Розвиток зв’язного мовлення. Замітка дискусійного характеру.
 
Уроr  №  100
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Замітка   дискусійного  характеру.
  Мета:  ознайомити  учнів  із  вимогами  до  замітки,  поняттями  «дискусія»  та  «полеміка»; 
формувати  вміння  писати  до  газети  замітки  дискусійного  характеру;  розвивати 
зв’язне мовлення, логічне мислення; виховувати толерантність до чужої думки.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  складати  замітку  дискусійного  характеру,  дискутують,  розріз­
няють  поняття  «дискусія»  та  «полеміка»;  висловлюють  особисту  позицію  щодо 
обговорюваної теми; добирають цікаві, переконливі аргументи; формують тези, 
аргументують власну думку, роблять висновки; уміють писати до газети замітку 
дискусійного  характеру.
  Обладнання:   підручник,  тлумачний  словник,  газети.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  ви  знаєте  жанри  публіцистичного  стилю?
—  Що  таке  замітка?
—  Над якими замітками ви працювали в  попередніх класах?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Сьогодні  ви  дізнаєтесь,  що  таке  замітка.  Навчитесь  са-мостійно  складати  замітки  дискусійного  характеру,  з’ясуєте  лек -сичне  значення  слів  «дискусія»,  «полеміка».  Яка  ж  різниця  між 
цими  поняттями?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
У  нашій  мові  існують  такі  слова,  як  диспут,  дебати,  полеміка,  супер-ечка.
Суперечка   —  словесне  змагання  між  двома  або  кількома  осо-бами,  які  не  погоджуються  в  певному  питанні.
У  наукових  дослідженнях,  публіцистиці  слова  диспут,  дебати, 
дискусія,  полеміка   використовуються  для  позначення  різних  видів  су-перечки.
Диспут   —  публічна  суперечка  на  суспільну  або  наукову 
тему.
Дебати   —  обмін  думками  з  приводу  якихось  питань.
Дебатами  здебільшого  називають  суперечку,  яка  виникла 
під час обговорення доповіді, повідомленій на зборах, засіданнях, 
конференціях.
Дискусією   називають  публічну  суперечку,  метою  якої 
є  з’ясування  й   протиставлення  різних  точок  зору  на  спірне  пи -тання,  пошук  та  виявлення  істини.
Дискусія є  ефективним способом переконання, адже її учас-ники  самі  доходять  того  чи  іншого  висновку.
Полеміка  —  це  не  просто  суперечка,  а  протистояння,  проти-борство  сторін,  думок  та  принципів.
Полеміку  можна  визначити  як  боротьбу  принципово  про -тилежних  думок  із  приводу  того  чи  іншого  питання,  публічну 
супе речку  з   метою  відстояти  власну  точку  зору  й   спростувати 
думку  супротивника.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  186–187;  впр.  338   (усно).
[2]  §  66  (с.  238–240);  впр.  447   (усно).
Словникова  робота.   ;
доберіть  до  поданих  іншомовних  слів  українські  відповідники.  За-пишіть  утворені  пари  слів.
Дискутувати,  полеміст,  опонент,  аргумент,  позиція.
Відповідь:   обговорювати,  сперечатись;  учасник  полеміки;  особа,  що  заперечує  комусь 
в  пуб лічній  бесіді,  супротивник;  доказ;  точка  зору.
Слово  вчителя.   ;
Замітка   —  це  публіцистичний  інформаційний  жанр,  у  якому 
в   лаконічній  формі  повідомляється  про  важливі  події,  цікаві 
 факти.
Замітка характеризується високою оперативністю, злободен -ністю,  конкретністю.  Існують  такі  різновиди  заміток:  замітка-інформація,  замітка-пропозиція,  замітка-подяка,  замітка  диску -сійного  характеру  тощо.
Ознайомлення  із  заміткою.   ;
Прочитайте  замітку.
Чи  ВСЕ  МОЖНА  КУПиТи ЗА  ГРОШІ
Хто  з  нас  не  чув  просторікувань  про  те,  що  купити  можна 
все на світі? Аби гроші. Пам’ятається вислів «гроші не пахнуть». 
Із  нього  можна  зробити  висновок,  що  й  продати  можна  все.  Аби 
зиск,  аби  вигода...
Сьогодні  в  багатьох  газетах  на  відведеній  під  рекламу  сто-рінці  можна  прочитати  таке:  «Куплю  зірку  Героя»,  «Продам 
орден  Перемоги».
Люди,  що  з  нами  сталося?  Невже  можна  гендлювати  люд-ською  пам’яттю  й   людською  кров’ю?  Адже  саме  за  пролиту 
в  боях  кров  нагороджували  тими  орденами  й   медалями!  Невже 
можна  придбати  дідів  орден,  не  зганьбивши  честі  роду?  Якими 
матеріальними  негараздами  можна  виправдати  продаж  власної 
совісті?
А  чи  пристойно  газетам  друкувати  настільки  непристойні 
оголошення? Чи за гроші пристойно геть усе? Навіть унормуван -ня  цинічного  ставлення  до  історії? 
(З  газети )
Бесіда.   ;
—  Чи може замітка викликати обговорення порушеної в  ній 
проблеми,  тобто  дискусію?
—  Які  думки  можуть  висловити  учасники  дискусії?
Аналіз  замітки.   ;
За  поданим  планом  проаналізуйте  наведену  вище  замітку.
ПЛАН  АНАЛІЗУ   ЗАМІТКи
1.   Чи  чітко  сформульоване  дискусійне  питання?
2.   Чи  переконливо  представлено  позицію  автора?
3.   Дотримання  публіцистичного  стилю.
4.   Доречність  заголовка.
Складання  учнями  заміток  дискусійного  характеру.   ;
Читання  та  обговорення  учнівських  заміток.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
1.   Підготуватися  до  контрольної  роботи.
2.   [1]  С.  186–187;  впр.  340   (письмово).
[2]  §  66  (с.  238–240);  впр.  448   (письмово).
Індивідуальне завдання. Написати замітку на одну з   тем: «У спорт слід 
іти  лише  перспективним  хлопцям  та  дівчатам»;    «Знання  іноземної 
мови  потрібне  тільки  тим  школярам,  які  планують  у   майбутньому 
виїхати  за  кордон».  (З  позицій  «за»  і  «проти».)
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Що  нового  (цікавого)  ви  дізналися  сьогодні  на  уроці?
—  Чи  корисною  була  виконана  робота?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Замітка дискусійного характеру.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід