Розвиток зв’язного мовлення . Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
 


Уроки № 62–63
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення .  Контрольний  докладний  переказ  тексту  публіцистичного  стилю із творчим завданням.
Мета:  з’ясувати  рівень  сформованості  вміння  письмово 
переказувати  текст  публіцистичного  стилю,  роз ­
вивати  культуру  писемного  мовлення,  сприяти 
збагаченню  словникового  запасу;  удосконалюва ­
ти навички самостійної роботи, вміння застосову ­
вати  здобуті  теоретичні  знання  на  практиці;  ви ­
ховувати  порядність,  чесність,  відповідальність.
обладнання:   текст переказу.
Хід  УРоКів
I.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо К ів
II.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
III.  о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   ч итання  тексту  вчителем.
Що  ж таке совість
Коли людина не робить сумнівних вчинків, хоч точно знає, що 
про це нікому й   ніколи не стане відомо і   тому ніхто й  ніколи її не 
осудить,— значить, у  такої людини є  совість.
У  кімнаті  ти  сам,  усі  пішли  і  повернуться  не  скоро.  Якщо  за­
курити, ніхто про це не довідається. Але ти твердо вирішив поки ­
нути курити. І  ти не закурюєш.
Можу сказати з  певністю: почуття совісті у  тебе розвинуте.
У  сім’ї  тебе  вважають  лагідним,  ввічливим  синком,  який  ша ­
нобливо ставиться до батьків і взагалі до старших. Дома ти цілком 
свідомо  підтримуєш  цю  думку,  а  позаочі,  коли  дорослі  не  чують, 
називаєш  батька  «мій  старий  шкарбун»  (і  хай  навіть  ти  цього  не 
думаєш,  а  говориш  так  ради  пустої  бравади),—  не  претендуй  на 
звання совісної людини.
Совість  —  поняття  надто  тонке,  я  б  сказав,  делікатне,  і  бува­
ють  у   житті  тисячі  ситуацій,  коли  не  так  просто  визначити,  по 
совісті  чи  проти  совісті  діяла  людина.  Трапляються  й   помилки. 
Та  справа  не  тільки  в   тому,  що  тобі  кажуть  і  думають  люди, 
а  й  у  тому, як ти сам усвідомлюєш свої вчинки, правильно судиш: 
зробив  ти  по  совісті  чи  дозволив  піти  на  компроміс.  Це   набагато 
важливіше.
Розвинена  совість   —  найтонший  вимірювальний  інструмент, 
чутливий індикатор будь­якого твого вчинку і   навіть наміру.
Совість,  як  і  інші  риси  людського  характеру,  піддається  удо ­
сконаленню,  регулюванню,  настроюванню.  Отож,  коли  у   тебе 
щодо цього не все в  порядку, не втрачай надій… Що   ж робити?
Починати  треба  з   вироблення  переліку  заборон  і   строго,  за 
будь­яких обставин, дотримуватися його.
Дуже  непогано  внести  до  переліку  заборон:  я   не  даю  оцінок 
людям з  першого погляду.
Так, совість виховувати важко, а  обманювати легко.
Чому?  Бо  ніхто,  крім  тебе,  не  дізнається,  обманюєш  ти  свою 
совість чи ні. Ось чому за чистоту цієї важливої властивості душі 
треба  боротися  з  особливою  наполегливістю  і   чітко  розуміти:  ні­
хто і  нічим не нагородить тебе за це. Не   чекай нагород і  не засму­
чуйся через «невдячність» оточуючих.
З  досвіду  знаю,  як  важливо  і  як  необхідно  допомагати  людям 
і  словом  і  ділом,  але  знаю  й   інше:  якщо  людина  не  прагне  сама 
собі  допомогти,  то  й   цілий  полк  доброзичливців  їй  не  допоможе. 
Будь­ яке  удосконалення  людини  починається  із  усвідомлення 
того,  що  їй  треба  зробити.  Це   —  перше.  Друге  —  добре  обмірку­
вавши  завдання,  порівнявши  його  з  іншими,  вже  вирішеними 
чи  запозиченими  з  чужого  досвіду,  слід  відповісти  на  запитання: 
як  досягти  поставленої  мети?  І  третє   —  переконавшись,  що  мета 
ясна  і  порядок  її  досягнення  визначено  тобою  правильно,  дій! 
Найчастіше  дорога  буває  важкою.  Але  тим  більша  радість  пере­
моги, чим крутіший підйом. 
(400  сл.)   (За  А.  Маркушею)
2.   Колективна  робота.
1)   З’ясування значення вжитих у  тексті переказу слів.
2)   Визначення теми та головної думки висловлювання.
3)   Визначення стилю тексту, з’ясування стильових ознак.
3.   індивідуальне  складання  плану  прослуханого  тексту.
4.   Робота  над  творчим  завданням.
1)   Доведіть  або  спростуйте  тезу  «Совість  виховувати  важко, 
а  обманювати легко».
2)   Із   чого,  на  думку  автора,  слід  починати  самовдосконален­
ня  і   чому?  Напишіть  власну  програму  самовдосконалення 
людини.
5.   п овторне  читання  вчителем  тексту.
6.   с амостійна  робота  учнів  над  переказом  у  чернетках.
7.   Редагування  написаного.
8.   н аписання  контрольного  переказу.
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо К ів
V.   д о МАШнє  зА вдА ння
Повторити  відомості  про  префікс  та  суфікс  як  значущі  части ­
ни слова.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення . Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід