Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, привати ­
 
Уроки № 68–69
Тема.  Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери: звіт  про  виконану  роботу.  Субсидія,  ваучер,  привати ­
заційний  сертифікат,  фінансова  ідентифікаційна 
картка, ідентифікаційний код (ознайомлення).
Мета:  відновити в   пам’яті учнів відомості про офіційно ­
діловий  стиль  мовлення,  специфіку  оформлення 
ділових  документів;  ознайомити  з   призначенням 
цих документів та особливостями їх оформлення; 
розвивати  логічне  мислення,  пам’ять,  писемне 
мовлення; виховувати точність, об’єктивність.
обладнання:   підручник, зразки ділових паперів.
Хід  УРоКів
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
  Бесіда.
—  Яку  сферу  життя  людини  обслуговує  офіційно­ діловий 
стиль мовлення?
—  Перелічіть основні ознаки цього стилю?
—  Назвіть жанри ділового стилю?
—  Що  є основним видом ділового спілкування?
—  Які вимоги висуваються до оформлення документів?
—  Назвіть  основні  мовні  ознаки  текстів  офіційно­ ділового 
стилю.
I і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо К ів
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
і V.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель  може  запропонувати  учням  прочитати  теоретичний 
матеріал підручника.)
2.   Розповідь  учителя.
д окумент  —  основний  вид  ділового  мовлення.  Він  має  бути 
достовірним,  переконливим,  належним  чином  відредагованим 
і   оформленим,  повинен  містити  конкретні  й   реальні  вказівки. 
Обов’язковими  для  документа  є  заголовок,  чітка  композиція, 
цілісність змісту, зв’язність викладу, структурна організація, за ­
вершеність.
Ділова  документація  відображає  характер  суспільних  відно ­
син, у   ній зосереджується інформація про події, явища, приватні 
стосунки між людьми.
Документи  мають  правове  й  господарче  призначення.  За   по­
ходженням виділяють службові та приватні документи; службові 
функціонують  в   установах  та  організаціях,  приватні  стосуються 
приватних осіб.
Звіт  —  це  документ,  який  містить  відомості  про  виконання 
роботи,  завдання,  доручення,  план  підготовки  чи  проведення 
заходів  і  подається  установі  або  посадовій  особі.  Це  інформація 
про  діяльність  колективу  організації,  окремої  особи  за  певний 
період.
Звіт  може  бути  усний  чи  письмовий,  оформлений  у  вигляді 
тексту чи цифрових даних.
Звіт  найчастіше  складається  з  таких  частин:  заголовка  із  за ­
значенням,  хто  і  про  що  звітує  та  за  який  термін,  вступу,  де  вка­
зано  обсяг  роботи,  є   опис  виконаної  роботи,  підпису  його  автора 
чи відповідальної особи даного колективу, організації або устано ­
ви, дати.
3.   з авдання  учням.
  y Прочитайте  зразок  звіту  про  виконану  роботу.  Чи   відповідає 
він вимогам до оформлення ділових документів?
(Див. с. 293.)
4.   п родовження  розповіді  вчителя.
субсидія   —  це  допомога  (у  грошовій  або  натуральній  формі), 
яка  видається  кому ­небудь  державою  чи  установою.  Наприклад, 
можна отримати субсидію на комунальні послуги.
Для  оформлення  субсидії  необхідно  одержати  довідку 
з  ЖЕУ  про  склад  сім’ї,  розмір  платежів  за  житлово­комунальні 
послуги.
в аучер   —  це  приватизаційний  чек,  документ,  який  обміню­
ється на акції підприємства, що приватизується.
с ертифікат   —  1)  Посвідчення,  письмове  свідоцтво.  2)  Пози­
кове фінансове зобов’язання держави. 3) Документ, що посвідчує 
асортимент, кількість та якість товару.
Приватизаційний  сертифікат   —  посвідчення,  що  засвідчує 
право громадянина на частку підприємства, приватизованого гру ­
пою громадян або трудовим колективом.
Фінансова ідентифікаційна картка заповнюється кожним гро ­
мадянином  України  при  досягненні  18­ річного  віку.  Подається 
до  районної  Державної  податкової  адміністрації  за  місцем  про ­
живання. Картка заповнюється на спеціальному бланку, де зазна­
чається наступне: ПІБ   громадянина, час і  місце народження, пас­
портні дані, адреса, телефон, місце роботи чи навчання. На   основі 
цієї картки кожному громадянину України присвоюється іденти ­
фікаційний номер (код).
Звіт
Заступника директора з   навчально­виховної роботи  
Харківської гімназії № 198  м. Харкова   
Антоненко Ірини Юріївни   
про економіко ­правову практику учнів 10  класів  
на базових підприємствах.
Учні  10 ­х  класів  Харківської  гімназії  №  198  у  складі  56   осіб 
проходили  економіко ­ правову  практику  на  базових  підприєм­
ствах: ВАТ  «Южкабель» та ВАТ  «Харківський авіаційний завод» 
з  2  по 17  червня 2010   року.
Десятикласники ознайомилися з  виробництвом, документаці ­
єю підприємств, виконали індивідуальні завдання.
Детальну програму економіко­правової практики в   основному 
виконано успішно. Слід відзначити високу теоретичну підготовку 
з  основ економіки та правознавства учнів: Олендаренко А., Дроб ­
ніченко С., Цвіренко Р., Богатир Є.  Незначна частина учнів (7  %) 
з  деякими  практичними  завданнями  не  впорались.  Випадків  по ­
рушення трудової дисципліни та техніки безпеки не було.
Усі  учні  10­ х  класів  допускаються  до  захисту  практики,  що 
відбудеться 18  червня 2010   року.
17  червня 2010   р.   Заступник директора з  НВР 
І.   Ю. Антоненко
5.   з авдання  учням.
  y Ознайомтеся  зі  зразком  довідки  про  присвоєння  ідентифіка ­
ційного номера. Вкажіть реквізити документа.
довідка
Про присвоєння ідентифікаційного номера
ДПА  Московського району м. Харкова
повідомляє, що МАКСИМОВСЬКИЙ   ВІТАЛІЙ  ЛЕОНІДОВИЧ
одержав ідентифікаційний номер 6529431786,
наданий  Державною  податковою  адміністрацією  України,  згідно 
з даними, заповненими ним в  обліковій картці.
Дата  занесення  до  Державного  реєстру  фізичних  осіб  — 
07/05/2005.
Довідка видана для пред’явлення в  органи державної реєстра­
ції, установ та інші.
_______________    С.   Р.  ШЕВАНДЕНКОВ
  _____________________
    (підпис)   (ПІБ  начальника відділу
  Державного реєстру фізичних осіб)
  15/05/2005
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
  самостійна  робота.
  y Складіть  письмовий  звіт  про  виконання  якогось  індивідуаль ­
ного  чи  групового  завдання  (звіт  про  роботу  сектора,  гуртка, 
проведення виховних заходів, екскурсій, культпоходів тощо).
V і .   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо К ів
V іі .   д о МАШнє  зА вдА ння
Дібрати зразки розглянутих на уроці ділових документів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, привати ­", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід