Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація.
 
Урок № 58
Тема.  Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація.
Мета:  ознайомити десятикласників з   правилами оформ ­
лення  бібліографічного  опису  книги  та  анотації, 
формувати  вміння  складати  їх;  розвивати  куль ­
туру писемного мовлення та діловодства; вихову ­
вати акуратність, точність.
обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  тлумачний 
словник.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
  ситуативне  завдання.
—  Ви  зайшли  до  книгарні  придбати  якусь  цікаву  книгу. 
Як  ви вчините, щоб купити книгу до вподоби.
I і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
  Робота  зі  словником.
  y З’ясуйте  лексичне  значення  слів  бібліографія ,   анотація,   ре ­
цензія, каталог , шрифт , псевдонім, епіграф .
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний 
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя.
Робота з  книгою вимагає не тільки вміння розібратися у  зміс­
ті, відібрати суттєве, головне в  ідейно­тематичному багатстві тво ­
ру,  а  й  уміння  дати  йому  певну  оцінку,  зробити  висновки  з   про ­
читаного.
Оцінка  творів  подається  переважно  в  рецензіях  (відгуках) 
і  частково в  анотаціях.
а нотація   —  коротка,  стисла  характеристика  змісту  книги, 
статті, рукопису тощо.
Анотація  може  містити  й  коротку  критичну  оцінку  даного 
твору.
Структура анотації:
1)   опис бібліографічних ознак книги;
2)   короткий виклад змісту;
3)   вказівка, кому дана книга призначена.
Бібліографія  —  науковий,  систематизований  перелік  та  опис 
книжок й   інших видань.
Вихідні дані  вміщуються на титульній  сторінці книги та  на її 
звороті.  У   вихідних  даних  зазначається  ім’я  та  прізвище  автора, 
прізвища  редакторів,  коректорів  тощо,  обсяг  книги,  наклад,  на ­
зва та адреса видавництва, рік видання.
3.   з авдання  учням.
  y Ознайомтеся з   бібліографічними даними та прочитайте корот ­
ку  анотацію  до  книги  А.  П.  Коваль  «Пригоди  слова».  За   цим 
зразком  складіть  анотацію  до  будь­якого  з  розділів  підручни ­
ка «Історія України» для 10   класу.
Коваль  А.  П.  «Пригоди  слова»:  Науково ­ популярне  видан ­
ня.— К.: Рад.   шк., 1985.— 213  с.
Книга  розповідає  про  історію  появи  в   українській  мові  ряду 
запозичених  слів,  перш  за  все  тих,  з  якими  при  переході  від 
 одного  народу  до  іншого  відбувалися  різні  «пригоди»  —  зміна 
форми,  значення,  вживання  тощо.  Слова  групуються  тематично 
в  окремі статті.
Книга призначена для учнів середніх та старших класів.
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   п рактична  робота.
1)  Ознайомтеся  з  вихідними  даними  й  анотаціями  до  поданих 
нижче  книг.  Визначте  тему,  на  яку  написана  кожна  з   них. 
Назвіть  ті,  в  яких  просто  подається  інформація,  і  ті,  в  яких 
містяться елементи оцінки.
Світ  міфології:  Популярна  енциклопедія  для  середнього 
шкільного віку.— Х.: Сінтекс, 2005.— 176   с.
Книга  знайомить  читачів  з  витоками  міфології  народів  світу, 
її  розвитком  і   роллю  в   історії  людської  культури.  Основна  увага 
приділяється  греко ­ римській,  германо­ скандинавській,  а   також 
слов’янській  і  її  складовій   —  українській  міфології.  У  книзі  не 
лише викладені основні міфи, але й  наводиться їхнє тлумачення, 
пояснюються  причини  їх  виникнення.  Знання  міфів  і   розуміння 
їх  змісту  допоможе  читачам  осягнути  глибинний  зміст  творів 
великих  майстрів  мистецтва,  створених  на  основі  міфологічних 
сюжетів.
Книга призначена для дітей середнього шкільного віку.
Дмитрієви, Микола, Марія. Заглушецька брама: Роман.— К.: 
«Джерела М», 2003.— 208  с.
Ви  не повірите, але всі теперішні комп’ютерні ігри побудовані 
на  реальних  подіях.  Колись  на  землі  водилися  дракони,  відьми, 
чаклуни,  стояли  королівські  палаци,  таємничі  печери  та  підзе ­
мелля.  Хоча  чому  колись  —  і  печери,  і  палаци,  і  підземелля  досі 
збереглися  і  ваблять  до  себе  шукачів  пригод.  Тому  що  справжні 
пригоди значно кращі за віртуальні.
Отож  саме  пошуки  пригод  повели  трьох  хлопців  у  нетрі  ста­
ровинного  Луцька  і  врешті­ решт  завели  до  кам’яного  мішка. 
Мабуть,  вони  комусь  перейшли  дорогу.  Але  не  будемо  забігати 
вперед  —  ви  все  прочитаєте  самі.  Бо  цікаве  життя  —  це  мандри, 
таємниці,  переслідування  і,  звичайно,  кохання,  бо  як  обійтися 
без кохання!
2)  Складіть анотацію до улюбленої книги.
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
VII.  д о МАШнє  зА вдА ння
  в иконати  ситуативне  завдання.
  y До  вас  звернувся  товариш  із  проханням  порекомендувати 
йому цікаві книги із серії:
а)   пригоди;
б)   фантастика;
в)   фентезі;
г)   детектив;
д)   науково ­популярна література.
Складіть для нього алфавітний список таких книжок зі шкіль ­
ної бібліотеки.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід