Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту
 
Уроки  №  74–75
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Усний   
та  письмовий  докладний  переказ  тексту  
з  елементами  опису  зовнішності  людини.
  Мета:  навчити учнів робити докладний переказ тексту з  елементами опису зовнішності 
людини;  удосконалювати  вміння  усно  та  письмово  переказувати  текст,  готувати 
до написання твору ­опису зовнішності людини; розвивати мовленнєву культуру 
школярів;  виховувати  повагу  до  історичного  минулого  нашого  народу.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  усно  й  письмово  докладно  переказувати  текст  з   елементами 
опису  зовнішності  людини;  з’ясовують  стиль  і   тип  мовлення;  розуміють  зміст 
тексту,  правильно  визначають  тему  та  основну  думку;  виділяють  ключові  слова 
й  записують  їх  у   ході  прослуховування  тексту,  складають  план  почутого.
  Обладнання:   текст  для  переказу.
  Тип  уроків:  комбінований.
Хід  уроків
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Бесіда.   ;
—  Яку  роль  виконує  портрет  у  художньому  тексті?
—  Що  спільного  та  відмінного  в  художньому  та  науковому 
описах?
 ІІ.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  типи  мовлення  ви  знаєте?
—  Назвіть  особливості  опису.
—  Чи  є  різниця  між  науковим  і  художнім  описами?
—  Що  таке  стиль  мовлення?
—  Який  стиль  мовлення  називається  художнім?
—  Що  означає  описати  зовнішність  людини?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
Опис   —  це  висловлювання,  в  якому  йдеться  про  ознаки, 
властивості  предмета  чи  явища.  Ці  ознаки  є   одночасними  або 
по стійними.
Мета опису  — дати точне уявлення про предмет або явище.
Важлива  ознака  опису  як  типу  мовлення   —  одномомент-ність  сприйняття  предмета.  Тому  текст-опис  завжди  можна  пе -редати  графічно:  ілюстрацією,  фотографією  тощо.
Описати  зовнішність  людини  —  означає  відтворити  її  інди-відуальний  вигляд,  передати  її  образ.  У   словесному  зображенні 
людини  важливими  є  вказівки  на  вік,  зріст,  поставу,  риси  об-личчя,  одяг,  манеру  триматися  й  говорити,  ходу  тощо.
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Захар  Беркут   —  се  був  сивий,  як  голуб,  звиш  90-літній 
старець,  найстаріший  віком  у   цілій  тухольській  громаді...  Ви-сокий  ростом,  поважний  поставою,  строгий  лицем,  багатий  до -свідом  життя  й  знанням  людей  та  обставин,  Захар  Беркут  був 
правдивим  образом  тих  давніх  патріархів,  батьків  і   провідників 
цілого  народу,  про  яких  говорять  нам  тисячолітні  пісні  та  пере -кази.  Незважаючи  на  глибоку  старість,  Захар  Беркут  був  іще 
сильний  і  кремезний.  Правда,  він  не  робив  уже  коло  поля,  не 
гонив  овець  у  полонину,  ані  не  ловив  звіра  в  лісових  нетрях,— 
та  проте  працювати  він  не  переставав.  Сад,  пасіка  й  луки  —  се 
була  його  робота.  Скоро  лишень  весна  завітає  в  тухольські  гори, 
Захар  Беркут  уже  в  саду,  копле,  чистить,  підрізує,  щепить  і   пе-ресаджує. Дивувалися громадяни його знанню в  садівництві, тим 
більше  дивувалися,  що  він  не  крився  з   тим  знанням,  але  радо 
навчав кожного, показував і  заохочував. Пасіка його була в   лісі, 
і  кожної  погідної  днини  Захар  Беркут  ходив  у  свою  пасіку,  хоч 
дорога була утяжлива і   досить далека. А  вже найбільшим добро-дієм  уважали  тухольці  Захара  Беркута  за  його  ліки...
Але не в  тім усім покладав Захар Беркут головну вагу свого 
старечого  життя.  «Життя  лиш  доти  має  вартість,—  говорив  він 
частенько,—  доки  чоловік  може  помагати  іншим...»  Ті  слова  — 
то  була  провідна,  золота  нитка  в   житті  Захара  Беркута.  Усе,  що 
він  робив,  що  говорив,  що  думав,  те  робив,  говорив  і   думав  він 
з  поглядом  на  добро...
(227  сл.)   ( За  І.  Франком )
Бесіда  за  текстом.   ;
—  До  якого  типу  мовлення  належить  текст?  Дайте  йому 
заголовок.
—  Чим  вирізнялася  зовнішність  тухольського  старійшини?
—  Які факти свідчать про душевну щедрість, доброту героя?
—  Про  що  найбільше  піклувався  Захар  Беркут  і  чому?
—  Яка, на вашу думку, причина довголіття Захара Беркута?
254
—  Чи актуальний заклик героя І.  Франка й  донині? Чому?
—  Як  ставиться  автор  до  свого  героя?  Дайте  вашу  оцінку 
життя  Захара  Беркута.
Словникова  робота.   ;
Полонина   —  безліса  ділянка  верхнього  поясу  українських 
Карпат,  що  використовується  для  пасовиська  та  сінокосу.
Копле  —  копає.
Погідної  —  ясної,  теплої.
Утяжлива  —  важка.
Змагали  —  прагнули.
Колективне  складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   Портрет  Захара  Беркута.
2.   Безперестанна  праця  для  загального  добра.
3.   Золота  нитка  в   житті  Захара  Беркута.
Повторне  читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Усний  переказ  тексту  учнями.   ;
Самостійна  робота  учнів  над  письмовим  переказом.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
1.   Підготуватися  до  контрольної  роботи.
2.   [1]  Повторити  §  34;  впр.  463   (письмово).
[2]  Повторити  §  33–35;  впр.  274–276  (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Заключна  бесіда.   ;
—  Чого  ви  навчилися  на  уроці?
—  Як  ви  оцінюєте  свою  роботу?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід