Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу
 

Урок № 66

Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про речення з відокремленими членами, удосконалювати вміння знаходити в тексті відокремлені та уточнюючі члени речення, виразно читати їх, обґрунтовано вживати в усному та писемному мовленні; розвивати пам’ять, уміння систематизувати матеріал, виділяти головне

Очікувані результати: учні знають матеріал про відокремлені члени речення, уміють знаходити в тексті відокремлені та уточнювальні члени речення; правильно розставляють розділові знаки при них; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила; доречно інтонують ці речення; аналізують й оцінюють виражальні можливості речень із відокремленими членами в текстах різних стилів; доцільно вживають їх у мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, алгоритм синтаксичного розбору простого ускладненого речення

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Бесіда.

— Що таке відокремлення?

— Яка роль відокремлених членів у реченні?

— Які члени речення бувають відокремленими?

— За яких умов відокремлюються другорядні члени речення?

— Якими за будовою бувають відокремлені члени? Наведіть приклади.

— Які розділові знаки вживають при відокремлених членах речення?

2.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

§ IІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні ви закріпите знання про відокремлені члени речення, сформуєте відповідні навички та вміння.

§ IІІ.  Основний зміст роботи

1.   Фронтальне опитування.

— Які члени речення називають відокремленими?

— Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени речення?

— Чи завжди відокремлюються означення? Наведіть приклади.

— За яких умов відокремлюються прикладки?

— Як відрізнити відокремлені члени від відокремлених уточнюючих членів речення?

— Які розділові знаки вживаються в реченнях із відокремленими членами?

— У яких стилях мовлення переважають речення з відокремленими членами?

— Яким синтаксичним конструкціям синонімічні речення з відокремленими означеннями й обставинами? Відповідь обґрунтуйте прикладами.

2.   Лінгвістична розминка.

Прочитайте речення. Знайдіть відокремлені члени речення, визначте їх вид, поясніть розділові знаки.

По вінця сповнені краси, шумлять смерекові ліси. (О. Олесь) Він, Максим, добре знав, як згубно опускати руки в скрутну хвилину. (Н. Рибак) Незважаючи на небезпеку, мисливці подались у ліс. (Є. Гуцало) А я не знаю нічого ніжного, окрім берези, за те ж її й сестрицею взиваю. (Леся Українка) Від дерева до дерева, якраз посередині, поселилася пташка. (В. Голобородько) Сонце, яскраве і тепле, зігрівало весняний степ. (О. Копиленко) Із вирію летять, курличучи, ключі. (М. Зеров) Під нами прокидався туман, а над нами падало листя — золоті сльози осені. (М. Старицький)

3.   Робота в групах.

1)   Випишіть із попереднього завдання:

1 група — речення з відокремленими означеннями й прикладками;

2 група — речення з відокремленими обставинами;

3 група — речення з відокремленими додатками;

4 група — речення з уточнюючими членами речення.

2)   Напишіть твір-мініатюру, використовуючи подані словосполучення як відокремлені члени речення.

1 група — «Вечір на морі».

Безмежне море, спокійне; залите місячним сяйвом; набігаючи на берег; міняючи свій колір; бурхливо котять хвилі; окрім білих чайок; слухаючи плескіт води.

2 група — «Ранок у лісі».

Загорнені в сутінь; вкриті росою; слухаючи щебет птахів; залитий сонцем; вдихаючи лісові пахощі; окрім деяких поодиноких ялин.

3 група — «Степова тиша».

Звіку не ораний, високотравний; маючи в собі красу моря; пробігаючи в траві; напоєний пахощами трав і квітів.

4 група — «Пахощі хліба».

Хлюпаючи золотими колосками; повітря, настояне на колосках; до схід сонця; синє небо, глибоке, бездонне; перекочуючись хвилею по дозрілих хлібах.

4.   Опрацювання алгоритму.

АЛГОРИТМ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ
ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

1.   З’ясувати вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2.   Указати на вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3.   Виділити граматичну основу. Довести, що речення двоскладне.

4.   Схарактеризувати головні члени речення.

5.   Визначити вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

6.   Схарактеризувати другорядні члени речення (групи підмета, групи присудка).

7.   З’ясувати вид речення за наявністю або відсутністю ускладнювальних компонентів (ускладнене: однорідними членами, відокремленими членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями); неускладнене).

8.   Визначити вид речення за повнотою вираження думки (повне, неповне).

5.   Синтаксичний практикум.

Перепишіть і зробіть синтаксичний розбір речень із відокремленими членами, скориставшись алгоритмом.

1 група

Скуті кригою страшною, сплять озера і гаї. (О. Олесь) Підсвічені багрянцем, тихо линуть листи кленові, падають до ніг безсмертній Лесі, гордості Вкраїни. (О. Ющенко)

2 група

Білим цвітом сніжинки, кружляючи, падали з хмар. (Д. Луценко) Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес. (Нар. творч.)

3 група

Ні небо, ні земля ніколи, навіть у снах, не покидають людини. (М. Стельмах) Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле. (І. Нечуй-Левицький)

4 група

Квіти, особливо пальми і аспарагуси, відразу навіяли життя у мертві кімнати. (І. Вільде) І славно пахнуть матіоли там, за калиновим кущем. (М. Петренко)

6.   Робота з підручником. Конкурс «Ти — мені, я — тобі».

1)   Користуючись підручником, повторіть матеріал про відокремлені члени речення.

1 група — «Відокремлені означення і прикладки».

2 група — «Відокремлені обставини».

3 група — «Відокремлені додатки».

4 група — «Уточнюючі члени речення».

2)   Кожна група розповідає іншій частині класу повторений за підручником матеріал про відокремлені члени речення.

7.   Пунктуаційний практикум.

Запишіть висловлювання, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайдіть відокремлені члени, підкресліть їх.

В історії кожного народу є пам’ятні події прив’язані до певних географічних місць. Через ті місця події дати висвічується нащадкам сива давнина пізнається ними власна далека й близька історія. Звідти з правічних часів із недавніх століть долинає відгомін життя й бо­ротьби наших предків. Знані й невідомі давні події Київської Русі немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. Від них і нині свідомість сповнюється почуттям захоплення від донесених із давніх віків реальних
картин буйної природи краси рідної землі. А брали від неї все потрібне для свого існування і хліб і м’ясо і рибу і мед. І співали прославляючи свою працю.

(За О. Засенком)

 

§ ІV.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

Скласти й записати твір-опис у художньому стилі, уживаючи відокрем­лені члени речення.

§ V.  Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найцікавішим (найскладнішим) на уроці для мене було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід