Не з дієприслівниками.
 
Урок № 51 
Тема. Не з дієприслівниками. 
Мета: відновити в пам’яті учнів правила написання не з різними частинами мови; 
ознайомити з правилами написання не з дієприслівниками; формувати вміння 
знаходити в тексті орфограму «Не з дієприслівниками»; розвивати творче мис­ 
лення, увагу, пам’ять; виховувати повагу до народного досвіду. 
Очікувані результати: учні знають правила написання не з різними частинами мови; уміють 
знаходити в тексті орфограму «Не з дієприслівниками»; пишуть правильно діє­ 
прислівники з вивченими орфограмами; виправляють помилки у вживанні та 
правописі дієприслівників. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Що називається дієприслівниковим зворотом? 
— Яка синтаксична роль дієприслівників та дієприслівни-кового звороту? 
— Які розділові знаки ставимо при одиничному дієприслів-нику та при дієприслівниковому звороті? 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Завдання учням. ; 
Спишіть пари слів, розкриваючи дужки. Порівняйте написання не 
з дієсловами та дієприслівниками, зробіть висновки. 
(Не)знають — (не)знаючи, (не)вміє — (не)вміючи, (не)во-лить — (не)волячи, (не)спитати — (не)спитавши, (не)дочувати — 
(не)дочуваючи. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Робота з підручником. ; 
[1] § 29; впр. 329 (усно), 333 (письмово). 
[2] § 23; впр. 183, 184 (письмово), 185 (усно). 
176 
Бесіда. ; 
— Як ви думаєте, чому правила написання не з дієприслів-никами співпадають із правилами написання не з дієсловами? 
— Розкажіть про написання не з дієприслівниками разом 
та окремо. 
Практична робота. ; 
Прочитайте речення, поясніть написання не з дієприслівниками. 
Незважаючи на лютий холод, Шовкуна все більше хилило 
на сон. Тимчасом ковалі підгонили на нього [коня] підкови, не 
дозволяючи ні Брянському, ні Чернишеві допомагати їм. Черниш 
слухав майора, не зводячи з нього очей. Казаков завжди брав 
собі найнебезпечніші завдання, не задумуючись, що це може ко -штувати йому життя. ( За О. Гончаром ) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальна вправа. ; 
Запишіть слова, розкриваючи дужки. З трьома дієприслівниками 
складіть речення. 
(Не)бажаючи, (не)побачивши, (не)навидячи, (не)зловивши, 
(не)помітивши, (не)пускаючи, (не)хтуючи, (не)змивши, (не)потро -ївши, (не)відкидаючи, (не)здужаючи, (не)вгаваючи. 
Робота в групах. ; 
З АВДАНН я 1 
Кожна група має збірку прислів’ їв. оголошується конкурс «Хто біль -ше»: знайти за 3–4 хвилини найбільшу кількість прислів’їв з орфогра -мою «Не з дієприслівниками». 
Відповідь: Не спитавши броду, не лізь у воду. Не сіявши, не пожнеш. Не працюючи, не 
будеш ситим. Не давши слова кріпись, а давши держись. Не розбивши крашанки, не спечеш 
яєчні. Не давши оброку, не бий коня по боку. ( Нар. творч. ) 
З АВДАНН я 2 
І група 
випишіть із поданих речень дієприслівники з не . Поясніть їх право -пис. 
(Не)кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз 
береги краси. ( Є. Маланюк ) Поїзд мчав, (не)зупиняючись на станціях, 
врізуючись у білі глибини безкраїх березових лісів. ( О. Гончар ) Заслу -хавшись пісні, усі сиділи, (не)маючи змоги подолати непереможне 
зачарування. (За П. Кулішем ) Сагайда, запнувшись плащ-палаткою, си -дів, (не)втручаючись у розмову,— замислений, мовчазний. 
ІІ група 
від поданих дієслів утворіть дієприслівники. обґрунтуйте їх написання. 
Не піклуються, не дбають, неславлять, не вгавають, не від -гукнуться, не спромогтися, незчутися, не завезти, нездужати. 
ІІІ група 
З поданими дієприслівниковими зворотами складіть речення. По -ясніть розстановку розділових знаків. 
Не подолавши втоми, своєчасно не продумуючи план дії, 
не діставшись увечері до міста, точно не пам’ятаючи, не пере -глянувши фільм. 
Творче завдання. ; 
Змінюючи позицію слів, складіть речення. Поясніть правопис не з діє-прислівниками та розділові знаки при дієприслівниковому звороті. 
Мову, рідну, не жалкуючи, вчи, сил та часу. Не лінуючись, 
слово, рідне, досліджуй. Культури, загальну, борючись, ти, за 
культуру, мовлення, за свою, борешся. 
Відповідь: Не жалкуючи сил та часу, вчи рідну мову. Досліджуй рідне слово, не лінуючись.
Борючись за культуру мовлення, ти борешся за свою загальну культуру. ( Нар. творч. ) 
Робота зі словником*. ; 
в ипишіть з орфографічного словника дієприслівники, які з не пи -шуться разом. 
Тестове завдання. ; 
Усі дієприслівники з не пишуться разом у рядку: 
А (не)скинувши, (не)відриваючи, (не)думаючи. 
Б (не)навидячи, (не)хтуючи, (не)(до)оцінюючи. 9 
В (не)помітивши, (не)давши, (не)добачаючи. 
Г (не)славлячи, (не)здужавши, (не)жалкуючи. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 29; впр. 334 (письмово). 
[2] § 23; впр. 188 (письмово), 189 (усно). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; аналіз діяльності кожної ; 
групи; оцінювання роботи. 
* Тут і далі вчитель може запропонувати учням скористатися виданням: Жов -тобрюх В. Ф. Сучасний український орфографічний словник.— 3-е вид., випр. 
і доп.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Не з дієприслівниками.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід