Прийменник як службова частина мови.
 
Уро К и  №  68–69
Тема.  Прийменник  як  службова  частина  мови.  
Прийменник  як  засіб  зв’язку  в  словосполученні.
  Мета:  на основі засвоєних у   початковій школі відомостей про частини мови поглибити 
й  систематизувати  знання  учнів  про  службові  частини  мови,  формувати  вміння 
визначати  самостійні  та  службові  частини  мови;  ознайомити  з  граматичними 
ознаками прийменників; удосконалювати навички правильного й   доречного ви­
користання  прийменників  в  усному  та  писемному  мовленні;  розвивати  вміння 
розпізнавати  прийменники;  виховувати  повагу  до  звичаїв  та  традицій  рідного 
народу.
 Очікувані  результати:  учні  знають  матеріал  про  службові  частини  мови;  уміють  визначати  само ­
стійні та службові частини мови; знаходять прийменники в   реченні; відрізняють 
їх  від  сполучників  і   часток;  використовують  прийменники  як  засіб  зв’язку  слів 
у  словосполученні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроків:  комбінований.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  частини  мови  є  змінними,  а  які  —  незмінними?
—  Які з  них належать до самостійних, а  які є  службовими?
—  Чому  одні  частини  мови  називаються  повнозначними, 
а  інші  —  неповнозначними?
—  Які  ще  службові  частини  мови  ви  знаєте?
Пояснювальний  диктант.   ;
Запишіть  текст.  Знайдіть  прийменники.  Поясніть  написання  слів  на 
вивчені  орфограми.
Напровесні,  коли  береги  річок  та  садки  рясніли  першими 
весняними  квітами,  люди  відшукували  кущики  і,  роззувшись, 
босоніж  топтали  їх.  При  цьому  приказуючи:  топчу,  топчу  ряст, 
дай,  Боже,  діждати,  і  на  той  рік  топтати. 
(За  В.   Скуратівським )
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
—  На  уроках  кожен  із  вас  повинен  досягти  певних  ре-зультатів  із  нової  теми.  Знати,  що  таке  прийменник,  знаходити 
його  в  реченні,  відрізняти  від  сполучників  і  часток;  правильно 
поєднувати  з  іменниками.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  34;  впр.  441   (усно),  443,  444   (письмово).
[2]  §  33;  впр.  257,  258   (письмово),  259   (усно).
Опрацювання  таблиці.   ;
В Ж и ВАНН я  ПР ий М е НН и КІВ
Відмінки Прийменники Приклади
Родовий без,  біля,  коло,  в   (у),  від,  до,  для,  з-за, 
з-під,  крім,  окрім,  між,  поміж,  проміж, 
після,  проти,  ради,  серед,  близько,  кінець, 
уздовж,  углиб,  край,  замість,  опісля,  по-перед   та  ін.
пісня  без  слів;  садять  вздовж 
алеї;  поперед   нас  пройшов; 
сидить  кінець  столу,  позичив 
у  знайомого
Давальний всупереч,  навздогін,  назустріч,  наперекір, 
напереріз
вийшло  всупереч   сподіванням, 
біг  нам  навздогін
Знахідний в  (у),  за,  на,  над,  крізь,  повз,  попри,  про, 
через,  о   (об),  перед,  по,  поза,  понад
стукав  у   вікно; крізь   туман  не 
видно,  приїде  через   місяць; 
пішов потри  волю  батька
Орудний за,  над,  перед,  під,  по,  поза,  понад,  між, 
поміж,  проміж,  з
видніється  за   лісом,  стоїть  перед  
очима,  розмова  між ( поміж ) 
друзями,  зустрічі  з  ним
Місцевий  (ніколи 
не  вживається  без 
прийменника)
при,  на,  по,  о  (об),  в  (у) стоїть при  дорозі,  піднімається 
по   драбині,  встає  о  шостій  годині
IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Прочитайте текст.  випишіть із нього словосполучення, до складу яких 
входять  прийменники. визначте  їх  розряд  за  значенням.
Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке припадало на сьоме 
квітня,—  це  одне  з   найбільших  весняних  свят.  Селяни  з   особли-вою  пошаною  ставилися  до  нього,  оскільки  вважали,  «що  Бог 
у  цей  день  благословляє  всі  рослини»,  а  відтак  було  за  вели-кий  гріх  братися  за  будь-яку  роботу.  Здавна  в   Україні,  особливо 
у  містах,  був  звичай  випускати  на  Благовіщення  пташок.  Горо-дяни спеціально для такої оказії купляли кліточки з   пернатими і, 
повернувшись із церковної відправи, випускали на волю «менших 
братів», а   селяни виганяли з  хат котів, спускали з   ланцюгів псів 
і  виганяли  з   хлівів  худобу,  «щоб  чули  весну  й  самі  про  себе 
дбали».
(За  В.   Скуратівським )
2.   Запишіть  фразеологізми,  поясніть  їх  значення  та  вкажіть,  з   яким  від -мінком  ужито  прийменник.
Збитися  з  ніг;  брати  до  серця;  дивитися  крізь  пальці;  не 
спускати  з  ока;  дістати  з-під  землі;  вилами  по  воді  писане;  зем -лі  під  ногами  не  чути;  взяти  себе  в   руки;  висіти  на  волосинці; 
налягати  на  ноги.
3.   Спишіть текст, ставлячи іменники чи словосполучення, подані в  дуж -ках,  у  відповідному  відмінку. визначте  відмінок  цих  іменників.  Який 
прийменник  ужито  з  кількома  відмінками?
НА  ЗЕМЛІ  ТАРАСОВІЙ
Серед  (біле  цвітіння)  вишень  стоїть  у  (Моринці)  пам’ятник 
безсмертному  Кобзареві.  Біля  (пам’ятник)  Шевченкові  схилилась 
якась  мати  з  (два  малі  сини).  Меншого  держить  на  (руки),  стар -шенький  стоїть  поруч.  Молода  мати  у  (вишита  сорочка),  запнута 
квітчастою  хусткою,  на  (керсетка)  —  срібна  медаль  «За  трудову 
відзнаку».  Вони  довго  стоять  біля  (пам’ятник)  Тарасові  Григоро -вичу:  потім  молода  мати  нахиляється  і  мовчки  кладе  до  (поста-мент)  пучечок  голубих  півників.  Через  (вигін)  навпроти  —  вели-ка  двоповерхова  школа.  Школярі  з  (веселий  гамір)  вибігають  із 
(класи)  на  (зелене  подвір’я).  Яке  прекрасне  сусідство!  Бронзовий 
Кобзар  ніби  прислухається  до  (школярі),  радий  за  (юне  поколін -ня)  земляків  своїх.
(За  І.  Цюпою)
Практична  робота.   ;
Спишіть, розкриваючи дужки й   добираючи відповідні за змістом при-йменники.
Ми ходили (по, за) (ягоди). Я  йду (по, за) (лікар), бо хворому 
дуже тяжко. Я  пішов (по, за) (лікар) (у, до) його (кабінет) взяти ре-цепт. Пливи, косо, тихо (по, за) (вода), а  я піду слідом (по, за) (ти).
Диктант-переклад*.   ;
Перекладіть  українською  мовою  словосполучення.
Готовиться к  весне; вышло из употребления; с   обеих сторон 
реки;  представить  справку  о  болезни;  по  важным  делам;  по  зову 
сердца;  при  жизни  отца;  стоять  у  двери;  стоять  во  главе  учреж -дения;  дом  в  три  этажа;  поднимать  голос  в  защиту  мира;  ездить 
по  селам;  старается  по  мере  сил.
Дослідження-відновлення.   ;
Прослухайте народні прикмети. З’ясуйте, які частини мови пропуще-ні. відновіть  висловлювання,  добираючи  потрібні  прийменники.
Яка  погода  ...  Благовіщення,  така  і  ...  Великдень.  ...  Бла -говіщення  і   птиця  гнізда  не  в’є.  Якщо  посіяти  ...  Благовіщення 
горох   — урожай буде рясний і  помічний. Як гримить, то це Ілля 
...  небі  їздить,  а   Гаврило  квіткою  махає.  (Нар.  творч .)
Навчальне  редагування.   ;
відредагуйте  подані  словосполучення.
У  дев’ять  годин,  ходити  по  селам,  підручник  по  україн -ській  мові,  знання  по  математиці,  спеціаліст  по  фаху,  говорити 
за  рідне  місто,  із-за  помилки  комп’ютера,  по  вересень  включно, 
діяти  по  правилах.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  34  (с.  234–239);  впр.  447,  448   (письмово).
[2]  §  33;  впр.  260,  261   (письмово).
*  Тут і  далі вчитель може запропонувати учням скористатися виданням: Сучасний 
російсько-український,  українсько-російський  словник  /  Упоряд.  Г.  В.  Доніна, 
В.  Ф.  Жовтобрюх,  О.  П.  Семотюк.—  Х.:  Вид-во  «Ранок».
Індивідуальне  завдання .  Із  текстів  художнього  чи  наукового  стилів 
виписати  7–8   речень,  у  яких  є   прийменники,  що  виражають  різні 
смислові  відношення.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  нового  ви  дізналися  про  прийменник  як  службову 
частину  мови?
—  Як  відрізнити  прийменник  від  інших  частин  мови?
—  Чи слід дотримуватися орфоепічних норм під час вимови 
прийменників?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Прийменник як службова частина мови.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід