Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на тему дискусійного характеру.
 
Урок   №  97
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Усний  твір-роздум  на  тему  дискусійного  характеру.
  Мета:  актуалізувати  знання  учнів  про  типи  мовлення,  дати  поняття  про  дискусію,  по­
яснити  особливості  композиції  твору ­ роздуму  дискусійного  характеру;  вчити 
створювати власне висловлювання; розвивати уяву, логічне й  образне мислення, 
усне  мовлення;  формувати  культуру  розумової  праці;  виховувати  відповідаль­
ність  за  власні  вчинки,  прагнення  робити  добро.
 Очікувані  результати:  учні  знають  відомості  про  стилі  та  типи  мовлення;  уміють  розрізняти 
поняття  «дискусія»  і   «диспут»,  складати  усний  твір­роздум;  осмислюють  тему, 
ідею,  проблеми  тексту;  добирають  потрібний  мовний  матеріал;  уміють  грамот­
но  викладати  думки;  помічають  і  виправляють  недоліки  у  власному  й   чужому 
мовленні.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  словник  іншомовних  слів*.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Пригадайте,  що  ви  знаєте  про  типи  мовлення,  зокрема 
про  роздум.
—  Які види роздумів ви знаєте, які особливості їх побудови?
—  Над якими роздумами вам доводилося працювати раніше?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Кожен із вас має власне ставлення до явищ життя. Оцін-ка різних людей тієї чи іншої проблеми може бути неоднаковою. 
У  зв’язку  із  цим  виникають  суперечки,  дискусії,  диспути.
З’ясуйте  лексичне  значення  цих  слів,  при  потребі  скорис -тайтеся  тлумачним  словником.  Яка  різниця  між  даними  понят -тями?  Де  найчастіше  можемо  спостерігати  дискусії  та  диспути?
*  Тут і  далі вчитель може використати видання: Семотюк О.   П.  Сучасний словник 
іншомовних  слів.—  Х.:  Веста:  Вид-во  «Ранок».
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Творче  завдання.   ;
Прочитайте подані учнівські твори. Зіставте їх. визначте тему й  основ -ну думку кожного з  них.  автори цих творів упевнені, що вони склали 
роздум  дискусійного  характеру.  а  ви  як  вважаєте?  д ля  доказу  ско-ристайтеся  поданою  нижче  пам’яткою.
ПОБУДОВА  РОЗДУМУ  ДиСКУСІЙНОГО   ХАРАКТЕРУ
1.   Зачин  (що  спонукало  взяти  участь  у   дискусії).
2.   Основна  частина. 
  Теза,  яку  обстоює  або  спростовує  автор.
  Аргументи  та  приклади.
3.   Висновки.
НАША  ДОПОМОГА
У  нашому  класі  є  учні,  які  потребують  допомоги  в   навчан-ні. Особливу тривогу викликав у  всіх Сашко. Ось ми й   вирішили 
йому допомогти. Займалися з   ним різними предметами: математи -кою,  фізикою,  рідною  та  англійською  мовами  майже  всю  першу 
чверть.  Скоро  в  Сашка  з’явилися  дев’ятки,  а   деколи  й  десятки. 
І  зараз Сашко вже вчиться добре. Допомогли йому в   цьому одно-класники,  а  особливо  —  його  сила  волі,  працелюбність,  бажання 
бути  не  гіршим  від  інших  учнів.
Чи  ПОТРІБНО  ДОПОМАГАТи УЧНЯМ  У  НАВЧАННІ
Уявіть  ситуацію:  Федько  захворів  і   майже  місяць  не  ходив 
до  школи.  Звичайно,  він  відстав  від  усіх.  Та  чи  добре  було  б, 
якби  такому  учневі  ніхто  не  допоміг  у   навчанні?  Адже  деякі 
вважають,  що  це  його  особиста  справа.
На мою думку, наш обов’язок  — допомагати тим, хто через 
хворобу пропустив багато уроків, а   також тим, хто через пустощі 
й  лінощі  не  встигає  в  навчанні.  Щоправда,  бувають  і   такі  учні, 
які  вважають:  це  не  потрібно.
Думаю,  до  таких  школярів  треба  знайти  підхід  і   зробити 
все  для  того,  щоб  вони  усвідомили:  навчання  —  це  природна 
потреба  кожної  людини.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  150–153;  впр.  258   (усно).
[2]  §  52  (с.  208–209);  впр.  399   (усно).
Словникова  робота.   ;
Диспут  — публічна суперечка на суспільну або наукову тему.
Дискусія  —  публічна  суперечка,  метою  якої  є  з’ясування 
й  протиставлення  різних  точок  зору  на  спірне  питання,  пошук 
та  виявлення  істини.
Полеміка  —  боротьба  принципово  протилежних  думок  із 
приводу  того  чи  іншого  питання,  публічна  суперечка  з  метою 
відстояти  власну  точку  зору  й   спростувати  думку  опонента.
Складання  тез  твору-роздуму.   ;
Прочитайте  наведені  нижче  слова  й  протилежні  характеристики  до 
них.  в иберіть  такі  пари,  які  можуть  викликати  дискусію.  Складіть 
можливі  варіанти  відповідей,  тобто  тези  роздуму  дискусійного  ха -рактеру.
Навчання:  задоволення   —  нудьга;  сумна  необхідність  — 
природна  потреба.
Дружба:  справжня  —  несправжня;  рівноправна  —  підко-рення  один  одному.
Домашня  праця:  цікава  —  нецікава,  приносить  радість  — 
безрадісна,  невдячна.
Ознайомлення  з  темами  твору-роздуму.   ;
ОРІЄНТОВНІ   ТЕМи
«Чи  кожна  людина  може  стати  видатною?»
«Чи  може  домашня  праця  приносити  радість».
Складання  з   учнями  усного  твору-роздуму.   ;
Заслуховування  усних  висловлювань.   ;
Редагування  та  аналіз  творів.   ;
 IV.  до МАшнє  зА вдА ння
1.   [1]  С.  150–153;  впр.  261   (письмово).
[2]  §  52  (с.  208–209);  впр.  400   (письмово).
2.   Скласти  план  твору  на  дискусійну  тему  (за  власним  вибором).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Який  життєвий  урок  ви  сьогодні  отримали?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на тему дискусійного характеру.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід