Написання прислівників через дефіс.
 
дефіс.
Уроки № 62–63 
Тема. Написання прислівників через дефіс. 
Мета: пояснити учням правила написання прислівників через дефіс, сформувати за­ 
гальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданими орфограмами в текстах; 
збагачувати словниковий запас школярів, розвивати логічне мислення, пам’ять, 
увагу, поглибити знання про основні способи словотворення; виховувати повагу 
до звичаїв і традицій свого народу. 
Очікувані результати: учні знають правила написання прислівників через дефіс, уміють знаходити 
слова із цими орфограмами в реченнях та текстах; помічають і виправляють 
помилки в правописі прислівників; знають і вміють визначати способи слово ­ 
творення прислівників. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроків 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Яка частина мови називається прислівником? 
— У чому полягає особливість цієї частини мови? 
— Що вам відомо про способи творення прислівників? 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети урок І в 
Гра «Приховані слова». ; 
Із кожної групи наведених складів утворіть прислівники. Поясніть їх 
правопис. 
Ве, не, ло, се; не, руш, но, по; по, є, мо, му; будь, не де; 
у, рік, рік; як, ні; нець, кі, цем, кін; пер, по, ше; день, з, на 
дня; ків, ськи, бать, по. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Спостереження з елементами аналізу. ; 
розгляньте подані прислівники. Спробуйте сформулювати правило 
написання прислівників через дефіс. Зробіть висновки. 
Хтозна-куди, казна-де, будь-як, як-небудь, де-таки, як-от, 
десь-то, по-армійськи, по-українському, по-друге, пліч-о-пліч, 
зроду-віку, мало-помалу. 
Опрацювання таблиці. ; 
Н АП и САНН я Д е ФІСУ В ПР и С л ІВНи КАХ 
Орфограма Приклади 
Після префіксів будь ­, казна ­, хтозна ­, бозна ­ Будь ­де, казна­як, хтозна­коли, бозна ­куди 
Після префікса по ­ та суфіксів ­ е, ­ и, ­ ому, ­ ему 
(­єму) 
По ­українському, по ­моєму, по­друге, по­вовчи 
Перед суфіксами ­небудь, ­ таки , ­ то , ­ от Коли ­небудь, все ­таки, якось ­то, як ­то 
Повторення основ чи слів, близьких за змістом Де ­не ­де, ледве­ледве, часто­густо 
Робота з підручником. ; 
[1] § 33 (с. 212–216); впр. 388 (усно), 389, 395 (письмово). 
[2] § 31; впр. 240, 241 (письмово). 
Практична робота. ; 
Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прислівників. 
Тяжко(важко) сіромасі боротись з нудьгою. (Т. Шевченко ) А як 
(по)моєму, (по)дідівському, треба за цю справу братися (по)сер -йозному! На серці тепло(тепло). ( Із тв. Остапа Вишні ) Так(сяк), на косяк, 
аби не (по)людськи. (Нар. творч .) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. в ипишіть прислівники разом зі словами, до яких вони відносяться 
й поясніть правопис. 
Та дитяча залізниця — це для них не просто гра: тут 
по-справжньому навчиться працювати дітвора. ( Н. Забіла ) Хлопцеві 
хотілося сказати товаришам, що вони не помилились у ньому 
і незабаром робота в загоні закипить по-новому. ( О. Донченко ) Чисте, 
по-весняному світле небо синіло над просікою. (О. Гончар ) Вже де-не-де світилось по хатах. ( А. Головко ) 
2. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки. Поясніть їх правопис. 
Як(небудь), коли(небудь), казна(де), будь(коли), ледве(ледве), 
де(не)де, коли(не)коли, хтозна(куди), по(французьки), по(вашому), 
(по)справжньому, давним(давно), рано(вранці), пліч(о)пліч, віч(на) 
віч, більш(менш), часто(густо), тишком(нишком). 
3. Запишіть, розкриваючи дужки. У кожній групі слів укажіть «зайвий» 
прислівник. Поясніть правопис прислівників. 
З дня(на)день, всього(на)всього, раз(у)раз, з боку(на)бік. 
Не сьогодні(завтра), з давніх(давен), всього(на)всього, сам(на 
сам). 
(По)четверо, (по)третє, (по)друге, (по)перше. 
(Близько)близько, (видимо)невидимо, (казна)де, коли(не)коли. 
4. Прочитайте й поясніть, якими ознаками відрізняються прислівники 
від однозвучних з ними прикметників, займенників, числівників, ужи-тих із прийменниками. Поясніть їх правопис. 
Одяглася по-святковому, по святковому майдану; зробити 
по-своєму, по своєму годиннику; розповідати, по-перше, про від -починок, по-друге, про допомогу другу, відпустка по друге бе -резня. 
(Прислівники з префіксом по - означають ознаку дії й від-повідають на питання як?. Прикметники, займенники, числівники, 
вжиті з прийменником по, означають різні ознаки предметів і від-повідають на питання по якому? по чийому? по котре?. ) 
Гра «Хто більше?». ; 
Утворіть від поданих префіксів і суфіксів якомога більше прислів -ників. 
По-, будь-, казна-, хтозна-, -небудь, -таки, -то, -от. 
Творче завдання. ; 
Напишіть твір-мініатюру «Зимовий ранок», використовуючи прислів-ники. 
Гра «Редактор». ; 
відредагуйте речення, поставивши прислівники в потрібному місці. 
Запишіть відредаговані речення, розкривши дужки. Поясніть право-пис прислівників. 
А коли сніг (що)небудь іскристий, мокрий і липкий, усі 
кияни починають ліпити. (З. Мензатюк) (В)день ще інколи світи -ло сонце, втікали (по)літньому за обрій хмари. (Ю. Збанацький ) Я не 
йшов, а летів, бо (до)дому міг похвалитися, (по)перше, що мама 
має школяра, треба було збігати в ліс, (по)друге, нарвати ягід 
бузини. ( М. Стельмах) 
V. Домашнє завдання 
[1] § 33 (с. 212–216); впр. 398 (письмово). 
[2] § 31 (с. 128–130); впр. 242 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в 
Гра «Хто більше?». ; 
Запишіть якомога більше прислівників: 
І група — утворених повторенням слів чи основ; 
ІІ група — утворених префіксально-суфіксальним способом.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Написання прислівників через дефіс.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід