аудіювання.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід