Культура мовлення. мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманіт
 
Урок № 27 
Тема: Культура мовлення. мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (Практично). 
Мета: розрізняє предмет вивчення стилістики мовлення й завдання культури мовлення 
(у зіставленні зі стилістикою), особливості розмовного й книжного мовлення; стилі 
мовлення, їх підстилі, основні жанри й характерні мовні засоби; вимоги до мовлен-ня; значення вивчених термінів, їх зв’язок і роль в обґрунтуванні понять «стиліс-тика» й «культура мовлення»; визначає мовлення правильне й комунікативно до-цільне, нормативне й ненормативне використання мовних засобів; аналізує тексти 
вивчених стилів мовлення з погляду змістовності, логічності, багатства й  різнома-нітності, точності, виразності, доцільності мовлення; складає власні усні, письмові 
висловлювання різних стилів, типів і жанрів мовлення, дотримуючи основних їх 
ознак і вимог до гарного мовлення; знаходить і виправляє помилки, пов’язані 
з  порушенням стильової єдності, змістовності, логічності, доречності, виразності, 
з неправильним використанням слів і одноманітних синтаксичних конструкцій, 
лексичних варіантів і порушенням лексичної сполучуваності слів. 
Хід уроку 
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів. 
технологічна карта 
основні ознаки культури мовлення 
правильність мовлення — це дотримання літературних норм, 
які сприймаються мовцями як «ідеал» чи прийнятий зразок. 
Правильність вважається основною комунікативною якістю мови. 
І в усній, і в писемній мові обов’язковим є дотримання лексичних, 
граматичних та стилістичних норм. Для усного висловлювання ак -туальним є дотримання орфоепічних норм, для писемного — орфо -графічних і пунктуаційних. 
точність — це відповідність мовленнєвих засобів мовленнє -вій ситуації (змістові, меті, мовленнєвому рівню адресата і т. ін. 
мовленнєвого акту). Можна назвати кілька умов, які забезпечу-ють точність мовлення. Це 1) знання предмета мовлення; 2) знання 
мови, її системи, можливостей, володіння стилістичними ресурса -ми; 3) уміння узгодити знання предмета зі знанням мовної системи 
в конкретному акті комунікації. 
Зазначимо також лінгвістичні засоби, що сприяють точності 
мовлення. По-перше, це правильне слововживання, вміння вибрати 
найбільш точний мовний варіант, зокрема потрібне слово із синоні -мічного ряду. По-друге, це чітке розмежування значень багатознач-ного слова. Точне слововживання передбачає також розмежування 
паронімії, тобто слів із близьким звучанням, але різним значенням, 
а також слів-омонімів, у тому числі міжмовних. Вимоги до точності 
мовлення зростають за умови відсутності безпосереднього контакту 
з адресатом мовлення, а також при спілкуванні з великою ауди -торією. Точність мовлення є важливою умовою результативності 
наукового й офіційно-ділового спілкування. 
логічність як якість мовлення тісно пов’язана із точністю, яка 
є попередньою умовою логічності. Логічним називається мовлення, 
яке забезпечує змістові зв’язки між словами і реченнями в тексті. 
Якщо точність мовлення пов’язана з лексичним рівнем, то логіч -ність мовлення виявляється на синтаксичному рівні. Основними 
умовами логічності є: 1) несуперечливість поєднання слів; 2) пра -вильний порядок слів; 3) правильний зв’язок окремих висловлювань 
у тексті; 4) позначення переходів від однієї думки до іншої та ін. 
чистота мовлення — це вживання елементів, які відповідають лі -тературній мові. У чистому мовленні не використовуються діалектизми, 
варваризми, просторічні слова, жаргонізми, будь-які вульгарні та лай-ливі слова. До елементів, що засмічують мовлення, належить також так 
звані слова-паразити (ну, значить, ось, так би мовити, власне кажучи, 
взагалі, розумієш). Порушує чистоту мовлення надмірне вживання за-позичених слів. Яскравим прикладом засміченого мовлення є суржик. 
виразність мовлення — це такі особливості його структури, 
які підтримують увагу та інтерес слухачів або читачів. Інтонація, 
логічний наголос, милозвучність створюють виразність на фонетич -ному рівні. Лексичними засобами виразності є емоційно забарвлені 
слова і вирази, епітети, метафори, порівняння тощо. Емоційний 
вплив підсилюють фразеологізми, прислів’я, приказки, крилаті 
вислови. Виразності сприяють і синтаксичні засоби, наприклад, 
повтори, антитеза (протиставлення) та ін. 
в иразність мови забезпечують: 1) самостійність мислення 
мовця; 2) небайдужість, інтерес автора до написаного і сказаного, 
а також до адресата висловлювання; 3) добре знання мови та її ви -ражальних засобів; 4) знання особливостей функціональних стилів; 
5) систематичне тренування мовних навичок, вироблення мовного 
чуття; 6) наявність у мові виражальних засобів. 
Багатство мовлення — це використання мовцями великої кіль-кості мовних одиниць — слів, словосполучень, речень. Існує прямий 
зв’язок між поняттями багатства і різноманітності мовлення, адже 
що різноманітніше мовлення, то воно багатше. Джерелами багатства 
мови можуть бути будь-які мовні елементи. Насамперед прийнято 
говорити про лексичне багатство мовлення, яке виявляється у тому, 
що мовець здатний уникати повторення слів, користуватися сино-німічними ресурсами. Для ясного і чіткого вираження думок дуже 
важливо мати достатній запас слів. На граматичному рівні багатство 
мовлення створюється використанням варіантів форм і конструкцій 
(батькові — батьку, на вечірньому — на вечірнім, п’яти — п’ятьох, 
квартира професора — професорова квартира, обрати суддею — оби-рати на суддю, починатися прес-конференцією — починатися з прес-конференції, згідно з рішенням — відповідно до рішення). Можна го-ворити також і про інтонаційне багатство мовлення — використання 
найрізноманітніших інтонацій (розповідної, питальної, окличної). 
Доречність мовлення — це добір мовних засобів відповідно до 
цілей і мети спілкування. Так, слова, що створюють специфіку 
офіційно-ділового стилю (канцеляризми), не повинні фігурувати 
в публіцистичній чи розмовній мові, звичайна сфера використання 
термінів — науково-технічний, спеціальний текст, усна мова спеці -аліста, неприпустимим є вживання емоційно-експресивної лексики 
у документі чи підручнику тощо. Висловлюючи думку, необхідно 
дбати про обґрунтоване використання мовного матеріалу. 
правильне мовлення — це додержання усталених мовних норм 
української літературної мови. Із цієї точки зору мова може роз -цінюватися як правильна (норма), так і неправильна (помилка). 
Норми (від лат. norma — правило, взірець) — це сукупність 
визначених правил, яким підпорядковуються вимова і вибір слів 
в мові, використання граматичних форм, складання речень та ін. 
норми сучасної літературної мови поділяються на фонетичні, 
лексико-фразеологічні, словоскладальні, морфологічні, синтаксичні 
і стилістичні. 
Вони установлюють: 
а) фонетичні — правила вимовляння звуків і ставлення наголо -су (вивчаються в фонетиці і орфоепії); 
б) лексико-фразеологічні — норми вживання слів і фразеологізмів 
у властивих їм значеннях (вивчаються в лексиці і фразеології); 
б) словоскладальні — правила складання слів і способів їх тво -рення (вивчаються в словотворенні); 
в) морфологічні — норми вживання слів у випадку їх видозмі -нювання (відмінювання іменних частин мови, займенника, 
дієприкметника і дієслова — вивчаються в морфології); 
г) синтаксичні — правила побудування так званих синтаксичних 
конструкцій — словосполучень і речень (вивчаються в синтаксисі); 
ґ) стилістичні — норми використання різними мовними стиля -ми властивих їм мовних засобів (вивчаються в стилістиці). 
Мовна майстерність — це здатність, використовуючи мовні 
норми, обирати з них найбільш вдалу для викладення своїх ду -мок. Яскравими прикладами мовної майстерності можуть служити 
художні твори видатних українських письменників. Доречність та 
недоречність вибору тих чи інших мовних засобів для створення 
більшої виразності вивчається в стилістиці та культурі мовлення. 
Причини помилок у логіці викладу: 
1. Поєднання логічно несумісних слів (злюща баба-яга, а не 
злюща бабуся). 
2. «Зайві» слова (плеоназми) (травень, а не травень місяць). 
3. Заміна особової форми дієслова активного стану зворотним 
дієсловом (вибачте мені — вибачаюсь). 
4. Неправильне чергування низки однорідних членів речення 
(письменники і поети). 
5. Неправильне утворення аналітичних граматичних форм (най-частіше ступенів порівняння — самий найкрасивіший, більш 
виразніше). 
6. Неправильне поєднання присудка із складеним підметом (дех-то з нас знали). 
7. Порушення порядку слів у реченні (Секретарка сиділа у при -ймальні, яку ми вперше бачили). 
8. Вживання дієприслівникових зворотів на місці підрядних ре-чень (Повернувшись у село, випускнику обіцяли роботу). 
9. Неправильне використання сполучних засобів у складних ре -ченнях. 
II. оГолошення те М и й М ети уроку. 
III. МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів. 
IV. Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го МАтері А лу. 
; Тренувальні вправи 
прочитайте текст. укажіть його стиль. чи стилістично виправдане 
тут уживання одноманітних синтаксичних конструкцій? 
Хліб… 
Скільки й справді красивих легенд і повір’їв пов’язано з ним. 
На весілля посівають наречених зерном, щоб ніколи не знала сім’я 
нестатку у хлібі. При зведенні оселі закладають зерно в кутки, щоб 
був достаток у домі. Щоб стати вродливою, дівчина нібито повинна 
зібрати квіт жита й натерти ним обличчя. 
Я сказала б інакше: хто хоче красивим стати душею, хай 
порідниться з хлібом. (Н. Гринько). 
п рочитайте тексти. Що їх поєднує? у котрому з них повтор слів, 
однакових звуків, суфіксів, речень тощо є виправданим? 
Ще до 60-х років XX ст. в Україні льон-довгунець був поши-реною сільськогосподарською культурою, зі стебел якої одержували 
волокно. До того ж, дрібненьке насіння льону обмолочували восени 
для отримання олії. Сьогодні його використовують як обволікаль -ний засіб при захворюваннях кишково-шлункового тракту. 
2. Льон зелений ріс у полі, 
На веселому роздоллі. 
Він весною народився, 
В синє небо задивився, 
Довго, довго розглядав, 
Доки й сам блакитним став. (Л. Лежанська). 
3. При дорозі, де тополі, 
Синій льон зацвів у полі. 
Біля льону синя річка, 
В небі синьому — синичка, 
Стільки цвіту-синьодзвону, 
Засиніло все від льону! (А. Камінчук). 
п рочитайте текст. у якій мовній ситуації можливе його викорис -тання? розмовне чи книжне це мовлення? виконайте стилістичний 
експеримент, змінивши вид мовлення. Якими засобами ви скорис-талися? чи змінить це мовну ситуацію? 
І сором був тій дівчині, у якої стрічки пов’язані недбайливо 
або не в порядку. В’язати стрічки треба вміти і символи їх знати. 
Скажімо, найпершу у віночку — посередині, в’яжуть світло-коричневу стрічку — символ землі-годувальниці. Пообіч від ко-ричневої — жовті стрічки — символ сонця, за ними — світло-зелені — символ краси і молодості. Потім голубі, сині — символи 
неба і води, що дають силу і здоров’я, далі в’яжуть жовтогарячу — 
символ хліба, фіолетову — символ мудрості людини, малинову — 
символ душевності, щирості, рожеву — символ достатку. В’язали 
до строю й білу стрічечку, але тоді, коли її кінці були розшиті 
сріблом і золотом. На лівому кінці вишивали сонце, а на право -му — місяць. Якщо стрічка не була вишита, то її не пов’язували, 
бо це — символ пам’яті про померлих. (Із журналу). 
Якого стилю і підстилю поданий текст? с вою думку доведіть. в и -пишіть слова,що засвідчують точність мовлення. 
Хистка рівновага 
Атмосфера перебуває у хисткій динамічній рівновазі. У про -цесі фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють 
кисень. Тварини, навпаки, при дихання споживають кисень, виді -ляючи в атмосферу вуглекислий газ та інші гази, зокрема метан. 
У результаті господарської діяльності людини велика кількість 
вуглецю, що міститься у природному паливі (вугіллі, газі, нафті), 
переробляється і повертається в атмосферу. Це може призвести до 
глобального потепління клімату. Більше того, через господарську 
діяльність людини зменшується озоновий шар, і згубне ультрафі -олетове проміння Сонця проникає на Землю. Якщо руйнування 
атмосфери продовжуватиметься, то планета невдовзі стане непри -датною для життя. 
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу. 
прочитайте вірш. укажіть і виправте помилки культури мовлення. 
Дід приїхав із села, ходить по столиці. 
Має гроші — не мина жодної крамниці. 
Попросив він: 
— Покажіть кухлик той, що скраю. — 
Продавщиця: 
— Что? Чево? Я нє панімаю. 
Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка. 
— Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка. — 
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови: 
— На Вкраїні живете й не знаєте мови. — 
Продавщиця теж була гостра та бідова. 
— У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. — 
І сказав їй мудрий дід: 
— Цим пишатися не слід, 
Бо якраз така біда в моєї корови: 
Має, бідна, язика і не знає мови. (П. Глазовий). 
складіть власне висловлювання — виступ до дня довкілля, дотри-муючи норм культури мовлення. 
VI. ДоМАшнє завдання. 
виконати вправу №224.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Культура мовлення. мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманіт", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід