Контрольна робота № 5. «Речення зі звертаннями, вставними
 
Урок № 52
Контрольна робота № 5. «Речення зі звертаннями, вставними
і вставленими конструкціями». Диктант або тестування
Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; перевірити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності; розвивати пам’ять, логічне та критичне мислення, уміння узагальнювати й систематизувати матеріал
Очікувані результати: учні знаходять у реченнях звертання, вставні слова (словосполучен-ня, речення); правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють та виправляють помилки на вивчені пунктуаційні правила; доречно інтонують ці речення; використо-вують виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу-ченнями, реченнями) в усному й писемному мовленні.
Обладнання: текст диктанту, тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Інструктаж щодо виконання контрольної роботи.
(Ознайомлення восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за прави-льне виконання завдань № 1–6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.)
 II. Основний зміст роботи
1. Написання учнями контрольного диктанту.
1) Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем.
(Школярі під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на вивчені пунктограми, визначають слова, значення яких не зрозуміли в процесі сприймання.)
СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ
Боже, як багато у світі краси! Яке небо! А Дніпро синій-синій, чистий. Брате мій Дніп-ре, батьку мій дорогий і прекрасний! Скільки радості, скільки глибоких найдорожчих почут-тів принесли моєму серцю рідні твої води! Скільки людської краси одкрилось мені на твоєму урочистому березі! Які великі подарунки приніс ти мені, незабутній і безмірно, глибоко лю-бимий! Скільки ласки у вітрах над тобою, у синьому небі, що дивиться в твої води і вічно милується з тебе! Скільки життя і зворушливої поезії в твоїх прозорих ключах, що прагнуть до тебе з берегів! І сонце, сонце, ніжне і щедре, якому я поклоняюся і поклонятимусь усе життя, річко моя дорога і велика. Велика ріка народу мого.
Як багато добра подарував ти мені! Як засяяв передо мною світ людський на твоєму чистому фоні, на водах твоїх. Як подобрішав я, як наповнив ти мене вкрай бажанням творити добрі діла для народу. Любов’ю наповнив моє серце, надихнув мене на розуміння великого.
(144 сл.) (За О. Довженком)
2) Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами і його написання учнями.
3) Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка учнями написаного.
2. Виконання учнями тестових завдань.
ВАРІАНТ I
1. Укажіть правильне твердження.
Звертання — це:
А слово, яке виражає ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення;
Б слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;
В чуже мовлення, передане дослівно, без змін;
Г розмова двох або кількох осіб.
2. Укажіть правильне твердження.
Вставні речення виділяються:
А двокрапкою й тире;
Б лапками;
В дужками або тире;
Г крапкою з комою.
3. Укажіть речення зі звертанням.
А Мавко, ти з мене душу виймеш! (Леся Українка)
Б Вже почалось, мабуть, майбутнє. (Л. Костенко)
В І вже не існувало для нього нічого, окрім озера, осики й хмелю. (І. Цюпа)
Г Ти, як і Дніпро, оспіваний у піснях народних… (І. Цюпа)
4. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає впевненість.
А Ви, звичайно, знаєте мою сестру. (Ю. Збанацький)
Б Отже, що тут багато говорити й сперечатися. (М. Грушевський)
В Кажуть, юність нерозсудлива й тривожна. (Л. Забашта)
Г Відступати нам, по-перше, пізно, а по-друге, немає підстав. (В. Собко)
5. Укажіть речення з непоширеним звертанням.
А Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу. (Д. Павличко)
Б Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!.. (О. Олесь)
В З-за моря припливла сюди, кохана чарівнице? (Леся Українка)
Г Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну. (О. Закидальська)
6. Як називається виділена конструкція, ужита в даному реченні?
Улітку під вербою біля хати (як добре, що скінчилася зима!) княгиня почала дітей на-вчати. (М. Руденко)
А Вставлене речення;
Б вставне слово;
В вставне словосполучення;
Г вставне речення.
7. Установіть відповідність між реченнями і вставними конструкціями в них (розділові знаки пропущено).
1 звертання
2 вставне слово
3 вставне словос-получення
4 вставне речення А Може вам зустрічалась нині синя райдуга у долині? (А. Малишко)
Б Вгамуйся думко не літай так буйно. (Леся Українка)
В Земля України небо і люди усе мені рідне. (П. Воронько)
Г Ми по сходах ступаєм а ніч мабуть є щось чаклунське у ночі зорі сипала прямо до віч. (Б. Степанюк)
Д Не губіться прошу вас у морі людському. (Л. Ржегач)

8. Установіть відповідність між реченнями й типом вставних конструкцій за вираженням ставлення мовця до повідомлюваного.
1 упевненість
2 невпевненість
3 радість
4 джерело пові-домлення А Отже, секрет музикальності української вимови треба шукати у її зв’язку з українською піснею. (І. Фаріон)
Б Кажуть, мудрість приходить з роками. (Л. Дмитерко)
В Чи, може, так здалось мені? (Л. Глібов)
Г На щастя, пожежу погасили швидко. (Ю. Баштовий)
Д Кожному, звичайно, приємно, коли в кімнаті стоять квіти. (О. Копиленко)

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.
А Батьку, батьку, ніколи не забуду тебе! (П. Загребельний)
Б Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить. (Л. Костенко)
Відповідь: 1Б; 2В 3А; 4А; 5Б; 6А; 7 — 1Б, 2А, 3Д, 4Г; 8 — 1Д, 2В, 3Г, 4Б.
ВАРІАНТ II
1. Укажіть правильне твердження.
При звертаннях може стояти займенник:
А ти або ви;
Б я або ми;
В ти або ми;
Г вони або ми.
2. Укажіть правильне твердження.
Своє ставлення до повідомлюваного мовець висловлює за допомогою:
А звертань;
Б головних членів речення;
В дужками або тире;
Г вставних слів (словосполучень, речень).
3. Укажіть правильне твердження.
Якими відмінками виражаються звертання?
А Іменником у кличному відмінку однини і називному множини;
Б іменником у називному відмінку однини та родовому множини;
В іменником у називному відмінку множини та родовому однини;
Г іменником у знахідному відмінку однини і множини.
4. Укажіть правильне твердження.
Вставлені конструкції відрізняються від вставних:
А будовою;
Б місцем у реченні;
В інтонацією та розділовими знаками при них;
Г вони містять у собі додаткове повідомлення.
5. Укажіть речення з поширеним звертанням.
А Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули. (Т. Шевченко)
Б Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік. (Л. Костенко)
В Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим. (А. Малишко)
Г Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали. (Т. Шевченко)
6. Укажіть речення, у якому вставне слово вказує на джерело думки.
А Значить, ці промені рівні тому випромінюванню. (М. Івченко)
Б Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці. (Т. Шевченко)
В Був тоді там, кажуть, кущик глоду, кущик є, та — терен, а не глід. (Л. Костенко)
Г Чекаю дня, коли собі скажу: оця строфа, нарешті, досконала. (Л. Костенко)
7. Установіть відповідність між реченнями і вставними конструкціями в них (розділові знаки пропущено).
1 звертання
2 вставне слово
3 вставне сло-восполучення
4 вставне ре-чення А Бува то правда кажучи звичайна крамарська буда яких безліч в Італії. (Леся Українка)
Б Воно мені мабуть так мало бути. (М. Вінграновський)
В А я хвилину виберу скажу про командира отак за пер-шим спогадом і другий виплива душа у нього щира… (А. Малишко)
Г Ми зберегли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог не поранив. (П. Тичина)
Д Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори. (Д. Павличко)

8. Установіть відповідність між реченнями й типом вставних конструкцій за вираженням ставлення мовця до повідомлюваного.
1 упевненість
2 невпевненість
3 активізація ува-ги
4 послідовність викладу думки А Погода зіпсувалась, мабуть, буде штормове попере-дження. (А. Кащенко)
Б Десь на обрії блиснуло, без сумніву, буде гроза. (І. Цюпа)
В На материні прохання, уявіть собі, ніхто не зважає. (О. Довженко)
Г Зрештою, навчання триває і після закінчення школи. (І. Цюпа)
Д Будьте люб’язні, допоможіть мені підібрати потрібну лі-тературу. (З підручника)

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.
А Здається, десь високо в небі журавель лине. (В. Васильченко)
Б У наш час (час електроніки, кібернетики, генетики, польотів у космос) природно утворився інший симбіоз. (Є. Гуцало)
Відповідь: 1А; 2Г; 3А; 4Г; 5В; 6В; 7 — 1Г, 2Б, 3А, 4В; 8 — 1Б, 2А, 3В, 4Г.

 IІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
Скласти діалог (6–8 реплік) на тему «Хто з визначних людей є для тебе взірцем» або «Що таке екологія душі», використовуючи звертання й вставні слова.
 ІV. Підсумки уроку
(Після того як зібрано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 5. «Речення зі звертаннями, вставними", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід