Не з дієприкметниками.
 
Урок № 42 
Тема. Не з дієприкметниками. 
Мета: сформувати в учнів навички написання не з дієприкметниками разом і окремо; 
розвивати у школярів творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати мовні 
явища; сприяти збагаченню словникового запасу; виховувати любов до рідної 
мови, до її багатства. 
Очікувані результати: учні вміють правильно писати не з дієприкметниками, окремо і разом; 
пояснюють орфограми в дієприкметниках; знаходять і виправляють в реченні 
помилки на вивчені орфографічні і граматичні правила; знають значення діє­ 
прикметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Проблемне питання. ; 
— Згадаймо правила вживання не з прикметником та діє -словом. Чи можемо сказати, що не з дієприкметником пишеться 
за правилами вживання не з прикметником чи не з дієсловом? 
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Дослідження-зіставлення. ; 
Прослухайте речення. визначте, яким членом речення виступає діє-прикметник. Порівняйте написання дієприкметників з не . Чим по -яснити різне написання? 
Біля тину стояла нефарбована лавка. Біля тину стояла ні -коли не фарбована лавка. Лавка не фарбована. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Опрацювання таблиці. ; 
Н АП и САНН я Н е З ДІє ПР и КМе ТН и КАМ и 
Окремо Разом 
якщо дієприкметник має при собі пояснюваль­ 
не слово: Не прочитана учнем книга. Любував -ся красою ніколи не бачених степів . 
Коли при дієприкметнику не має пояснюваль­ 
ного слова: Неполиті квіти . Хмарка повисла 
над неміряним степом . ( ю. я новський) 
Коли заперечення підсилюється протиставлен­ 
ням: ...мав талант до віршів не позичений, 
а власний . ( леся Українка) 
Коли дієприкметник без не не вживається: 
Нечувана радість прийшла на їх землю. 
(ю. я новський) 
Коли дієприкметник виступає присудком: То -лока не орана , вівці не лічені , пастух рогатий. 
(Нар. творч.) 
якщо дієприкметник утворений від дієслів, що 
пишуться з недо- разом: недо писаний , недо -співаний 
Робота з підручником. ; 
[1] § 25; впр. 276 (усно), 280 (письмово). 
[2] § 19; впр. 155 (письмово), 157 (усно). 
Робота з текстом. ; 
виразно прочитайте поетичний текст. визначте тему й основну думку. 
Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієприк-метниками. 
Із слова починається людина, 
Із мови починається мій рід. 
Моя ласкава, мамина єдина — 
Щебече соловейком на весь світ. 
Бентежна, тополина, калинова, 
(Не)випита, (не)вибрана до дна — 
Це наша українська мова, 
Немов бандури вічної струна. 
(Н. Рій ) 
Словниковий диктант. ; 
Не зав’язаний добре сніп; нездійснене бажання; поле не -зоране; нескошена трава; не сказане, а написане вітання; ні до 
кого не спрямоване слово; незамкнені двері; довго не стихаючий 
вітер; нескінчені мрії; нескінчена розмова; невмолима людина; 
нескінчена робота; незгасаюче вогнище. 
Вибірковий диктант. ; 
Запишіть дієприкметники з не . Поясніть їх правопис. 
КРАПЛЯ 
В кімнаті від полиць угнутих, 
Мелодій непочутих, 
Од весен страчених, 
Лиць непобачених, 
Од вічної незвершень тяготи, 
Од спраги неосяжне осягти. 
А за вікном, без тіні заклопоту, 
Маленька крапля, що їй жити мить, 
Кругліє, знизується з дроту 
І — поки до землі летить — 
Встигає всесвіт у собі вмістить. 
(В. Мисик ) 
ІV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Гра «Хто швидше?». ; 
Подані дієприкметники замініть антонімами з не . доберіть до кожно -го дієприкметника залежне слово, поясніть правопис. Складіть два 
речення. 
Відкритий — ... (незакритий); заборонений — ... (незаборо-нений); прохололий — ... (не нагрітий); роздягнений — ... (нео-дягнений); початий — ... (незакінчений). 
Тестове завдання. ; 
Укажіть рядок, у якому всі слова із часткою не пишуться 
окремо. 
А (Не)довантажена машина; (не)скопана, а зорана земля; 
хата (не)побілена. 
Б Мною (не)підметена підлога; (не)фарбовані стіни, а лако- 9 
вані; (не)вишитий дівчиною рушник. 
В (Не)доплетений кошик; лист (не)написаний; (не)прополені 
вчасно грядки. 
Г (Не)замкнені двері; (не)дописаний вірш; (не)вивчений 
учнем урок. 
Самостійна робота. ; 
Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з діє-прикметниками. 
Мінливі, (не)стримані хмаринки тихо пливуть і тануть. 
(Ю. Марцінкавічус) Твори молодих ще ніким (не)читані, (не)аналізовані, 
(не)критиковані, тому (не)відомі. (Із журналу ) Крізь милували око 
рослини, (не)розповсюджені в цій країні, а привезені. (Ю. Смолич) 
У льотчика серце (не)схитне й тверде. (М. Бажан ) 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 25; впр. 285 (письмово). 
[2] § 19; впр. 158 (1, 2 — письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Завдання учням. ; 
Зробіть самоаналіз, заповніть таблицю. 
Знаю Умію 
Інтерактивна вправа «Мікрофон». ; 
— Мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Не з дієприкметниками.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід