Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол
 
Урок № 50
Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол
Мета: ознайомити учнів з основними вимогами до оформлення протоколу як документа офіційно-ділового стилю (його структурою й мовним оформленням); розвивати мов-леннєво-комуніка¬тивні вміння складати протокол відповідно до комунікативного за-вдання
Очікувані результати: учні вміють складати протоколи та грамотно їх оформлюють; визна-чають стилі, сферу їх використання, типи та жанри мовлення.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, пам’ятка «Як оформляти протокол»
Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.
 I. Актуалізація опорних знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Перевірка письмового завдання.
2) Перевірка індивідуального завдання.
2. Експрес-опитування.
Пригадайте особливості офіційно-ділового стилю і продовжте вислови.
— Основна функція офіційно-ділового стилю — …
— Сфера вживання офіційно-ділового стилю — …
— Загальні ознаки офіційно-ділового стилю — офіційність, …
— Мовні ознаки, притаманні текстам офіційно-ділового стилю …
 II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Спостереження з елементами аналізу.
Прочитайте записані на дошці речення й скажіть, у прямому чи переносному значенні вжито виділені слова? Свою думку доведіть. Назвіть відомі вам види ділових паперів. Наві-що кожен із них складається?
Без дозволу, без жодних віз напнеш на човні полотно — і в віч¬ність по хлюпких морях — напереріз… (П. Тичина) Чарівний корінь! Щасливий корінь! Не потребує він декларації про вір¬ність рідній землі. Цвіте знай собі, як легенда весняна. (Л. Левчев) Учора заява: не ро-змовляйте зі мною очима. Сьогодні благання: поговоріть зі мною очима. (Г. Онкович)
 IІІ. Формування вмінь та навичок
1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
2. Слово вчителя.
1. Слово вчителя.
1) Протокол і його значення.
Політичні, економічні, організаційні питання розглядаються на численних зборах, на-радах, конференціях, пленумах. Ця вкрай необхідна робота, можливо, не була б результатив-ною, якби не фіксувалась у протоколі. Адже саме на підставі протоколу від працівників 
можна вимагати виконання доручених їм колективом завдань.
Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.
2) Види протоколів.
За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів: стислі (записуються питання, прізвища доповідачів і прийняті рішення); повні (стисло записуються виступи доповідачів та інших осіб, фіксується весь хід засідання); стенографічні (дослівно фіксується весь хід засі-дання).
3) Правила складання та оформлення протоколу.
Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали присутніх. Подається порядок денний зборів із переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили». Ці слова треба писати великими літера-ми з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ пишеться з абзацу.
1) Протокол і його значення.
2) Види протоколів.
3) Правила складання та оформлення протоколу.
3. Опрацювання пам’ятки «Як оформляти протокол».
ЯК ОФОРМЛЯТИ ПРОТОКОЛ
У протоколі зазначаються:
1) назва установи чи організації;
2) назва ділового папера (протокол);
3) найменування колективного органу (педрада, шкільна рада);
4) вид засідання (збори, нарада, конференція);
5) дата засідання;
6) номер ділового папера;
7) прізвище й ініціали голови та секретаря засідання;
8) склад присутніх (список або кількість), кількість відсутніх і причини відсутності;
9) порядок денний засідання;
10) зміст засідання (хто говорив і про що, прийняті рішення);
11) підписи голови та секретаря засідання.
4. Ознайомлення зі зразком протоколу.
5. Колективне складання протоколу учнівських зборів.
 ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Диктант-переклад.
Перекладіть українською мовою та запишіть подані словосполучення.
Вносить в протокол — … (вписувати до протоколу); заслушать доклад — … (заслухати доповідь); общее собрание — … (загальні збори); действующий закон — … (чинний закон); доводить до сведения — … (доводити до відома); сделать заключение — … (зробити висно-вок); заключительное слово — … (кінцеве слово); вынести решение — … (постановити); в заключение необходимо отметить — … (наприкінці треба (слід) зазначити); решать в один голос — … (ухвалювати одноголосно).
2. Навчальне редагування.
3. Робота в групах.
Складіть протокол: 1 група: засідання гуртка; 2 група: класних зборів.
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
Скласти протокол на одну з поданих тем: «Збори учнів 8-А і 8-Б класів», «Шкільні ба-тьківські збори».
 VI. Підсумки уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Для мене сьогодні на уроці найцікавішим (найскладнішим) було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід