Контрольна робота № 7. Тестування.
 
Урок  №  88
Тема.  Контрольна  робота  №  7.  Тестування.
  Мета:  перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та вмінь з  теми «Сполучник»; 
активізувати  розумову  діяльність  учнів;  виховувати  бережливе  ставлення  до 
природи  рідного  краю,  до  рідної  землі,  її  багатств.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  сполучники  в   реченні;  правильно  пишуть  сполучники;  по -мічають  і  виправляють  помилки  в  їх  написанні;  використовують  сполучники 
у  власних  висловлюваннях,  складаючи  прості  й  складні  речення;  уміють  реда -гувати  речення,  замінюючи  сполучники  синонімічними.
  Обладнання:   тестові  завдання  у  двох  варіантах.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивацІ я  навчальної  дІ яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення  з   критеріями  оцінювання  тестових  завдань. 
Проведення  інструктажу  щодо  виконання  завдань  тестового  ха-рактеру.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Проведення  тестування.   ;
Варіант  І
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Позначте  правильне  твердження.
А  Сполучник  —  службова  частина  мови,  яка  служить  для 
зв’язку  слів  у  реченні.
Б   Сполучник  — службова частина мови, яка вказує на різні 
смислові  зв’язки  в   реченні.
В   Сполучник  — службова змінна частина мови, яка поєднує 
однорідні  члени  речення  та  частини  складного  речення.
Г  Сполучник  —  службова  незмінна  частина  мови,  яка  по-   9
єднує  однорідні  члени  речення  та  частини  складного  ре -чення,  вказуючи  на  різні  смислові  зв’язки  між  ними.
2.   За  походженням  сполучники  бувають:
А  похідними  —  непохідними;   9
Б  парними  —  повторювальними;
В  змінними   —  незмінними;
Г  самостійними   —  службовими.
3.   За  будовою  сполучники  бувають:
А  одиничними  —  множинними;
Б  парними  —  повторювальними;
В  непохідними  —  похідними;
Г  простими   —  складними  —  складеними.   9
4.   Сполучники  сурядності  вжито  в  рядку:
А  чи,  однак,  хоч;
Б  або,  не  тільки  —  але  й,  проте;   9
В  та,  й,  якщо;
Г  ніби,  аж,  щоб.
5.   Позначте  рядок,  в  якому  сполучники  записано  правильно:
А  дарма  що,  немовби-то,  якщо;
Б  неначе  б,  при  тому,  аби;
В  аніж,  адже,  мовби-то;
Г  буцімто,  тому  що,  ніби.   9
6.   Позначте  речення,  у  якому  сполучник  служить  для  поєд -нання  однорідних  членів.
А  Довкола  будиночків  цвів  бузок,  і  на  білі  стіни  падала 
тінь  від  листя.  (А.   Панч )
Б   Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли. 
(М.   Коцюбинський)
В  Ліс  шумів  над  ним  тужливо,  і   плакав,  і   ревів.  (   9 І.   Франко)
Г  Розчинилися  двері,  і   через  поріг  переступила  з  повним 
відром  Галя.  (А.   Шиян )
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть  відповідність  між  сполучниками  підрядності  та 
їх  групами  за  значенням.
1  умовні
2  причинові
3  допустові
4  порівняльні
А  мов,  немов,  наче
Б  бо,  оскільки,  через  те  що
В  коли,  щойно,  тільки
Г  хоч,  дарма  що,  незважаючи  на  те  що
Д  якщо,  аби,  як
1Д  2Б  3Г  4А   9
8.   Установіть відповідність між сполучниками сурядності та їх 
групами  за  значенням.
1  єднальні
2  розділові
3  протиставні
А  однак,  проте,  зате
Б  і,  ні  —  ні,  та  (і)
В  або   —  або,  чи,  хоч  —  хоч
Г  бо,  але,  щоб
1Б  2В  3А   9
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Спишіть. Позначте складні речення, у  яких засобом зв’язку 
між частинами служать сполучні слова. Зробіть морфологіч-ний  розбір  виділених  слів.
Василь усім корпусом налягає на косу, що гладко-гладенько 
стриже  обліг.  Росяна  травиця  покірно  стелиться  перед  косарем, 
котрий  махає  косою  з  усієї  сили і  чує, як   коса  палить  стебло  по -при  самий  корінь.  Стебло,  яке  за  ніч  відсиріло,  стало  крихким. 
(За  І.  Чендеєм )
Варіант  ІІ
І–ІІ  рівні
(Кожна  правильна  відповідь  —  1  бал.)
1.   Усі  сполучники  за  будовою  є   складеними  в   рядку:
А  щоб,  якби,  та;
Б  нібито,  й,  бо;
В  тому  що,  тимчасом  як,  для  того  щоб;   9
Г  зате,  або,  незважаючи  на  те  що.
2.   За  способом  уживання  в  реченні  сполучники  бувають:
А  одиничними  —  складеними;
Б  простими   —  складними  —  складеними;
В  одиничними  —  повторюваними  —  парними;   9
Г  повторюваними   —  складними.
3.   Усі  сполучники  є   розділовими  в  рядку:
А  чи,  якщо,  але;
Б  або,  чи,  то...  то;   9
В  а,  що,  тому  що;
Г  й,  зате,  але.
4.   Сполучники  підрядності  вжито  в   рядку:
А  але,  однак,  не  то   —  не  то;
Б  ніби,  оскільки,  аби;   9
В  й,  та,  дарма  що;
Г  проте,  чи,  як   —  так.
5.   Позначте рядок, у  якому всі сполучники записано неправильно:
А  тож,  отож,  дарма  що;
Б  неначеб-то,  як  би,  колиб;   9
В  не  зважаючи  на  те  що,  або  що,  дарма  що;
Г  після  того  як,  наче,  утім.
6.   Позначте  речення,  у  якому  сполучник  служить  для  поєд -нання  частин  складного  речення.
А   Шлях пролягав полями, через ліси і  зарослі, бори і  хащі. 
(Марко  Вовчок)
Б  Одцвітали  яблуні,  і  тьмяні  пахощі  насичували  повітря.    9
(С.   Скляренко)
В   Тут і  ножиці, і   шило, закрутка, пилочка, вилочка і  кіль-ка  різноманітних  ножів.  (О  Копиленко )
Г  А  з  тобою  будемо  вічними  і   ми,  діти  твої,  на  розкішних 
і  безкінечних  берегах  твоїх.  (С.   Плачинда )
ІІІ  рівень
(Кожна  правильна  відповідь  —  1,5  бала.)
7.   Установіть відповідність між сполучниками підрядності і   їх 
групами  за  значенням.
1  мети
2  часові
3  умовні
4  причинові
А  оскільки,  тому  що,  бо
Б  якщо,  якби,  коли  б
В  з  тих  пір  як,  тільки,  щойно
Г  як,  що,  нібито
Д  аби,  щоб,  задля  того  щоб
1Д  2В  3Б  4А   9
8.   Установіть відповідність між сполучниками сурядності та їх 
групами  за  значенням.
1  єднальні
2  розділові
А  як,  що,  однак
Б  або,  чи,  то...  то
3  протиставні В  ні...  ні,  і,  та  (і)
Г  а,  але,  та  (але)
1В  2Б  3Г
IV  рівень
(Правильна  відповідь   —  3  бали.)
9.   Спишіть. Позначте складні речення, у  яких засобом зв’язку 
між частинами служать сполучні слова. Зробіть морфологіч-ний  розбір  виділених  слів.
Значна  частина  пасажирів  в   електричці  як  не  з  лісу,  то 
з  дач  або  ж від приміських родичів. Найбільше поверталися з  гри -бами, причому ті, кому пощастило знайти білих. В   усьому вагоні, 
що  їхав  до  міста,  настрій,  немовбито   після  незаперечної  удачі. 
(За  Є.   Гуцалом )
 
 ІІІ.  Домашнє  завдання
Повторити  відомості  про  службові  частини  мови.
 ІV.  П І дбиття  ПІ дсу М к І в  уроку
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання,  що  виникли  в  учнів  під  час  виконання  контрольної    ;
роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 7. Тестування.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід