Контрольна робота . «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина ІІ). Тестування. Контрольне аудіювання.
 

Урок № 57
Тема.  Контрольна  робота .  «Стилістичні  засоби  лексикології  та  фразеології»  (частина  ІІ).  Тестування. 
Контрольне аудіювання.
*
Мета:  з’ясувати  рівень  засвоєння  учнями  теми;  пе ­
ревірити  вміння  розпізнавати,  аналізувати  та 
класифікувати  мовні  явища;  розвивати  логічне 
мислення, пам’ять, уміння сприймати невідомий 
текст  на  слух;  виховувати  людяність,  гуманізм, 
любов до народної пісні.
обладнання:   тестові  завдання  у   двох  варіантах,  текст  для 
аудію  вання із завданнями до нього.
Хід  УРоКУ
і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
іі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
ііі .   о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   в иконання  учнями  тестових  завдань.
вАРіАнТ  і
Початковий та середній рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 1  бал.)
1.   Укажіть рядок, у  реченні якого є  антонім до слова зневага .
А  Невтішно  тріпоче  листям  осика,  тремтить  і  палахко­
тить біла береза. ( Б. харчук )
Б  Крізь  прозорі  жмурки  на  воді  здавалося,  що  вона  дріб­
но дрижить від холоду. (О.  Донченко)
  9 В  З давніх­давен хліб у   великій пошані в  нашого народу. 
(Л.  Орел)
Г  Ти  слово  «пам’ять»  в  генетичному  коді  закарбував. 
(Б.  Олійник)
2.   Укажіть  рядок,  у  реченні  якого  є  синонім  до  слова  хурто­
вина.
  9 А  Сніговиця то відносила, то наближала музику. 
(М.  Стельмах )
Б  У людях гнів давно вже затвердів, та зрада їхню єдність 
точить стиха. (Л.  Горлач)
В  Тяжко,  важко  сиротині,  а  ніхто  не  бачить.  (Т .   Шев­
ченко )
Г  Безперервно  пролітають  силуети  машин,  проскакують 
на шалених швидкостях. ( О.  Гончар)
*  Учитель також може використати видання: В.  Ф. Жовтобрюх. Українська мова. 
10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл 
з українською мовою навчання).— Х.: Вид ­во «Ранок», 2010.
3.   Укажіть  рядок  словосполучень,  у  якому  слова  вжиті  в  пе­
реносному значенні.
А  Глибоке почуття, золотий браслет;
Б  метушливі синички, вулиця дитинства;
  9 В  художник слова, запахло весною;
Г  лісова грушка, черствий хліб.
4.   Укажіть  рядок,  у  якому  в   словосполученні  є   лексична  по ­
милка.
А  Вибачати братові, зазнавати поразки;
Б  додержувати обіцянок, зневажати ледарів;
В  набувати досвіду, зраджувати дружбу;
  9 Г  вчитися музиці, опанувати наукою.
5.   Фразеологізм повиснути у  повітрі  означає:
  9 А  залишатися нерозв’язаним, нез’ясованим, питанням;
Б  відсутність результату;
В  дуже легко;
Г  відчуття холоду, озноб.
6.   Укажіть рядок, у  реченні якого вжито фразеологізм:
А  Горять світи, біжать світи музичною рікою. ( П.  Тичина)
  9 Б  Лука  глянув  на  начальника  спідлоба  і  неголосно  ска ­
зав: «Дурний піп, дурна і  його молитва». ( В.  Собко )
В  Ми  йшли  в  країну  Моцарта  крізь  дим.  Громили  ворога 
на перепутті дикому. ( В.  Чумак)
Г  Дивиться  небо  очима,  і   земля  зітхає  на  повітрі,  мру­
жить літо колосом. ( А.  Малишко)
Достатній та високий рівні
(За   кожне  правильно  виконане  завдання  учень  отримує 
2  бали.)
7.   Відредагуйте речення.
1)   Ми  й надалі практикуватимемо семінари, конференції, 
зустрічі зі спеціалістами та фахівцями.
2)   Дисципліна  в  класі  порівняно  з   минулим  роком  стала 
значно краще.
8.   Поясніть  відмінності  в  значенні  та  вживанні  паронімів. 
Уведіть кожне слово в   самостійне складне речення.
Виконавча  — виконавська.
9.   Поясніть походження та значення фразеологізму, складіть 
із  ним  речення.  Якщо  можливо,  доберіть  синонімічний 
фразеологізм.
Рука не підніметься.
вАРіАнТ  іі
Початковий та середній рівні
(За   кожну правильну відповідь учень отримує 1  бал.)
1.   Укажіть  рядок,  у  реченні  якого  є  антонім  до  слова наділе­
ний .
А  І  плаче  літечко,  прекрасне  у  журбі,  і   так  зима  всміха ­
ється злорадно. (А.  Малишко)
Б  Сонячне світло  — найбільш потужне і  найменш опано­
ване людиною джерело енергії. ( З календаря )
  9 В  Людина,  позбавлена  чуття  тотожності,—  зовсім  не  лю­
дина. (А.  Мороз)
Г  Я  сидів  на  березі,  охоплений  солодким  хвилюванням, 
і  слухав вічну музику природи. (А.  Пашкевич)
2.   Укажіть рядок, у  реченні якого є  синонім до слова віхола.
А  Цвіте  калина  край  долини,  рясніє  зав’яззю  калина. 
(М. ночовний )
Б  Чайка  квилить  над  морем  і  припада  до  хвилі.  (М.  Чер­
нявський)
В  Сонце заходить, і  бамкає монастирський дзвін. (У.  Самчук)
  9 Г  Та  сніговійниця  по­ розбійницьки  свиснула  біля  вуха 
і  помчала наздоганяти дівчину. (М.  Стельмах )
3.   Укажіть  рядок  словосполучень,  у  якому  слова  вжиті  в  пе­
реносному значенні.
А  Стіна дощу, лісове джерело;
Б  пташине крило, залізничний вузол;
В  лагідний голос, черства душа;
  9 Г  море вражень, операційне поле.
4.   Укажіть  рядок,  у   словосполученні  якого  є  лексична  по­
милка.
А  Завдяки витримці, запобігати лиху;
  9 Б  сповнений почуттями, хворіти грипом;
В  глузувати з   брата, мати на меті;
Г  сповістити матір, співати пісень.
5.   Фразеологізм хоч кіл на голові теши означає:
А  бути дуже бідним, не мати ніякого господарства;
Б  без кінця, постійно;
  9 В  дуже вперту людину, яку важко в   чомусь переконати;
Г  побити кого ­небудь, ударити по голові.
278
6.   Укажіть рядок, у  реченні якого вжито фразеологізм.
  9 А  Тоді, Андрюшко, мабуть, і   тобі треба брати ноги на пле­
чі. ( П.  Панч)
Б  Десь  на  дні  мого  серця  заплела  дивну  казку  любов. 
(П.  Тичина)
В  Блакитний  із  памороззю  цвіт  б’є  мені  в   очі,  і  вони  не 
знають, що їм робити: чи засміятися, чи скинути кіль ­
ка сльозин. (М.  Стельмах )
Г  Я  ж  казав,  що  живий ­ живісінький  Андрій.  (О .   Дов­
женко)
Достатній та високий рівні
(За   кожне  правильно  виконане  завдання  учень  отримує 
2  бали.)
7.   Відредагуйте речення.
1)   Починаючи  вивчати  проблему,  йому  бачилась  можли­
вість її практичного застосування.
2)   Фірма виготовляє друковану рекламну продукцію з  па­
перів різного сорту (по вибору замовника).
8.   Поясніть  відмінності  в  значенні  та  вживанні  паронімів. 
Уведіть кожне слово в   самостійно складене речення.
Пальне  — паливо.
9.   Поясніть походження та значення фразеологізму, складіть 
із  ним  речення.  Якщо  можливо,  доберіть  синонімічний 
фразеологізм.
Збити з   пантелику.
2.   п роведення  аудіювання.
1)  Читання тексту вчителем.
козак мамай у  пошуках Грааля
У традиції кельтів ­галлів є   багато легенд про шляхетних лица ­
рів, які здійснювали славні героїчні вчинки в   «пошуках чаші Гра­
аля». Найбільшою загадкою був власне цей Грааль. Що   ж це таке?
Дослідники  констатують,  що  походження  слова  «Грааль»  не ­
відоме.  Якщо  ж   зробити  буквальний  переклад,  то  це  «дух  гри».
А що таке гра? В  первинному сенсі це звичаєва дія, спрямова­
на  на  розвиток,  удосконалення,  саморозкриття  через  подолання 
перешкод.  Фундаментальною  умовою  гри  є   стан  радісного  збу­
дження,  яке  підносить  «до  сонячного  Ра».  Під  час  гри  людина 
радіє­яріє, тому що в  ній діє Ра ­Сонце, він же Ярило   — «сонячний 
дух».
У  традиційній  символіці  чаша  означає  «серце»,  «серцеви ­
ну»,  «центр»  людини   —  божественне  ядро,  присутнє  в  кожній 
людській  душі.  На  малюнках  чаша  й   серце  навіть  зображуються 
подібно   —  у  формі,  близькій  до  трикутника.  Тому  вважається, 
що  Грааль  відкривається  найбільш  гідним,  наділеним  чистотою 
серця.  Якщо  підсумувати,  то  пошуки  чаші  Грааля   —  це  радісна, 
напружена й  відповідальна звичаєва гра­творення задля розкрит ­
тя  свого  боголюдського  потенціалу  шляхом  подолання  життєвих 
перешкод  та  героїчного  впорядкування­одухотворення  фізичного 
світу.
Пригляньмось  уважніше  до  традиційного  образу  козака  Ма ­
мая. Він сидить під деревом у  позі напівлотос  — подібно як Будда, 
тобто  Пробуджений.  Слово  «дре­ во»  буквально  перекладається 
як  «дитина  сили».  Звідси  «друїди ­ друвіди»  —  «знавці  сили». 
Потужні  тисячолітні  дерева  є  головними  індикаторами  «місць 
сили», тобто ділянок з  цілющою енергетикою. За   переказами, ве­
ликий Будда отримав просвітлення­пробудження під деревом Бо.
Важливим  атрибутом  козака  Мамая  є  митра   —  коштовний 
головний  убір,  що  його  зазвичай  носять  єпископи  та  інші  високі 
духовні особи. Митра в  Мамая прикрашена пір’ям, що додатково 
вказує  на  зв’язок  з   небесними  силами.  Поряд  —  золота  чаша, 
призначена  для  ритуального  споживання  вина.  Мамай  грає  на 
кобзі, на його обличчі спокій, очі дивляться у  вічність. За   спиною 
Мамая  встромлений  у  землю  спис,  до  якого  прив’язаний  кінь  — 
символ Сонця.
Сукупність  переліченої  символіки  вказує  на  те,  що  Мамай   — 
духовна особа, носій сонячної традиції, знавець Сили і   воїн. В  од­
ній  особі  гармонійно  поєднані  святий  і  лицар,  священик  і  воїн.
Ім’я  Мамай  означає  «ніхто».  Це  захисне  ім’я,  яким  назива­
лися  при  зустрічі  з   випадковими,  непевними  людьми  в   Дикому 
Полі.  Той,  хто  знає  твоє  справжнє  ім’я,  має  доступ  до  тебе.  Тому 
незнайомим  людям  казали  те,  що  найлегше  було  вимовити  «ма ­
май»,  подібно  як  першим  словом  немовляти  найчастіше  є  «ма ­
ма».  Водночас,  окрім  «ніхто»,  ім’я  Мамай  означає  «будь­ хто». 
Сенс  у  тому,  що  пошук  власного  божественного  «Я»   відкритий 
для всіх.
Стан радості  — це індикатор того, що людина займається сво­
єю  справою  і  діє  згідно  з  природними  законами  Творця  Всесвіту. 
Найкраще виходять ті справи, які робляться з  радістю і  любов’ю. 
Гра   —  це  ідеальний  варіант  роботи,  це  свята  праця.  Вона  не  ви­
снажує людину, а   розвиває її, робить сильнішою й  досконалішою.
Ця  істина була добре відома нашим предкам. Згідно зі звичаєм, 
українці  все  намагалися  робити  весело,  граючись  —  і  обробля ­
ти  землю,  і   плекати  дітей,  і   будувати  хати,  і  воювати.  «Що   вони 
роблять?!»  —  запитували  здивовані  чужинці.  «Співають  і  танцю­
ють!»  —  так  характеризували  мандрівники  і  прадавніх  скіфів­гі ­
перборіїв,  і  їхніх  нащадків   —  народ  козаків.  Все  їхнє  життя  було 
радісною  і   водночас  відповідальною  грою.  Навіть  війна  сприймала ­
ся  як  гра,  тому  й  досі,  не  задумуючись,  говоримо  «виграти  війну».
В  сучасному  світі  гра  сприймається  як  щось  несерйозне,  без ­
відповідальне, хаотичне. Це   не що інше, як перевертання понять 
з  ніг  на  голову.  Гра   —  це  вільний  упорядкований  простір.  До  неї 
не  можна  примусити,  інакше  це  не  гра:  люди  добровільно  по ­
годжуються  дотримуватися  чітких  правил  і   слідкують  за  їх  ви­
конанням.  Гра  —  це  змагальність  на  межі  можливостей,  проте 
з  доброзичливістю і   повагою до всіх її учасників.
Сучасний світ руйнується через те, що в  ньому зникають «пра­
вила  гри»,  а  також  такі  обов’язкові  складові  традиційної  гри,  як 
спрямованість  на  розвиток,  взаємоповага,  чесна  змагальність, 
радісне напруження всіх сил, прагнення честі й  слави.
В умовах глобальної кризи українці поставлені перед необхід ­
ністю  творення  нової  цивілізації,  яка  забезпечить  їм  виживання 
і   подальший  розвиток.  Це  надзвичайно  складна  колективна  ді­
яльність,  яка  потребує  інтелектуальних  і  організаційних  над ­
зусиль,  емоційно ­ вольової  концентрації,  нестандартних  рішень. 
Яка  форма  діяльності  є  найкращою  для  такої  енергійної  творчо­
сті? Звісно яка  — гра!
Україна  має  фундаментальний  досвід  гри   —  націотворення. 
Всі  знають,  що  чергове  оновлення ­перенародження  українського 
народу  прямо  пов’язане  із  Запорозькою  Січчю.  Перші  письмові 
згадки  про  неї  сягають  1480   року.  За  історично  короткий  час 
січову  козацьку  школу  пройшли  сотні  тисяч  представників  най ­
активнішої  частини  населення.  Внаслідок  цього  Україна  майже 
цілковито «покозачилась»   — народилась Нація Козаків.
Яка  чарівна  сила  тягнула  українську  молодь  на  Січ?  Пере ­
дусім   —  радісний  дух  гри!  Військово­ чернечий  орден  січовиків 
пропонував  людині  пошук  Грааля   —  сповнений  ризику  й  пригод 
шлях саморозкриття та самоосвячення.
Ідея  державотворення  у  формі  звичаєвої  гри  довго  обгово­
рювалася,  і   ось  —  час  настав!  У  перший  день  звичаєвого  Нового 
року  — на весняне рівнодення 22  березня 2008  року  — шоста на­
уково ­практична конференція «Буття українців» оголосила старт 
гри ­ стратегії  «Вишня  Борія».  Сенс  гри   —  пошук  українського 
Грааля:  індивідуальна  і  національна  самореалізація  українців, 
критерієм  якої  є  внутрішнє  щастя  і  зовнішня  ефективність­кон ­
курентоспроможність. Метою гри є  творення нового українського 
світу  —  цивілізації  вищого  рівня,  її  організаційним  центром  має 
бути Третій Гетьманат   — глобальна українська держава­громада.
Щоб стати учасником гри, треба дотримуватися трьох правил, 
рекомендованих Григорієм Сковородою:
1)   Оздоровлюйся!
2)   Роби те, що любиш!
3)   Тримайся за своїх!
Ви запитаєте, як знайти інших учасників? Відповідь  — в Єван­
гелії: «Шукайте, і   знайдете… Кожний бо, хто шукає, знаходить». 
Такі правила гри.
(812  сл.)   (За  І.  Каганцем)
2)  Виконання учнями тестових завдань.
1.   Слово «Грааль» буквально перекладається так:
  9 А  «дух гри»;
Б  «дух могутності»;
В  «небесний дух»;
Г  «палаючий, сонячний дух».
2.   Що  є головним індикатором ділянок із цілющою енергетикою?
А  озера;
Б  дуби;
  9 В  потужні тисячолітні дерева;
Г  церква або каплиця.
3.   Митра  — це:
А  священне дерево;
  9 Б  коштовний  головний  убір,  який  носять  високі  духовні 
особи;
В  музичний інструмент;
Г  спис.
4.   Що  символізує  собою  встромлений  у   землю  спис,  до  якого 
прив’язаний кінь?
А  Миролюбність;
  9 Б  Сонце;
В  війну;
Г  владу.
5.   Що  означає ім’я Мамай?
А  «Воїн»;
Б  «захисник»;
В  «козак»;
  9 Г  «ніхто».
6.   Чому існує вислів «виграти війну»?
А  У арійців слово «виграти» означає «перемогти»;
Б  у кримських татар слово «гра» є   синонімом війни;
  9 В  у давніх українців війна сприймалася як гра;
Г  цей  вислів  спочатку  вживали  як  жарт,  а  потім  він  за ­
кріпився у  мовленні.
7.   Чому руйнується сучасний світ?
А  Бо  люди бездумно втручаються в  природу;
  9 Б  бо в   ньому зникають правила гри;
В  бо вчені винайшли андронний коллайдер;
Г  бо у   2012  році настане кінець світу.
8.   Яка  форма  діяльності  є   найкращою  для  енергійної  творчості?
  9 А  Ігрова;
Б  наукова;
В  інтелектуальна;
Г  колективна.
9.   Пошуки чаші Грааля  — це:
А  цікава легенда;
Б  боротьба за владу;
  9 В  звичаєва гра  — творення для розкриття свого боголюд­
ського потенціалу;
Г  цікава гра.
10  Визначте тему та ідею тексту.
11. Які проблеми порушує автор?
12. Як  ви ставитеся до правил, рекомендованих Г.   Сковородою?
і V.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Скласти  словничок  фразеологізмів,  найчастіше  вживаних 
членами  вашої  родини.  Пояснити  значення  цих  усталених  вира ­
зів, дібрати до них синоніми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота . «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина ІІ). Тестування. Контрольне аудіювання.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід