Написання сполучників разом і окремо.
 
Уроки  №  82–83
Тема.  Написання  сполучників  разом  і  окремо.
  Мета:  пояснити  учням  особливості  написання  сполучників  разом  і   окремо;  удоско-налювати  вміння  розрізняти  сполучники  сурядності  та  підрядності;  формувати 
вміння визначати в   словах орфограму «Написання сполучників разом і   окремо»; 
розвивати  пам’ять,  увагу,  логічне  мислення,  орфографічні  вміння;  виховувати 
повагу  до  традицій,  обрядів  та  звичаїв  рідного  краю.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  розрізняти  сполучники  сурядності  та  підрядності;  знають  пра -вила  правопису  сполучників;  правильно  пишуть  сполучники,  помічають  і   ви -правляють  помилки  в  їх  написанні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Чому  сполучник  є  службовою  частиною  мови?
—  назвіть  основні  ознаки  сполучника.
—  Що  спільного  і  відмінного  у  сполучника  і   прийменни-ка?
—  Які  є  сполучники  за  їхньою  роллю?  назвіть  групи  спо-лучників  за  значенням.
Дослідження-відновлення.   ;
Відновіть  вислови  усної  народної  творчості,  вставляючи  з  довідки 
сполучники,  потрібні  для  зв’язку  частин  речень  чи  слів.  Визначте 
розряд  сполучників  за  значенням  і   їхню  синтаксичну  функцію.
...  на юру  дощ  і  грім,  ...  буде  радість  людям  всім.  ...  піде 
дощ  на  юрія,  то  буде  хліб  і  в  дурня.  юрій  з  теплом,  ...  микола 
з  кормом. на  юрія  посади  редьку,  ...  вроде  ...  кулак.  (Нар.  творч .)
Д о в і д к а:  коли,  то;  якщо;  а,  то,  як.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Проблемні  завдання  та  питання.   ;
—  Допоможіть мені розв’язати таку проблему: чому обидва 
варіанти  написання  поданих  слів  правильні? 
Щоб  —  що  б,  проте  —  про  те,  зате  —  за  те,  якби  —  як  би.
—  Чи не порушено тут логіку? свої висновки аргументуйте, 
підтверджуючи  прикладами.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  36;  впр.  488,  490,  493   (письмово).
[2]  §  38;  впр.  293,  294,  296   (усно).
Опрацювання  таблиць.   ;
С П о Л уч Н ики  й  од Н озвучНІ   СЛ ова
Сполучники  проте,   зате Займенник те  з   прийменниками про,  за
1)  не  мають  лексичного  значення;
2)  не  бувають  членами  речення,  а   зв’язують 
слова  або  речення;
3)  можуть  бути  замінені  сполучниками але, 
однак
1)  є  повнозначним  словом   —  відповідає  на 
питання;
2)  член  речення  (додаток);
3)  не  може  замінюватись  сполучником
Сполучники  якби,  щоб Прислівник  і   займенник  з   часткою би  (б)
1)  не  мають  лексичного  значення  й   не  бувають 
членами  речення;
2)  мають  ненаголошену  першу  частину;
3)  би  (б)   не  можна  перенести  до  іншого  слова;
4)  можуть  замінюватись  на коли  б,  аби
1)  повнозначні  слова  із  часткою,  що  відповіда -ють  на  запитання  і  є  членами  речення;
2)  наголошені  (я5к  би,  що 5  б);
3)  частку би  (б)   можна,  перенести  до  інших  слів
ПравоП и С   СП о Л уч Н ик І в
Разом Окремо Через  дефіс
Складні  сполучники,  утво -рені  з   кількох  слів: мовби, 
цебто,  проте,  затим, 
отож,  адже,  аби,  аніж
частини  складених  сполучників, 
а  також  частки,  що  стоять  при 
сполучниках:  дарма  що,  замість 
того  щоб,  після  того  як,  тому  що, 
коли  б,  або  ж,  хоча  б,  коли   б  то
Сполучники  із  частками,  які 
займають  постпозицію  і   мають 
підсилювальне  значення: 
отож-то,  тож-бо,  тому-то, 
тільки-но,  якби-то
Практична  робота.   ;
Запишіть  речення.  Назвіть  сполучники.  Поясніть  їх  правопис.
Я  все  думаю  про  залізні  стовпи  та  про  те,  чи  казати  мені 
про  них  катерині  і   м икиті,  чи  не  казати.  (Т.   Шевченко )  ніч  була 
темна,  проте  тиха.  Якби  не  було  зими,  за  кожух  не  дбали   б 
ми...  (І.   Франко)  не  знаю,  як  би  склалася  моя  доля,  коли  б  біля 
неї  не  стояла,  мов  благання,  моя  зажурена  мати.  Якщо  зима 
без  снігу,  літо  без  хліба.  ( Нар.  творч .)  Як  що  робити?  ти  повинен 
завжди  допомагати  матері.
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть сполучники у  три колонки: 1   — ті, що пишуться разом; 2  — 
через  дефіс;  3  —  окремо.
немовбито,  дарма  що,  тому-то,  причому,  проте,  після  того 
як,  якби-то,  незважаючи  на  те  що,  тільки-но,  у  міру  того  як, 
замість  того  щоб,  тобто,  начебто.
Тренувальна  вправа.   ;
Спишіть, розкриваючи дужки. Назвіть сполучники, визначте, які вони 
за  значенням  і   будовою.
Як(би)  кривди  не  було,  ми  не  знали  би,  що  зло  є  на  те, 
що(би) з  ним биться. ( І.   Франко) Бій був короткий, про(те) запеклий. 
Ще  вітер  хмари  не  розвіяв,  ще  гай  від  жалощів  поник,  та  знов 
чоло підводить  київ, що(б) не хилить чола повік. (М.   Рильський) Що(б) 
я  не  робив,  постійно  думаю,  що  служу  цим,  скільки  дозволяють 
мені  сили,  передусім  моїй  батьківщині.  (І.   Павлов)  Дівчина  сказала, 
ніби(то)  бачила  на  лимані  кілька  човнів.  ( А.   Головко )
Навчальне  редагування.   ;
Прочитайте  поданий  текст.  Запишіть  його,  виправляючи  помилки 
й  пояснюючи  свій  вибір  за  правилами.  Визначте  сполучники  та  об-ґрунтуйте  їх  правопис.
святковий  календар  ввібрав  безліч  імен. про  те  одне  з  них 
чи  не  найшановніше. мова  йде  про  свято  великомученика  і   по-бідоносця юрія,  що  припадає  на  6  травня. крім  весняного,  є  ще 
й  зимовий  юрій (9   грудня). Весняний  юрій вважався захисником 
і  покровителем  землеробства,  зберігачем  полів  та  врожаю,  бджіл 
і  медоносів, опікунам свійських та диких тварин. святий юрій  — 
воістину  благочестива  особа  в  народних  віруваннях,  томущо  він 
«неначеб-то син  Божий  й  воротар  відкриває  небо  і   спускає  дощ 
та  росу  на  землю».  себ-то  з  цього  дня  весна  остаточно  правує 
на  землі. 
(За  В.   Скуратівським )
Творче  завдання.   ;
Із поданими словами складіть і запишіть речення про кінофільм, який 
ви нещодавно дивилися. Усно доведіть правильність написання кож-ного  з   поданих  слів  у  складених  реченнях.
проте  —  про  те,  зате  —  за  те,  щоб  —  що  б,  якби  —  як 
би.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  36;  впр.  492,  494   (письмово).
[2]  §  38;  впр.  295,  297   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  нового  ви  дізналися  на  уроках  про  сполучник?
—  Від чого залежить написання сполучників разом та окремо?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Написання сполучників разом і окремо.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід