Контрольна робота № 4. Тестування.
 
Урок № 52 
Тема. Контрольна робота № 4. Тестування. 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та вмінь; розвивати пам’ять, 
увагу, логічне мислення, удосконалювати навички застосування теоретичних 
знань на практиці; виховувати відповідальність, старанність, охайність. 
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль 
дієприслівника; уміють правильно писати дієприслівники з вивченими орфогра ­ 
мами; розставляють розділові знаки при дієприслівниках та дієприслівникових 
зворотах; відрізняють дієприслівник від дієприкметника; виправляють помилки 
у вживанні та правописі дієприслівників; уміють виконувати розбір дієприслів ­ 
ника як особливої форми дієслова. 
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах. 
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок. 
Хід уроку 
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
(Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. 
Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового ха-рактеру.) 
ІІ. о сновний зМІст роботи 
Проведення тестування. ; 
варіант І 
І–ІІ рівні 
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 
1. Усі слова є дієприслівниками в рядку: 
А роблений, роблячи, привабливий; 
Б гусячий, гублячи, зумовлювати; 
В стерпівши, знісши, спостерігаючи; 9 
Г взявши, даючи, намальований. 
2. Усі дієприслівники мають доконаний вид у рядку: 
А зумівши, роблячи, носячи; 
Б закріпивши, піднявши, піднімаючи; 
В вигукнувши, з’ївши, приїхавши; 9 
Г сівши, нісши, йдучи. 
3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено суфікс: 
А чита 9 iючи; 
Б пишyучи; 
В зустр івши; 
Г сію yчи. 
4. Усі дієприслівники із часткою не пишуться окремо в ряд -ку: 
А (не)пускаючи, (не)знаючи, (не)вирішивши; 9 
Б (не)кажучи, (не)здужавши, (не)працюючи; 
В (не)хтуючи, (не)взявши, (не)бажаючи; 
Г (не)зважаючи, (не)зводячи, (не)переглянувши. 
5. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою 
суфіксів: 
А -учи, -ючи; 
Б -ши, -вши; 
В -ачи, -ячи; 
Г -уч, -юч. 
6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні 
(розділові знаки опущено): 
А Остап стояв вагаючись. ( 9 М. Коцюбинський) 
Б У траві прилігши лось міг сховатися до половини. (Є. Гуцало ) 
В А навкруги розвидняючись світліло. (Є. Гуцало ) 
Г І до кохання я незчувшися доріс. (М. Рильський) 
ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 
7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх вида -ми. 
1 доконаний вид 
2 недоконаний вид 
А читаючи 
Б прочитавши 
В співаючі 
1Б 2А 9 
8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфо -логічним розбором. 
1 Особлива форма 
дієслова — діє-прислівник, до-конаного виду, 
у реченні є обста -виною минулого 
часу. 
2 Особлива форма 
дієслова — діє-прислівник, не-доконаного виду, 
у реченні є обста -виною теперішньо-го часу. 
А Десятки прожекторів з валу 
вдарили промінням, засліпили 
наступаючі війська. (За О. Гончаром ) 
Б Благословенна будь, моя неза -ймана дівице Десно, що, згадую-чи тебе вже много літ, я завжди 
добрішав, почував себе невичерп-но багатим і щедрим. (О. Довженко ) 
В Обминувши в долинці пізнє во -лосисте просо, я вихоплююсь на 
шлях і одразу наздоганяю дра -бинчастий віз горшковоза Терен-тія. ( М. Стельмах) 
1В 2Б 9 
IV рівень 
(Правильна відповідь — 3 бали.) 
9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівників як 
особливої форми дієслова. 
Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником летів упе -ред. Весело засміялася жінка і, поспішаючи в кабінет професора, 
подумала про свого міцного захисника. 
варіант ІІ 
І–ІІ рівні 
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 
1. Усі слова є дієприслівниками в рядку: 
А читаючий, співаючи, несучи; 
Б пишучи, ховаючись, робивши; 9 
В читати, опалий, опадаючи; 
Г будуючи, вибілений, співаючі. 
2. Усі дієприслівники мають недоконаний вид у рядку: 
А опадаючи, дивуючись, лукавлячи; 9 
Б зітхаючи, прочитавши, з’їхавши; 
В чіпляючи, гуркотячи, зробивши; 
Г бавлячись, пишучи, прийшовши. 
3. Укажіть дієприслівник, у якому правильно виділено су-фікс: 
А викона 9 iвши; 
Б поїuвши; 
В кер yуючи; 
Г здолoавши. 
4. Усі дієприслівники з часткою не пишуться окремо в ряд -ку: 
А (не)діючи, (не)сумуючи, (не)дочуваючи; 
Б (не)почувши, (не)слухаючи, (не)знаючи; 9 
В (не)сказавши, (не)люблячи, (не)волячи; 
Г (не)хтуючи, (не)взявши, (не)зважаючи. 
5. Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допо -могою суфіксів: 
А -анн, -янн; 
Б -ши, -вши; 
В -учи, -ючи; 9 
Г -ач, -яч. 
6. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні 
(розділові знаки опущено): 
А Жевріючи поволі розгорталась над обрієм лимонна смуж-ка ранкової зорі. (В. Козаченко ) 
Б А сонце заховавшись потім зійшло. (Б. Олійник) 
В Ходили між рядами пригинаючись. ( 9 О. Гончар ) 
Г Антін заснув не погасивши світла. (М. Коцюбинський) 
ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 
7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх вида -ми. 
1 доконаний вид 
2 недоконаний вид 
А люблячі 
Б сказавши 
В купаючись 
1Б 2В 9 
8. Установіть відповідність між дієприслівниками і їх морфо -логічним розбором. 
1 Особлива форма 
діє слова — дієпри-слівник, доконано-го виду, у реченні 
є обставиною ми -нулого часу. 
2 Особлива форма 
діє слова — дієприс-лівник, недоконано -го виду, у реченні 
є обставиною тепе-рішнього часу. 
А Сагайда, випроставшись між 
низькими деревами, якусь мить 
стояв приголомшений і заслі-плений блиском вранішньої 
природи. (О. Гончар ) 
Б Старий воєвода вважав, що не 
може його дочка, живучи серед 
повстанців, не навчитися того, 
що вміють вони. (В. Малик ) 
В Дніпровські рибалки випадко-во натрапляють на ці блукаючі 
човни. (О. Гончар ) 
1А 2Б 9 
IV рівень 
(Правильна відповідь — 3 бали.) 
9. Відредагуйте речення. Виконайте розбір дієприслівника як 
особливої форми дієслова. 
Навчившись грати у шахи, мені запропонували прийняти 
участь у турнірі. 
Продемонстровуючи блокнот з конспектами прочитаних 
книг, Валентина Сидорівна навчила робити його нотатки. 
ІІІ. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 29; впр. 336 (письмово). 
[2] § 23 (с. 107–108); впр. 194 (письмово). 
ІV. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Організований збір зошитів для контрольних робіт. ; 
Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання контрольної ; 
роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 4. Тестування.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід