Непохідні й похідні прийменники.
 
Урок   №  70
Тема.  Непохідні  й  похідні  прийменники.
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  прийменник  як  частину  мови;  пояснити  принцип 
поділу  прийменників  на  групи  за  будовою  та  походженням;  формувати  вміння 
їх  розрізняти,  визначати  спосіб  утворення  похідних  прийменників;  розвивати 
логічне  мислення,  пам’ять;  виховувати  любов  до  природи,  естетичний  смак.
 Очікувані результати:  учні знають матеріал про прийменник; уміють пояснювати принцип поділу 
прийменників  на  групи  за  будовою  та  походженням;  розрізняти  їх,  визначають 
способи  утворення  похідних  прийменників.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Бесіда.   ;
—  Яка  частина  мови  називається  прийменником?
—  Розкажіть  про  вживання  прийменників.
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Завдання  учням.   ;
визначте,  у  якому  відмінку  вжито  іменники  з   прийменниками.
Без даху, біля дверей, від сестри, для брата, до батьків, з-за 
дерев, з-під землі, за давніх часів, між нив, коло броду, завдяки 
їй,  услід  йому,  по  воду,  під  кущем.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемне  завдання.   ;
визначте,  до  якої  частини  мови  належать  слова край,  кінець,  незва-жаючи  на,  близько.  відповідь  аргументуйте.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиць.   ;
Ви Д и  ПР ий М е НН и КІВ  ЗА   ПОХОДЖ е НН я М
Непохідні 
(первинні)
Похідні  (вторинні)
складання  двох  або  кількох 
прийменників
перехід  інших  частин  мови  в   прийменник
без,  в   (у),  до,  для,  з  (із, 
зі),  за,  об,  від  (од),  на, 
над,  під,  по,  при,  між
з-під,  з-над,  з-поза,  з-поміж, 
поза,  задля
іменників: 
край,  кінець, 
круг,  у  разі
прислівників  (і   діє  при­
слівників):  навколо, 
уздовж,  обабіч,  навкруги
Ви Д и  ПР ий М е НН и КІВ  ЗА   БУДОВО ю
Прості Складні Складені
Без,  до,  по,  при,  край З-над,  із-за,  з-поза,  з-поміж Згідно  з,  відповідно  до,  у   зв’язку  з
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  34  (с.  238–241);  впр.  449,  450,  456   (письмово).
[2]  §  34;  впр.  262,  263   (письмово),  265   (усно).
Практична  робота.   ;
Прочитайте  й   порівняйте  омонімічні  слова  як  частини  мови.  Зробіть 
відповідний  висновок.  Яким  способом  утворилися  наявні  приймен-ники?
Козаки  стали  в  коло.  —  Коло  річки  стояли  дівчата.  На-вкруг мене степ  — Степи простяглись навкруг. Хлопець сів край 
столу.  —  Україна  —  чудовий  край.
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в ипишіть  речення  з  похідними  прийменниками.  визначте,  від  яких 
частин  мови  вони  утворені.  доберіть  до  похідних  прийменників  си -ноніми  (непохідні  або  похідні).
Світанок нас застав коло невеликого сільця. (П.   Вернигора) Літак 
вже  набрав  чималу  висоту  і   тепер  летить,  роблячи  велике  коло 
над аеродромом. (В.   Собко ) Напередодні всю ніч падав сніг. ( О.   Донченко ) 
Напередодні шлюбу з’їхалися в   аул сусіди допомагати готуватися 
до  весілля.  (З.   Тулуб )  Протягом  зими  снігу  майже  не  було.  (О.   Гончар ) 
Десь із протягом заскрипіли ліниві ворота. (Г.   Хоткевич ) Червоні кру -ги  літали  перед  його  очима  та  розпливалися.  ( М.   Коцюбинський)  Мов  ті 
валькірії,  круг  неї  танцюють,  граються  дівчата.  (Т.   Шевченко )
2.   Прочитайте  й  спишіть  текст.  З’ясуйте,  які  з   поданих  прийменників 
належать  до  непохідних,  а   які  —  до  похідних.
Посеред  лісової  галявини  росли  дуби-велетні.  У  тіні,  попід 
густим  зеленим  шатром,  було  прохолодно  і   спокійно.  Сонце  май-же  не  пробивалося  з-поміж  гілля  дерев.  Лише  подекуди  на  тлі 
майже суцільної тіні лежали світлі мазки його променів. А   вгорі, 
прогулюючись  по  верхівках  крон  дубів,  шелестів  листям  вітер. 
(Із  журналу)
3.   в ипишіть  спочатку  речення  з   непохідними  прийменниками,  а  по-тім  —  з  похідними.  Укажіть,  від  яких  частин  мови  утворені  похідні 
прийменники,  визначте  спосіб  їх  творення.
У  понеділок  рано  виринуло  блискуче  сонце  з-поза  рожевих 
хмаринок.  (І.   Франко)  На  толоці  вівчар  в  брилі  на  сопілку  грає. 
Цвіти,  цвіти,  барвіночку,  з  весни  до  зими.  ( З  тв.  Л.   Глібова)  Незва -жаючи  на  спеку  й  духоту,  косарі  співали  косарських  пісень. 
(І.   Нечуй-Левицький)
4.   Спишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні прийменники 
із  довідки.
Усі  учні,  ...  кількох,  виконали  завдання  вчителя.  Сьогод -нішній  день,  ...  учорашнього,  ясний  і  погожий.  ...похолоданням 
школярі  вирішили  обклеїти  вікна.  Будь  завжди  уважним  і  чуй -ним  ...  своїх  друзів.  ...добро  твори  також  добро.
Д о в і д к а:  у  відповідь  на,  за  винятком,  на  відміну  від, 
у  зв’язку  з,  по  відношенню  до.
5.   Спишіть  речення,  визначте  похідні  й  непохідні  прийменники.
Це  були  гамазеї,  де  переховувався  недоторканий  запас  зер -на  на  випадок  неврожаю  чи  якогось  стихійного  лиха.  ( О.   Дончен-ко )  На  чолі  полку  мчить  Тарас.  ( О.   Довженко )  Ми  йшли  в   напрямку 
лісу. (О.   Копиленко) Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивились на 
свого  шкіпера.  ( М.   Трублаїні )  Передбачаються  опади  у   вигляді  дощу 
і  мокрого  снігу.  (З  газети )  Про  зустріч  домовились  під  час  обіду. 
(О.   Кобилянська )
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  прийменники  у  дві  колонки:  1  —  непохідні,  2  —  похідні.
Під, попід, понад, за, при, з-за, з-під, серед, по, на, у, над, 
посеред,  поза,  з,  до,  з-над,  від,  під,  уві,  із-за.
Творче  завдання.   ;
Складіть речення зі словами  край,  більше ,  коло,  кінець  так, щоб в   од-ному  випадку  ці  слова  були  самостійною  частиною  мови,  а  в  друго-му  —  прийменниками.
Диктант  із  коментуванням.   ;
Запишіть  речення.  Поясніть,  у  яких  із  них  ужито  самостійні  частини 
мови,  а  в  яких   —  прийменники.
Любіть  і  боріться  за  щастя  безкрає,  згоріть  без  останку  за 
край  дорогий.  (В.   Сосюра)  Мерехтливо-червоне  сонячне  коло  спуска -ється  до  обрію,  пірнає  в   пухнасті  білі  хмари.  (В.   Козаченко )  Летим. 
Дивлюся,  аж  світає,  край  неба  палає.  (Т.   Шевченко )  Край  берега, 
у  затишку,  прив’язані  човни.  ( Л.   Глібов )  Кругом  хати  почувся  стук, 
грюк,  гарчання  погоничів.  ( Панас  Мирний )  А   кругом  широколистії 
тополі.  ( Т.   Шевченко )  З   боку  села  рухалася  колона  бійців.  (О.   Гончар ) 
Чіпка  йде  збоку  отари,  похнюпивши  голову.  (Панас  Мирний)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  34  (с.  238–241);  впр.  454,  458   (письмово).
[2]  §  34;  впр.  264,  266   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Творча  робота.   ;
Складіть  план  розгорнутої  відповіді  на  питання  «Як  поділяються  на 
групи  прийменники  за  походженням  та  утворенням?  Як  відрізнити 
похідні  прийменники  від  самостійних  частин  мови?»
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Непохідні й похідні прийменники.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід