Контрольна робота № 6. Тестування.
 
 
Урок   №  76
Тема.  Контрольна  робота  №  6.  Тестування.
  Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  учнями  набутих  знань  та  вмінь  з   теми  «Приймен­
ник»;  формувати  вміння  застосовувати  здобуті  знання  на  практиці;  розвивати 
увагу,  пам’ять,  логічне  мислення;  виховувати  любов  до  людей,  доброту,  мило­
сердя.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  прийменники  в   реченні;  уміють  застосовувати  правила 
правопису  прийменників;  виявляють  і   виправляють  помилки  в  їх  правописі; 
складають  речення  з   різноманітними  прийменниково ­іменниковими  конструк ­
ціями.
  Обладнання:   тестові  завдання  у  двох  варіантах.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення  з   критеріями  оцінювання  тестових  завдань. 
Проведення  інструктажу  щодо  виконання  завдань  тестового  ха-рактеру.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Проведення  тестування.   ;
варіант  І
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Позначте  правильне  твердження.
А  Прийменник  —  незмінна  службова  частина  мови,  що 
вживається  для  зв’язку  частин  складного  речення.
Б  Прийменник  — незмінна службова частина мови, що ви-ражає  залежність  іменника  та  займенника.
В  Прийменник  — незмінна службова частина мови, що ви-   9
ражає  залежність  іменника,  числівника,  займенника  від 
інших  слів  у   словосполученнях  і   реченнях.
Г  Прийменник  —  незмінна  повнозначна  частина  мови,  що 
виражає  залежність  іменника,  числівника,  займенника 
від  інших  слів.
2.   Позначте  рядок  прийменників:
А  з-під,  край,  заради,  ніби;
Б  поміж,  без,  згідно  з,  при;   9
В  у  разі,  о,  аби,  й;
Г  ну,  з,  про,  між.
3.   Усі  прийменники  є   непохідними  в  рядку:
А  коло,  шляхом,  близько,  уздовж;
Б  до,  над,  між,  для;   9
В  заради,  зважаючи  на,  круг,  об;
Г  поза,  протягом,  обабіч,  над.
4.   Усі  прийменники  пишуться  разом  у  рядку:
А  (з)посеред,  (за)ради,  (в)наслідок;
Б  (по)при,  (з)попід,  (з)поміж;
В  (під)час,  (з)метою,  (за)для;
Г  (що)до,  (у)продовж,  (по)серед.   9
5.   Позначте рядок похідних прийменників, що пишуться через 
дефіс:
А  (із)за,  (з)поміж,  (із)поміж;   9
Б  (по)між,  (на)вкруги,  (із)понад;
В  (по)серед,  зважаючи(на),  (з)під;
Г  (з)під,  (із)над,  (по)ряд.
6.   Позначте  правильний  варіант  перекладу  з  російської  мови 
словосполучення  в  три  часа :
А  третьої  години;
Б  на  третю  годину;
В  о  третій  годині;   9
Г  в  три  години.
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  прийменниками  в  словосполу-ченнях  та  їх  відмінком.
1  родовий
2  місцевий
3  давальний
4  знахідний
А  приїде  через  місяць
Б  сидить  кінець  столу
В  встає  о   шостій  годині
Г  стоїть  перед  очима
Д  вийшло  всупереч  сподіванням
1Б  2В  3Д  4А   9
257
8.   Установіть  відповідність  між  прийменниками  та  їх  будо -вою.
1  прості
2  складні
3  складені
А  коло,  поза,  від
Б  з-над,  задля,  попри
В  зважаючи  на,  відповідно  до,  згідно 
з
Г  без,  при,  кінець
1Г  2Б  3В   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Спишіть  речення.  Зробіть  морфологічний  розбір  приймен -ників.
Це  були  гамазеї,  де  переховувався  недоторканий  запас  зер -на  на  випадок  неврожаю  чи  якогось  стихійного  лиха.  (О.   Донченко ) 
У  понеділок  рано  виринуло  блискуче  сонце  з-поза  рожевих 
хмаринок.  (І.   Франко)
варіант  ІІ
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Позначте  правильне  твердження.
А  Прийменник  —  змінна  службова  частина  мови,  що  ви-ражає  залежність  іменника,  прикметника,  займенника 
від  інших  слів  у   словосполученні  та  реченні.
Б  Прийменники  вживаються  тільки  з  одним  відмінком.
В   Без прийменників змінні слова вживаються тільки у  фор -мі  називного  відмінка.
Г  Прийменник  —  службова  частина  мови,  що  вживається    9
для  зв’язку  слів  у  словосполученні  й  реченні.
2.   Позначте рядок, у  якому прийменник разом з   іменниковою 
формою  вказує  на  час  дії:
А  малювати  з   вівторка,  відповідати  згідно  із  законом,  схо-ватися  в  лісі;
Б   лежати на піску, кволий через хворобу, протягом тижня;
В  обіцяти  зі  вчорашнього  дня,  зустрітися  за  рік,  о  шостій    9
годині;
Г  прийти  до  школи,  писати  після  уроків,  трапилось  по 
зимі.
3.   Усі  прийменники  прислівникового  походження  в  рядку:
А  коло,  ззаду,  всупереч;
Б  довкола,  відносно,  близько;   9
В  уздовж,  нарізно,  за  винятком;
Г  напередодні,  кінець,  повз.
4.   Позначте рядок, у  якому допущено помилки при написанні 
прийменників:
А  унаслідок,  з  поза,  в  супереч;   9
Б  із-під,  навколо,  обабіч;
В  незважаючи  на,  заради,  уздовж;
Г  поміж,  на  чолі,  навпроти.
5.   Позначте рядок, у   якому всі прийменники пишуться окремо:
А  з/метою,  з/за,  на/вкруги;
Б  по/над,  до/в/кола,  під/час;
В  згідно/з,  незважаючи/на,  за/винятком;   9
Г  з/поза,  по/руч,  не/залежно/від.
6.   Позначте  рядок  складених  прийменників:
А  з-над,  заради,  у  зв’язку  з;
Б  з-поміж,  край,  довкола;
В  поміж,  кінець,  близько;
Г  згідно  з,  відповідно  до,  незважаючи  на.   9
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  прийменниками  в  словосполу-ченнях  та  їх  відмінками.
1  родовий
2  давальний
3  знахідний
4  орудний
А  біг  навздогін  нам
Б  стоїть  при  дорозі
В  пісня  без  слів
Г  крізь  туман  не  видно
Д  видніється  за  лісом
1В  2А  3Г  4Д   9
8.   Установіть  відповідність  між  прийменниками  та  їх  будо -вою.
1  прості
2  складні
3  складені
А  біля,  для,  від
Б  у  зв’язку  з,  з  метою,  у  разі
В  з-поміж,  з-понад,  із-за
Г  без,  заради,  згідно  з
1А  2В  3Б   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Спишіть речення, зробіть морфологічний розбір прийменників.
Червоні  круги  літали  перед  його  очима  та  розпливалися. 
(М.   Коцюбинський) 
Незважаючи  на  спеку  й  духоту,  косарі  співали  косарських 
пісень.  (І.   Нечуй-Левицький)
 IІІ.  Домашнє  завдання
[1]  §  34  (с.  243);  впр.  464  (письмово).
[2]  §  35  (с.  148);  впр.  277  (письмово).
ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  вам  вдалося  на  уроці,  а  над  чим  ще  треба  працю-вати?
—  Що  нового  ви  дізналися  сьогодні?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 6. Тестування.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід