Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.
 
Уроки  №  72–73. варіант  1
Тема.  Написання  похідних  прийменників  разом,   окремо  та  через  дефіс.
  Мета:  домогтися  усвідомлення  учнями  особливостей  правопису  похідних  приймен ­
ників;  формувати  вміння  писати  похідні  прийменники  разом,  окремо  та  через 
дефіс; виробити відповідні правописні навички; розвивати пам’ять, увагу, куль­
туру  усного  й   писемного  мислення;  виховувати  любов  до  природи,  цілеспрямо ­
ваність.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  прийменники  в   реченні;  правильно  поєднують  їх  з   імен ­
никами;  уміють  правильно  писати  похідні  прийменники  разом,  окремо,  через 
дефіс; знаходять і   виправляють помилки в   їх правописі; аналізують тексти щодо 
правильності  вживання  прийменників  з  відмінковими  формами  іменників.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Бесіда.   ;
—  Чому  прийменник  є  службовою  частиною  мови?
—  Для  чого  служать  прийменники?
—  З  якими  відмінками  вони  вживаються?
—  На  які  види  вони  поділяються  за  походженням  і  бу-довою?
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Завдання  учням.   ;
1.   Спишіть,  поділивши  подані  прийменники  на  групи  залежно  від  на-писання.
На  відміну  від,  протягом,  назустріч,  із-за,  з-попід,  за  ра -хунок,  із-під,  задля,  посеред,  за  допомогою,  з-поза,  у  відповідь 
на,  з  метою,  з-над.
2.   Спробуйте  сформулювати  правила  написання  прийменників  разом, 
окремо  та  через  дефіс.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиці.   ;
П РАВОПи С   ПР ий М е НН и КІВ
Разом Окремо Через  дефіс
Похідні  прийменники,  утворені 
від  прислівників,  іменників 
та  прийменників:  внаслідок, 
довкола,  вздовж,  навколо,  на -перед,  поруч
Похідні  прийменники,  утворені 
від  прислівників  та  іменників 
з  непохідними  прийменника ­
ми: з  метою,  за  винятком,  під 
час,  згідно  з,  незалежно  від
Похідні  прийменники,  утворені 
приєднанням  до  прийменників 
з,  із  інших  прийменників:  з-під, 
з-попід,  з-поміж,  з-над,  з-поза, 
з-за,  із-за
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  34  (с.  240–241);  впр.  457   (усно),  460   (письмово).
[2]  §  35;  впр.  267,  269,  272   (письмово).
Практична  робота.   ;
Прочитайте  речення.  Поясніть  правопис  прийменників.
Поміж  двома  материками  ліг  многоводний  океан.  (М.   Риль -ський )  Протягом  року  до  нас  тричі  приїздила  делегація  від  заводу. 
(А.   Шмигельський)  Десь  із-за  гір,  із-за  лісів  має  зійти  сповнений  нічної 
величі  місяць.  (С.   Скляренко)  Заговорили  один  з-поперед  одного,  за -сперечалися,  усі  навперебій  вимахували  руками.  ( І.  Ле )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Спишіть,  розкриваючи  дужки.  Позначте  орфограми.  Зробіть  синтак-сичний  розбір  останнього  речення.
Село  виглядало,  як  (із)під  води,  бліде  світло  лиш  де-не-де 
блимало  (крізь)млу.  Спочатку  морок  (по)ліз  (із)поміж  очеретів, 
а  за  ним  дихнули  озерця  й  купини  білим  туманом.  ( Із  тв.  М.   Коцюбин -ського )  Машина  круто  (в)зяла  (з)місця,  (по)стрибала  (на)вибоях,  (з)
никла за горою. ( С.   Скляренко) Тече вода (із)за гаю та (по)під горою... 
(Т.   Шевченко )  (На)високих  обочинах,  (по)руч  (з)липами,  (по)виростали 
вікові  дуби  і   встеляють  жолуддям  рівно  чотири  версти  шляху. 
(М.   Стельмах)
2.   Запишіть  прийменники,  розкривши  дужки.
По(перед), (з)огляду на, (по)за, (з)перед, (за)мість, (у)зв’язку 
з,  (у)продовж,  (на)прикінці,  (з)поміж,  (на)відміну  від,  (у)напрям -ку,  (про)між.
3.   Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Знайдіть  омонімічні  префікси 
й  прийменники,  поясніть,  як  ви  їх  розрізнили.
(При)гнічений  сніг  міцно  (при)пав  до  землі,  гладенький, 
покірний. ( М.   Коцюбинський) Міста розквітають, (під)водяться села, і   ко-титься  спів  молодий.  ( Г.   Плоткін )  (Під)ногами  стиха  шелестіло  опале 
листя.  (Яків  Баш )  Вже  (од)цвітають  жасмин  і  шипшина,  вже  (від)
лунали  пісні  солов’їні.  ( Л.   Дмитренко )  (Від)своєї  тіні  не  втечеш.  ( Нар. 
творч .).
4.   Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  правопис  приймен-ників.
Геть  (по)над  морем,  над  хвилями  синіми  в’ються,  не  спи -няться  чаєчки  білії.  ( Леся  Українка)  Ллється  (з)поза  хмар  проміння 
теп  ле  і  голубувате.  ( М.   Рильський)  Вилізли  тіні  з  садів,  з(під)  стріх, 
із(за) повіток. ( А.   Головко ) Вузький глибокий Прут блиснув врешті (з)
за  прибережних  верб.  ( М.   Коцюбинський)  Вітер  виє  завірюхою,  свистить 
(по)під  стріхами.  Подекуди  (з)(по)між  верб  та  садів  виринають 
покрівлі  високих  клунь.  (З  тв.  І.  Нечуя-Левицького)
5.   Спишіть,  позначаючи  орфограму  «Написання  прийменників  разом, 
окремо  і   через  дефіс».
Навкруги  неї  зелена  трава,  і   з  одного  боку  з-під  кам’яної 
стіни дзюрчить ручай. ( Ю.   Яновський) Дорога тяглася вузькою смужкою 
поміж  двома  болотами.  ( О.   Бойченко )  Дорога  й   дорога,  безлюдная  до -ріженька попередо мною. ( Марко Вовчок) З   нагоди приїзду гостей було 
влаштовано  урочисте  засідання.  (А.   Шмигельський)
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  прийменники  в  три  колонки:  1   —  ті,  що  пишуться  разом, 
2  —  окремо,  3  —  через  дефіс.
Задля,  з-поза,  посеред,  на  відміну  від,  з-попід,  за  рахунок, 
назустріч,  із-під,  з   метою,  посеред,  з-за,  понад,  з-понад,  із-за, 
поблизу,  обабіч.
Творче  завдання.   ;
Складіть  речення  з  поданими  словами.
Наполовину   —  на  половину,  на  сміх  —  насміх,  донизу  — 
до  низу.
Диктант-переклад.   ;
Перекладіть  словосполучення  українською  мовою.
идти  по  берегу,  согласно  приказу,  жить  по  адресу,  в  те -чение  дня,  идти  за  водой,  по  отношению  к  вам,  в  соответствии 
с  указом,  смотря  по  настроению,  разговаривать  на  украинском 
языке,  с  общего  согласия,  встретиться  в  пять  часов  у   вокзала, 
по  приказу  командира.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  34  (с.  240–241);  впр.  459,  461   (письмово).
[2]  §  35;  впр.  268,  270   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в 
Робота  в  парах.   ;
Проведіть  взаємоконтроль.  Працюючи  в  парах,  перевірте,  як  ви  за -своїли правила написання похідних прийменників. Побудуйте роботу 
у  формі  діалогу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід