Контрольна робота № 5. Диктант або тестування.
 
Урок № 67 
Тема. Контрольна робота № 5. Диктант 
або тестування. 
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та вмінь; розвивати орфо­ 
графічну й пунктуаційну вправність, уважність, уміння застосовувати теоретичні 
знання на практиці; виховувати наполегливість, бажання пізнавати навколишній 
світ. 
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль 
прислівника; уміють знаходити прислівники в реченні; визначають граматичні 
ознаки цієї частини мови; уміють утворювати ступені порівняння; практично 
застосовують правила правопису; помічають і виправляють помилки у правописі 
прислівників. 
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст диктанту. 
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок. 
Хід уроку 
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
(Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. 
Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового ха-рактеру, написання диктанту.) 
ІІ. о сновний зМІст роботи 
Проведення тестування. ; 
варіант І 
І–ІІ рівні 
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 
1. Лексичне значення прислівника зумовлене: 
А граматичним значенням тих частин мови, від яких він 
утворений; 
Б лексичним значенням тих частин мови, від яких він 9 
утворений; 
В морфологічною будовою слова; 
Г ознакою дії, стану, якості. 
2. Морфологічні ознаки прислівника — це: 
А незмінність, час, відмінок; 
Б рід, спосіб, число; 
В незмінність, спосіб; 
Г незмінність. 9 
3. Позначте рядок, у якому правильно виконано морфологіч -ний розбір прислівника, ужитого в реченні Тихо-тихо у вранішньому 
лісі . 
А Прислівник, причиновий, незмінний, утворений способом 
повтору слів, обставина; 
Б прислівник, способу дії, незмінний, утворений способом 
складання слів, обставина; 
В прислівник, якісно-означальний, незмінний, утворений 9 
способом складання слів, обставина; 
Г прислівник, способу дії, змінний, утворений способом 
складання слів, означення. 
4. Позначте рядок, не від усіх прислівників якого можна утво-рити ступені порівняння: 
А погано, гарно, розумно, сумлінно; 
Б холодно, щиро, міцно, голосно; 
В щойно, міцно, спросоння, наперекір; 9 
Г зручно, тихо, дорого, завзято. 
5. Позначте рядок, у якому правильно наголошено у прислівники: 
А нашви5дкуруч, по5тиху, на5ново, по5пліч; 
Б жартома 9 5, восени5, на5двоє, за 5ново; 
В дея 5к, на 5довго, глибо5ко, насмі 
х; 
Г боля5че, досхочу 5, порі 5вно, безвісти5. 
6. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окре -мо: 
А без/відома, в/обмін, до/вподоби, кінець/кінцем; 9 
Б з/ходу, на/добраніч, ось/ось, у/день; 
В з/надвору, ні/звідки, за/очі, будь/де; 
Г що/години, у/край, на/бігу, вряди/годи. 
ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 
7. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами 
за значенням. 
1 швидко, верхи 
2 звідти, там 
3 зозла, спросоння 
4 багато, надвоє 
А причини 
Б міри й ступеня 
В місця дії 
Г часу 
Д способу дії 
1Д 2В 3А 4Б 9 
8. Установіть відповідність між прислівниками та способами 
їх словотворення. 
228 
1 дбайливо, десь 
2 весною, часом 
3 по-українськи, здалеку 
4 ледь-ледь, часто-часто 
А префіксально-суфіксальний 
Б перехід словоформ змінюва-них слів у прислівник ін-ших частин 
В суфіксальний 
Г повторення слів 
Д префіксальний 
1В 2Б 3В 4Г 9 
IV рівень 
(Правильна відповідь — 3 бали.) 
9. Прочитайте текст. Знайдіть прислівники. Випишіть їх зі 
словами, до яких вони належать. Визначте синтаксичну 
функцію прислівників. 
Скрізь було тихо. У селі десь далеко було чути, як співали 
пісні. Унизу дрімала вода в Росі й тихо лисніла проти червоного 
неба. Густа осіння роса аж додолу гнула ще зовсім зелений лист 
на дереві. Надворі ніби стояло літо. 
(За І. Нечуєм-Левицьким ) 
варіант ІІ 
І–ІІ рівні 
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.) 
1. Позначте рядок, до складу всіх словосполучень якого вхо -дять прислівники: 
А скло (в)руці, прийти (в)день народження, заїхати (до) 
дому; 
В вивчити (на)пам’ять, розбігтися (в)(різно)(біч), зробити 9 
(на)(швидку) (руч); 
Б росли (у)купі, (на)зустріч з поетом, скласти (в)двоє; 
Г одяг (до)лиця, попрацювати (на)славу Вітчизни, заходити 
(по)черзі. 
2. Позначте правильне твердження. 
А Прислівники походять як від самостійних, так і від 
службових частин мови. 
Б Прислівник є змінною частиною мови. 
В Прислівники не мають закінчень. 9 
Г У прислівники не можуть переходити інші частини мови. 
3. Позначте рядок, у якому правильно виконано морфоло-гічний розбір прислівника, ужитого в реченні Ще сніг кругом. 
(В. Сосюра) 
А Прислівник, способу дії, незмінний, обставина; 
Б прислівник, причиновий, незмінний, означення; 
В прислівник, місце дії, незмінний, обставина; 9 
Г прислівник, означальний, змінний, присудок. 
4. Позначте рядок прислівників найвищого ступеня порівнян -ня: 
А глибше, пізніше, гарніше; 
Б дорожче, дужче, нижче; 
В більш тяжко, менш зручно, куди краще; 
Г наймиліше, найшвидше, найчастіше. 9 
5. Позначте рядок, у якому правильно наголошено прислівни-ки: 
А учо 5ра, хвацько 5, абикуди 5; 
Б уче 5тверо, попро5сту, свіжо5; 
B крадькома 9 5, упродо5вж, на5ново; 
Г ненавми5сне, згаря5чу, за5світла. 
6. Позначте рядок, всі прислівники якого пишуться через де -фіс: 
А будь/де, по/латині, на/скаку, до/вподоби; 
Б по/українському, по/сусідськи, більше/менше, як/не- 9 
будь; 
В до/дому, с/першу, видимо/невидимо, часто/густо; 
Г казна/коли, на/дворі, віч/на/віч, сама/самотою. 
ІІІ рівень 
(Кожна правильна відповідь — 1,5 бала.) 
7. Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами 
за значенням. 
1 згарячу, спросоння 
2 додому, здалеку 
3 довіку, ввечері 
4 наперекір, навмисне 
А мети 
Б часу 
В способу дії 
Г причини 
Д місця 
1Г 2Д 3Б 4А 9 
8. Установіть відповідність між прислівниками та способами 
їх творення. 
1 праворуч, обабіч 
2 бігом, жаль 
3 довго, гаряче 
4 по-вашому, восени 
А суфіксальний 
Б злиття основ слів 
В префіксально-суфіксальний 
Г префіксальний 
Д перехід у прислівник інших 
частин мови 
1Б 2Д 3А 4В 9 
IV рівень 
(Правильна відповідь — 3 бали.) 
9. Прочитайте текст. Знайдіть прислівники. Випишіть їх зі 
словами, до яких вони належать. Визначте синтаксичну 
функцію прислівників. 
Можна не сумніватися в тому, що якби не створилися умо-ви для виникнення агресивно настроєної Московської держави, 
Східна Європа розвивалася б по-своєму. Цілком вірогідно, що 
слов’янські народи були б істинно братерськими. 
(За Г. Півтораком ) 
Написання диктанту. ; 
НА САМОТІ 
Уночі хлопцю не хотілося іти додому. Повний, витонче -ний по краях місяць один одинцем спокійно котився вгорі. 
У сріблясто-зеленому потоці, що без угаву лився навскіс згори, 
потонув майдан, доми, липи. Кость відразу проминув гіллясті 
липи, котрі оточили соборний цвинтар, і поволі пішов Старо-київською вулицею. 
Було, здається, запівніч. Перед очима розляглася порожня 
вулиця, і тільки де-не-де в далечі глухо і ледаче гавкав чийсь 
собака. Без сумніву, Кость Городенко цієї ночі не засне. Місяць 
ллятиме й далі срібну зливу, а знайома порожня вулиця розка-же Костеві видимо-невидимо чого. Кость радо слухатиме її про-стеньке оповідання. До речі, це ж смішно, але, кінець кінцем, 
кожній людині вільно на самоті робити собі те, що дає їй утіху 
і радість. 
(112 сл.) ( За Б. Антоненком-Давидовичем) 
ІІІ. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] впр. 438 (письмово). 
[2] впр. 252 (письмово). 
ІV. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Заключна бесіда. ; 
— Чи справилися ви з роботою? 
— У чому відчували труднощі? 
— Як ви їх подолали?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 5. Диктант або тестування.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід