Основні орфограми в префіксах.
 


Урок № 64
Тема.  Основні орфограми в  префіксах.
Мета:  актуалізувати  знання  про  основні  орфограми в  префіксах;  розвивати  орфографічну  пильність, 
логічне  мислення,  усне  та  писемне  мовлення, 
уміння швидко читати; збагачувати словниковий 
запас; виховувати любов до природи.
обладнання:   підручник, дидактичний матеріал, таблиці.
Хід  УРоКУ
I.   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Що  називається орфограмою?
—  З якими лінгвістичними процесами пов’язані основні орфо­
грами в   корені слова? А   в префіксі?
—  Чи  залежить  правопис  суфіксів  від  приналежності  слова 
до певної частини мови? Якщо так, наведіть відповідні приклади.
II.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
III.  МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний 
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя  з   використанням  узагальнювальних  таб лиць.
Правопис префіксів
Префікс Правило Приклади
с­ Пишемо лише перед 
глухими приголосними  к, 
ф, п , т, х   — (КаФе 
«ПТа х»)
сконкретизувати , скотитися , 
сфокусувати, сформований , 
спиляти, спитати , стиснути , 
стверджувати, схибити , східці
з­ Перед усіма іншими літера­
ми
зшитий, зіґнорувати , зжити ­
ся, зцідити , зчеплення, зжати , 
зчистити, зорієнтований , 
зсадити, зумисне, зсохся , 
зсушити, зцілити
зі ­ Коли корінь слова почина­
ється сполученням приго­
лосних
зізнатися , зідрати, зіпсувати , 
зіставлення, зігнутий , зібгав, 
зім’яв , зів’яле , зіп’ялися
Припускається чергування префікса  зі- із  зо- без зміни значен­
ня  слова:  зігрівати   —  зогрівати,  зімліла  —  зомліла,  зіпріла   — 
зопріла , зітлівати   — зотлівати.
Ніколи  не  змінюємо  префікси  роз-,  без-,  через-,  воз-,  між-, 
над-, під-, від-, перед-, об-.
Слід розрізняти префікси  пре-, при-, прі-, пере-, перед- :
пре-  вживаємо  переважно  для  утворення  якісних  прикмет ­
ників  і  прислівників  найвищого  ступеня  ознаки:  препоганий  — 
препогано ,   премудрий   —  премудро,   пречудовий   —  пречудово  та 
ін.,  а   також  у  словах:  презирство ,   престол ,   преосвященний , 
преподоб ний ;
при- вказує на ознаку дії наближення ( приїжджати, прийти); 
приєднання  ( пришити ,   причепити);  частковість  ( притулити , 
примружити,   приморозити);  результат  ( приборкати,   приваби ­
ти),  а   також  на  ознаку  приналежності  чи  причетності: пригірок, 
прибережжя,   приярок ,   Примор’я ,   Прикарпаття,   Приволжя , 
Приуралля, приміський , присадибний , привокзальний ;
прі-  вживаємо лише в   словах:  прізвище, прізвисько , прірва ;
пере-  вказує  на  повторність  ( перечитати,   переміряти )  або 
надмірність  дії  ( переїсти,   переспати );  подолання  ( перебути , 
перетерпіти );  подолання  відстані  (перебігти,   перепливти ); 
подолання  перешкоди  (перестрибнути,   перелізти ),  а   також 
у   словах:  переконати,   перешийок ,   переінакшувати ,   перешко ­
да,   перегородка ;
перед- указує на попередність положення або часу:  передмі  ський , 
передміхурова,   передсвятковий ,   передфінальні ,   передчасний .
Запам’ятайте слова, у   яких  пре-  та  при- є   складовою частиною 
кореня, а  не префіксом.
пре- при-президент, презент , прерогатива , 
препарат , прейскурант , престиж , 
преамбула, прелюдія , пресвітер, 
президія, преміювати, прем’єра , 
презентація, претензія, прецедент , 
претендент, превентивний , предикат, 
префектура , превалювати , преферанс , 
презумпція
приватний, привілей , при­
четний , примати , примха , 
призер, непритомний, 
принцип, принаймні , прилад , 
призма, присудок , притаман ­
ний , природа, пригода, 
приймак, приймач , прикме ­
та
Запам’ятайте  слова,  що  пишемо  лише  з   пери- :  перигей ,  пери ­
кард,   периметр ,   перипетія ,   перископ ,   перистальтика ,   перис­
тий, перитоніт , периферія, перифраза .
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки;  поясніть  написання 
префіксів.
Осінь  тихо  (с/з)трушує  з   дерев  (від/віт)шуміле,  незабутнє 
літо. ( І.  Світличний )
В  нічку  (без/бес)зоряну  ниву  неорану  дощик  полив.  ( Г.  Чуп­
ринка )
Знаєм:  слово  —  не  полова,  а  велике  світло.  І   посіяне  тут  сло­
во  — виросте й  (рос/роз)квітне. ( С.  Пушик)
І  (з/с)ходить  сонцем  паляниця  хліба,  й   тече  з   небес  освячена 
вода.
Плин думок (бес/без)телесих (від/віт)чуваю.
Шумить  водограй,  (пере/пери/пире)весел  тепло,  плюскіт  ве­
сел. ( З тв.  Г.  Гайворонської )
Лаврін  (пре/при)їхав  до  млина,  позносив  з   воза  мішки,  за ­
їхав  за  верби,  (рос/роз)пріг  воли,  поклав  їм  сіна,  а   сам  ліг  спати. 
(І. нечуй­Левицький)
Роки родючі та (без/бес)хлібні дала нам доля в   дар. ( Ю.  Клен)
2)  На  місці крапок вставте відповідні літери. Позначте префікси 
у  словах.
Пр..давній, пр..дставити, пр..азовський, пр..берегти, пр..зир ­
ство,  пр..бій,  пр..амбула,  пр..д’явник,  пр..фронтовий,  пр..краси, 
пр..парувати,  пр..гнобити,  пр..своїти,  пр..балтійський,  п..р.. ­
ферія, пр..мат, п..р..дача, пр..мовляти, пр..торканий, пр..оритет, 
п..р..орати;  бе..посередній,  не..проможність,  ..характеризувати, 
в  ро..палі,  ро..садник,  ..фабрикувати,  бе..силля,  ..хвалити,  бе.. ­
прецедентний,  ро..сохнутися,  ..чинити,  ро..пач,  ро..суд,  ро..фор ­
мувати, ..кріпити, ..шкребти.
3.   Гра  «Хто  більше».
(Змагатися можна рядами, варіантами, групами тощо.)
  y Від  кожного  з  поданих  дієслів  утворіть  якомога  більше  слів 
з  різними префіксами.
Сіяти, класти, бути, нести, просити, тягти, м’яти.
4.   Тренувальний  диктант.
Над  малим  багнистим  озерцем  у  пралісі  —  простягали  вікові 
осокори своє крислате гілля, наче стидились його перед очима чу ­
жинців.  Густа­прегуста,  чорна  мов  ніч  вільшина  обступила  його 
звідусіль,  а   високі  всуміш  накопичені  ломи  боронили  до  нього 
приступ.  До  половин  погружені  у  рудавині,  гнили  тут  грубезні 
дубові пні, закидані валявою листя та гілля, порослі бородами та 
подушками  мохів,  а   зовні  прислонені  осокою  та  ситником.  Отут 
на окраїнах багнюка переходила в  болото, глибоке, мастке, непро ­
хідне  українське  болото,  перед  яким  спиняється  навіть  лісовий 
звір,  а  безрадним  стає  навіть  завойовник  світу.  Дещо  далі,  на  су­
хому бугорку, темніли щетинкою смереки, темні, високі, понурі, 
наче  витяті  з   гірського  краєвиду,  між  смеречиною  і  осокорами 
розсілися  зрідка  тінисті,  крислаті,  хоча  й  не  такі  високі  буки. 
А  на одному з   них у   просторому дуплі жила собі вивірка.
Добре  жилося  їй  у  лісі,  у  якому  було  стільки  іншої  звірні. 
Не  раз і  не два бачила вона ловців­молодців, які ганялися по лісу 
за чотириногою добичею або підстерігали на озерці болотяну пти ­
цю, та ніколи й  на гадку не прийшло їй тікати з  сієї околиці перед 
ловами.  Для  людської  наживи  були  куниці,  лиси,  кабани,  тури, 
ведмеді, рисі у  недалекій діброві, лосі у   близьких багнах над Сти­
ром  та  Горинню  або,  врешті,  олені  чи  серни.  Знала  вона,  що  за 
півдня мандрівки по гнучкому гіллі беріз, лип та грабів є   й бобро­
ва  загата  на  річці,—  а  все  те  надило  двоногого  грабіжника.  Без­
печно  буяла  собі  зате  раденька  штукарка  у  гіллі,  без  перешкоди 
виховувала своє потішне, чорнооке, живе й  моторне потомство та 
спокійно  накопичувала  у  своєму  дуплі  щорічно  так  з   пів­каменя 
лісових чи букових горішків.
(За  Ю.  Опільським)
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
VII.  д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Повторити теоретичний матеріал.
2.   Виконати вправу з  підручника (на вибір учителя).
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основні орфограми в префіксах.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід