Написання прислівників разом та окремо.
 
Уроки № 64–65. варіант 1 
Тема. Написання прислівників разом та окремо. 
Мета: домогтися усвідомлення учнями закономірностей написання прислівників разом 
та окремо; формувати вміння знаходити слова з орфограмами в текстах; розви ­ 
вати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати. 
Очікувані результати: учні знають правила написання прислівників разом, окремо, через де­ 
фіс; уміють знаходити слова із цими орфограмами в реченнях і текстах; знають 
і вміють визначати основні способи словотворення прислівників; правильно 
наголошують прислівники; помічають і виправляють помилки в правописі при ­ 
слівників. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроків 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Яка частина мови називається прислівником? 
— Сформулюйте правила написання дефіса в прислівниках. 
Наведіть приклади. 
Словниковий диктант. ; 
Десь-інде, зроду-віку, по-перше, на-гора, коли-не-коли, пліч-о-пліч, по-господарськи, помалу, туди-сюди, рік у рік, по-п’яте, 
по-латині, по четверо, час від часу, без мети, по-батьківському, 
казна-де, якось-то. 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети урок І в 
Завдання учням. ; 
Запишіть словосполучення. Поясніть різницю між написанням омо-німічних слів. Зробіть висновки. Яких знань вам бракує? Над чим ми 
будемо сьогодні працювати? 
Йшла назустріч — на зустріч із друзями; глянув востаннє — 
в останнє завдання; запитувати вдруге — в друге вікно; знаходитись 
нагорі— на горі Ельбрус; прийшов удень — у день народження. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Спостереження з елементами аналізу. ; 
Запишіть прислівники. визначте спосіб їх творення. виділіть префік-си, суфікси, основи. Спробуйте самостійно вивести правила написан-ня прислівників. 
Підряд, навстіж, рік у рік, кінець кінцем, дотепер, босоніж, 
втретє, надворі, уперше, час від часу, униз, горілиць. 
Робота з підручником. ; 
[1] § 33 (с. 212–216, 221–222); впр. 397 (письмово), 409 (усно). 
[2] § 31, 32; впр. 238, 246 (письмово). 
Опрацювання таблиці*. ; 
Н АП и САНН я ПР и С л ІВНи КІВ РАЗОМ І ОКР е МО 
Разом Окремо 
Прислівники, утворені за допомогою префіксів 
прийменникового походження: набік, зараз, заміж, 
повік, отут, униз. 
Прислівники з префіксами прийменникового 
походження, якщо в слові є суфікси ­ о, ­ е(­є); ­ и, 
ки ; ­ у(­ю), ­ а(­я), -і : напевно, втретє, безвісти, 
насправжки, знизу, справа, вгорі. 
Прислівники, утворені за допомогою злиття основ 
слів: горілиць, праворуч, мимохідь, мимохіть 
Сполучення прийменника з іменником (між 
ними можна вставити слово): без кінця, до 
речі, з радості, на щастя, в міру, на мить. 
Прислівникові сполучення слів у формах 
Н. в. + Ор. в. одн., а також вирази: в основ -ному, в цілому, кінець кінцем, один за одним. 
Прийменникові конструкції з повторенням: 
день у день, рік у рік, час від часу 
Слово вчителя. ; 
Є багато прислівників, які за написанням і звучанням збіга -ються зі сполученнями прийменників з іменниками, числівника-ми, прикметниками. Відрізнити ці прислівники від інших частин 
мови можна за допомогою питань: працювати (як?) на славу — при-слівник, не зважаючи (на що?) на славу — іменник з прийменником. 
В окремих випадках прислівники й однозвучні з ними від-мінювані слова з прийменниками, можна розрізняти за наголо-сом: на 5сміх — на смі5 
х, на 5бік — на бі5 
к. 

IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. Спишіть, розкриваючи дужки й розподіляючи прислівники на дві 
групи відповідно до написання. 
(Мимо)хіть, (рано)пораненьку, сило(міць), нашвидку(руч), 
(пліч)(о)пліч, (темно)темно, (само)заглиблено, (привсе)людно, (оче) 
видячки, (де)(не)де, (тишком)нишком, (любо)дорого. 
2. Спишіть, замінюючи кожне з поданих словосполучень прислівником. 
У будь-який час, з малих років, на три частини, не маючи 
бажання, в осінню пору, два дні тому, у четвертий раз, в окре-мих місцях, при всіх людях, не дуже давно, ставши на коліна, 
невідомо звідки, трохи пізно. 
3. Спишіть, вставляючи замість крапок прислівники. визначте їх спосіб 
творення і поясніть правопис. 
* Тут і далі вчитель також може використати видання: Кратенко Л. О. Разом, 
окремо чи через дефіс? — Х.: Вид-во «Ранок». 
Добре там живеться, де ... сіється й ореться. Готуй сани 
влітку, а воза ... . Сядемо рядком та поговоримо ... . Вночі трі -щить, ... плющить. (Нар. творч .) 
4. Складіть речення з поданими словами. 
З гори, згори; у п’ятьох, уп’ятьох; в останнє, востаннє; 
убік, у бік; на швидку, нашвидку. 
5. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. Усно пере-кажіть. випишіть із нього прислівники, поясніть їх написання. 
Поширений у нашому краї барвінок здавна. Значне місце 
посідав він у віруваннях давніх слов’ян, насамперед у Київській 
Русі. З тогочасся вічнозелений чагарничок напостійно увійшов 
у побут, звичаї та обряди нашого народу. Найперше барвінок 
символізує віру у свої сили, всепереможність природи. Напро -весні дівчата починали співати веснянки, серед яких чимало про 
барвінок. Споконвіку вважалося, що рослина дарує дівчині вро -ду. З давніх-давен барвінок був відомий як надзвичайно цілюща 
трава, приворотне зілля, символ пам’яті. 
(Із часопису ) 
Диктант-переклад. ; 
Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть їх. По -рівняйте спосіб творення й правопис прислівників у російській та 
українській мовах. 
Написать дважды; зайти втроём; остаться наедине; увидеть 
впервые; выучить наизусть; смотреть вниз; подняться наверх; 
проснуться утром; приехать ночью; собраться вечером; повернуть 
влево; улыбнуться слегка; прочитать потихоньку; сказать вполго -лоса; видеть издалека.
Розподільний диктант. ; 
Запишіть прислівники в три колонки: 1 — ті, що пишуться окремо, 
2 — разом, 3 — через дефіс. 
Без жалю, без кінця-краю, уві сні, до речі, пліч-о-пліч, 
позаторік, взимку, до смаку, спочатку, безвісти, десь-інде, по-заячи, на-гора, під кінець, на світанку, обабіч, по-іншому, по 
четверо, один за одним, додому, з дня на день, туди-сюди, як-от, 
казна-що, вкрай, до вечора, всього-на-всього, востаннє, допізна, 
по можливості. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 33 (с. 212–216, 221–222); впр. 410, 411 (письмово). 
[2] § 31, 32; впр. 243, 248 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в 
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю». ; 
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».) 
— Що було найскладнішим на уроках вивчення правил на-писання прислівників разом, окремо та через дефіс? 
Завдання учням. ; 
Зробіть самоаналіз, заповніть таблицю. 
Знаю Умію Маю сумніви Потребую допомоги
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Написання прислівників разом та окремо.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід