Контрольна робота № 4. Диктант або тестування
 
Урок № 51
Контрольна робота № 4. Диктант або тестування
Мета: перевірити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів, рівень знань із ви-вченої теми, удосконалювати вміння використовувати набуті теоретичні знання на прак-тиці; розвивати логічне мислення, пам’ять
Очікувані результати: учні правильно інтонують БСР; правильно ставлять розділові знаки між частинами БСР й обґрунтовують їх; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила; правильно будують БСР із різними смисловими відношеннями між його частинами.
Обладнання: текст диктанту, тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.
Ознайомлення дев’ятикласників із критеріями оцінювання диктанту.
Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання за-вдань № 1–6 (до кожного з яких треба дібрати власні приклади) максимальна оцінка — 2 бали.
 ІІ. Основний зміст роботи
1. Написання учнями контрольного диктанту.
1) Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем.
(Школярі під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на вивчені пунктограми, визначають слова, значення яких не зрозуміли в процесі сприй-мання.)
СІЧОВЕ ТОВАРИСТВО
Пан Ярема розглядався... Нарешті-таки він бачив тих січовиків, про яких так багато на-слухався у Вишневеччині. Були то направду дивоглядні вояки: засмаглі, міцні й суворі. Не лю-били, очевидно, веселих розмов чи жартів, коли ж ненароком хто й пожартує, то віяло від тих сміхів морозом, а часом і кривавим двобоєм. Всі працювали нарівно, всі нарівно й спочивали, всі не любили кривди й боронили, не жартуючи, свого козака, як і козак із шаблею наголо навально йшов на ворога за своє товариство. Такий лад був: один за всіх, всі за одного. В цьому яскраво вбачалася лицарська вдача і в дніпрових плавнях, і на полі бою: бережи побратима, і побратим не кине тебе в пригодоньці ніколи... Кожен вмів військової штуки, кожен вмів сказати ущипливе слово на герці... Ніхто не шукав вигоди: суворе військове життя гартувало, кожен мусив призвичаїтись: можна добре виспатися і на голій землі.
То були правдиві спартанці: коли ворог вимагав чого від них, казали просто: підійди і ві-зьми. Воля — то був найдорожчий скарб.
(160 сл.) (За М. Лазорським)
2) Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами і його написання учня-ми.
3) Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка учнями написаного.
2. Виконання учнями тестових завдань.
І ВАРІАНТ
1. Укажіть БСР:
А По-моєму, кожна людина мусить хоч раз коли-небудь сягнути свого зеніту. (О. Гончар)
Б Живе землі живої, згадайте ви весну, блакитно-ясні бурі і цвітнотравний шум. (П. Тичина)
В Тиша стояла в лузі, тільки сюрчали коники, заповнюючи її потерухою кістлявих зву-ків. (Є. Гуцало)
Г В орача руки чорні, та хліб білий. (Нар. творч.)
2. З-поміж поданих продовжень речення оберіть лише те, у якому між його частинами треба поставити тире.
Іду звивистою лісовою дорогою...
А ...над головою щебечуть пташки.
Б ...зелений друг гостинно розкриває свої обійми.
В ...попереду видніються юри.
Г ...це найближчий шлях до села.
3. Укажіть БСР із неоднорідними простими реченнями.
А Над болотами та озерами, у долинах рік стоять тумани, важкі хмари пливуть над села-ми й хуторами. (М. Олійник)
Б Відчинив Євген двері й полегшено зітхнув: на ґанкові стояв худий, височенний чо-ловік у формі поштового службовця. (В. Канівець)
В Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли й галасували діти. (С. Васильченко)
Г Млосно, гаряче-духмяно дихає тамариск, туя дурманить своїм запахом. (О. Гончар)
4. Яке з поданих БСР виражає одночасність дій, явищ?
А Сьогодні особливо звабно темніли на приполах оскубини гречки, легка паморозь пи-рію стелилась у долинах, молода конюшина між корячкуватих дубків кликала в лісос-мугу. (В. Дрозд)
Б Глянеш на небо — небо високе, глянеш на хмари — хмари летять. (П. Тичина)
В Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле. (М. Коцюбинський)
Г Чогось завжди так виходить: гарного гриба не знайдеш, а поганка сама в очі лізе. (М. Стельмах)
5. Укажіть БСР із зіставно-протиставними відношеннями.
А Продержало з тиждень морозом — земля заклякла, як кістка. (Панас Мирний)
Б В такі ночі довго хвилюється серце косаря: йому згадується літо. (М. Стельмах)
В Вам страшно — геть ідіть з дороги. (Леся Українка)
Г Війне вітерець — дзвінка пшениця летить, кидається уплав. (М. Стельмах)
6. У реченні 
Перші краплі крихітними копитцями пробігли по затоці починався дощ. (В. Дрозд)
треба поставити:
А двокрапку;
Б кому;
В крапку з комою;
Г тире.
7. Укажіть БСР з однорідними частинами.
А Сіли перепочити і раптом помітили: хтось до них іде. (В. Канівець)
Б Весело бриніли набубнявілими гілками осокори, задумливо погойдувала обважнілими косами береза. (Ю. Яновський)
В Літаки спустилися нижче — в повітрі завили бомби. (Д. Ткач)
Г Не візьмешся за роботу — робота сама не зробиться. (Нар. творч.)
8. Укажіть БСР з однорідними та неоднорідними простими реченнями.
А Ідея проста: за всіма правилами сучасної науки змоделювати Київ. (В. Собко)
Б Я входжу в ліс — трава стає навшпиньки, кошлатий морок лапу подає. (Л. Костенко)
В Ні хліва, ні повітки не ставили: не бачили в тому потреби. (Я. Стецюк)
Г Страшним для мешканців Одеси видалося літо 1872 року: у місті лютувала холера. (В. Канівець)
9. Укажіть БСР, у якому ставиться крапка з комою (розділові знаки відсутні):
А Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель. (А. Малишко)
Б Поглянув я на ягнята не мої ягнята. (Т. Шевченко)
В Десь весело дзюрчить струмок у скісному промінні сонця грає роєм мушва якесь ша-мотіння якісь вечірні лісові звуки долітають до чуткого вуха. (М. Коцюбинський)
Г Облітають квіти обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині. (В. Сосюра)
10. Запишіть три БСР, у частинах яких є дієприкметниковий або дієприслівниковий зворот.
Відповіді: 1В; 2Г: 3Б; 4А; 5В; 6Г; 7Б; 8Б; 9В.
ІІ ВАРІАНТ
1. Укажіть у дужках типи БСР (БСР із відносно рівноправними частинами та БСР із залеж-ними частинами, одна з яких пояснює або доповнює інші).
Попрощалось ясне сонце з чорною землею, виступає круглий місяць з сестрою зорею. (Т. Шевченко) ( ___ )
А ще й таку я вирізьблю картину: зі всіх дворів збігається рідня. (Т. Шевченко) ( ___ )
Наведіть по одному власному прикладу таких типів БСР.
2. Укажіть у дужках тип речення (просте, складне, сполучникове, безсполучникове).
Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей. (І. Томан) ( ___ )
Був дід людина проста й малописьменна. (О. Довженко) ( ___ )
З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає соня-чна хвиля; під хвилею співає хліборобська доля. (Панас Мирний) ( ___ )
Наведіть власний приклад БСР.
3. Укажіть у дужках типи БСР за характером смислових зв’язків між їхніми частинами. Пос-тавте, де потрібно, розділові знаки.
Мені чути вночі хтось долівку гризе хтось розхитує підпори шарудить об корінь. (П. Тичина) ( ___ )
У Полтаву його привіз поїзд далі треба було добиратися підводою. (Г. Тютюнник) ( ___ )
Про оранку він уже й не нагадує ударив чоботом грудку земля як кремінь. (К. Гордієнко) ( ___ )
Наведіть по одному власному прикладу БСР зазначених типів.
4. Поставте розділові знаки в поданих реченнях.
Тільки зорі в небі сяють шепче лист шумить Дунай поміж себе розмовляють шепотять ко-хай, кохай... (С. Гулак-Артемовський)
Надворі вже стемніло десь далеко на небі засяяла перша зірка згодом, мов величезна ан-тонівка, викотився жовтий місяць. (Є. Івженко)
Наведіть власний приклад БСР, у якому вжито тире.
5. Побудуйте БСР, синонімічне поданим.
На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка чорна хмара. (О. Донченко)
Гасли вікна, бо вже синій день дивився крізь намерзлі шибки до кожної хати. (І. Цюпа)
Наведіть власний приклад синонімічного ряду, який складається зі сполучникового та безсполучникового складних речень.
6. Укажіть БСР, у якому правильно поставлені розділові знаки.
Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться; ой як болить моє серце, а сльози не ллються. (Нар. творч.)
Біга тітка із кухні в сіни: з-під повітки заносить дров; з них струмує жовтаво-синя віковіч-на печаль дібров. (В. Симоненко)
Наведіть власний приклад БСР, у якому вжито двокрапку.

 ІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
 ІV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— При виконанні контрольної роботи в мене викликали труднощі такі орфограми та пунктограми...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 4. Диктант або тестування", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід