Правопис часток.
 
Уроки  №  94–95
Тема.  Правопис  часток.   
Написання  - бо,  - но,  то-,  -от,  - таки.
  Мета:  домогтися засвоєння учнями написання часток окремо й   через дефіс; формувати 
вміння  знаходити  й   пояснювати  орфограми  в   частках  за  допомогою  правил; 
доречно  використовувати  частки  як  засіб  виразності  в   усному  та  писемному 
мовленні;  розвивати  логічне  мислення,  пам’ять,  увагу;  виховувати  любов  до 
рідної  мови.
 Очікувані результати:   учні правильно пишуть частки; знаходять і  пояснюють орфограми в   частках за  допомогою  правил;  самостійно  виявляють  і   виправляють  помилки  в  правописі.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроків:  формування  вмінь  та  навичок.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Розподільна  робота.   ;
Подані частки розподіліть за групами. Поясніть значення часток кож-ної  групи.
Би, ані, хіба, атож, ген, не, нехай, ось, саме, тільки, бодай, 
хай,  ні,  майже,  б,  давай,  як.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Завдання  учням.   ;
Прочитайте подані слова. Поясніть написання часток зі словами, піс-ля  яких  вони  стоять.
Розповів  би,  виконала  б,  хай  відпочине;  вона-бо,  глянь-но;  колись-то,  як-то,  вирішила-таки;  ходи   ж  бо,  напиши  ж  но, 
все  ж  таки.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиці.   ;
Н АП и САНН я  ЧАСТОК
Окремо Разом Через  дефіс
1)  формотворчі:  б,  би,  хай,  нехай;
2)  модальні  (крім бо,  но,  то,  от, 
таки );
3)  бо,  но,  то,  таки ,  якщо  не  стоять 
безпосередньо  після  слова,  до  якого 
відносяться;
4)  заперечні не,  ні ;
5)  частки,  що  складаються  з   двох 
слів:  скажи   ж  бо
Колишні  частки аби- , 
де-,  що- ,  які  стали 
префіксами: дехто, 
абиякий,  щонайкраще
1)  бо,  но,  то,  от,  таки ,  якщо 
вони  стоять  безпосередньо  після 
слова,  до  якого  відносяться: 
біжи-бо,  стривай-но,  тому-то, 
так-от,  приїхав-таки;
2)  колишні  частки будь-,  -небудь, 
казна-,  хтозна-,  які  стали  пре ­
фіксами  чи  суфіксами:  будь-коли, 
хто-небудь,  казна-що,  хтозна-де
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  38;  впр.  510   (усно),  511,  514   (письмово).
[2]  §  41;  впр.  317,  320,  322   (письмово).
Практична  робота.   ;
Перепишіть.  визначте,  у  якому  рядку  всі  частки  пишуться  через  де-фіс.  Правопис  поясніть.  З’ясуйте  розряд  часток  за  значенням.
Як(би),  казна(де),  аби(хто),  немов(то).
Поки(що),  скільки(но),  (де)коли,  будь(як).
Як(от),  так(то),  хтозна(коли),  сядь(бо).
Коментований  диктант.   ;
Спишіть, розкриваючи дужки. Частки підкресліть, визначивши розряд 
за  значенням.
На  весну  зовсім  у  селянина  (не)стало  хліба.  Трохи  згодом, 
сама  (не)знаючи  як,  Марися  опинилася  все(таки)  на  вулиці. 
Якось(то)  швидко  і  (не)сподівано  стемніло.  Тепер  уже  (не)буде 
(ані)сіл, (ані)хуторів по цей бік дороги. Тільки потім, коли(небудь) 
на  схилі  літ,  відшукають  вони  у   своїй  пам’яті  те,  що  здавалось 
їм  забутим  або  (не)поміченим.  (Ю.   Яновський)
Вибіркова  робота.   ;
Прочитайте. випишіть спочатку слова, які із частками пишуться через 
дефіс,  а  потім  ті,  що  пишуться  окремо.
Скинь(но),  скинути(б),  вирушили(ж),  домовились(таки), 
ще(й), відпочинь(бо), відгорніть(же)(бо), (таки)відбили, вдарили(ж)
таки,  ну(й),  якось(то),  як(от),  та(й),  записав(же),  все(таки), 
принесіть(же),  (невже)сказав,  (саме)тому,  (майже)вчасно, 
схаменіться(ж)бо,  (таки)виконали,  навряд(чи)справились,  хоча(б)
знати.
 ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Словниковий  диктант.   ;
Запишіть  слова.  Поясніть  правопис  часток.
Таки  міг,  слухай  же,  з   чим  би  ти  не  прийшов,  поспати  б, 
стягни-бо,  все-таки,  нехай  скиглить,  шукаймо  же,  прийди-но, 
все-таки,  як-от,  глянь  же,  таки  вибрав,  тільки-но,  знав  би.
Спостереження-анпліз.   ;
виберіть потрібні варіанти часток. Поясніть свій вибір. Із виділеними 
словами  складіть  речення.  Зробіть  їх  усний  синтаксичний  розбір.
Ота(же,  ж);  читай(же,  ж); хто(би,  б);  упізнала(би,  б); 
ходив(би,  б);  працюймо  (же,  ж);  коли(би,  б);  чим(же,  ж);  сховало(б, 
би);  з   ким(же,  ж);  слухай(же,  ж);  зїв(би,  б);  захопилась(би,  б).
Коментоване  письмо.   ;
Спишіть,  розкриваючи  дужки. виділіть  дієприкметники  з  часткою  не . 
Поясніть  написання  слів  із  не .
Я (не)люблю тебе, (не)навиджу, Беркуте! (І.   Франко) Літо й   зиму 
живе  на  привіллі  маса  дикої  птиці,  (ні)ким  (не)стріляної,  (не)по-лоханої.  ( О.   Гончар )  Радуйся,  ниво,  (не)политая!  Радуйся,  земле,  (не)
повитая квітчастим злаком! (Т.   Шевченко ) Ні, друже мій, (не)та година! 
Сучасна  пісня  —  (не)перина,  (не)гошпітальнеє  лежання,—  вона 
вся  пристрасть  і  бажання...  (І.   Франко)
Практична  робота.   ;
Перепишіть  уривок  із  вірша,  розкриваючи  дужки.  Поясніть  уживан-ня  часток.  Зробіть  морфологічний  розбір  часток,  ужитих  у  першому 
реченні.
Я  (не)  (не)здужаю,  (ні)вроку,  
А  що(сь)  такеє  бачить  око,  
І  серце  жде  чого(сь).  Болить, 
Болить,  і  плаче,  і  (не)спить,  
Мов  (не)годована  дитина. 
Лихої,  тяжкої  години, 
Мабуть,  ти  ждеш?  Добра  (не)жди, 
(Не)жди  сподіваної  волі  —  
Вона  заснула:  цар  Микола 
Її  заспав.
(Т.   Шевченко )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  38;  впр.  513,  515   (письмово).
[2]  §  41;  впр.  319,  321   (письмово).
Індивідуальне завдання.  виписати з  художньої літератури 7–8  речень, 
у  яких  уживаються  частки.  Пояснити  їх  правопис.
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Робота  в  парах.   ;
Проведіть  взаємоконтроль.  Працюючи  в  парах,  перевірте  як  ви  за-своїли  правила  написання  часток.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Правопис часток.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід