Синоніміка складних безсполучникових і складно-підрядних речень (стилістичні аспекти).
 
Урок № 19 
Тема: Синоніміка складних безсполучникових і складно-підрядних речень (стилістичні аспекти). 
Мета: знаходити в тексті складні безсполучникові і складнопідрядні речення, визначати 
смислові відношення між частинами складного речення, стилістично забарвлені 
засоби складного речення; визначати їх роль і доречність використання в тек-сті; розрізняти синтаксичні синоніми; правильно здійснювати синонімічну заміну 
складних речень, сполучників і сполучних слів, що з’єднують частини складного 
речення, з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно роз -ставляти розділові знаки в складному реченні й обґрунтовувати їх. 
Хід уроку 
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів. 
технологічна карта 
Безсполучникові конструкції внаслідок своєрідної інтонації екс-пресивні, тому їх уживають часто в усному розмовному мовленні, 
іноді — в художньому стилі. 
підрядне речення — це засіб для вираження смислових відно -шень — означальних, часових, умовних, причинових, наслідкових, 
допустових тощо, які відображають зв’язки між явищами: Іноді 
посеред луки кущився верболіз, що був схожий здаля на копицю 
сіна. — Іноді посеред луки кущився верболіз, він був схожий здаля 
на копицю сіна. 
з алежно від мети висловлювання (хочемо ми точно вказати 
на часову, причинову чи наслідкову залежність і досягти смисло -вої точності у висловлюванні чи лише вказавши на взаємозв’язок 
явищ, досягти лаконізму, емоційності, ритмомелодики), викорис -товуємо як синтаксичні синоніми або складнопідрядне речення, або 
відповідну безсполучникову конструкцію: Коли жовті палички цвіту 
тихо гойдались на волосинках вздовж колосків, непомітний пилок 
золотився на сонці (часові відношення). — Жовті палички цвіту 
тихо гойдались на волосинках вздовж колосків, так що непомітний 
пилок золотився на сонці (наслідкові відношення). — Жовті па -лички цвіту тихо гойдались на волосинках вздовж колосків, непо -мітний пилок золотився на сонці (послідовність дії). В останньому 
прикладі чітка ритмомелодика, виразне інтонаційне оформлення, 
що є ознаками художнього стилю. 
II. оГолошення те М и й М ети уроку. 
III. МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів. 
I V. Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го МАтері А лу. 
; Тренувальні вправи 
перетворіть складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, 
приєднаними до головного за допомогою сполучника, на безспо-лучникові складні речення. поясніть, як змінюється стилістичне за -барвлення висловленої думки. 
Спостереження показують, що тіло, яке рухається прямолі -нійно, саме по собі не може змінити напрям свого руху. Ми зна -ємо, що інерція — загальна властивість усіх тіл. Чує він крізь 
легкий сон, що якась дівчина співає тонким голосом пісню. 
(І. Нечуй-Левицький). З усього було видно, що марш буде далекий. 
(О. Гончар). Василько зрозумів, що шляхом котить панцирник. 
(П. Панч). 
Зробіть мовне спостереження. поясніть відтінки синонімічних варі-антів безсполучникових і складнопідрядних речень. 
Гроза минула, пахучі квіти усі в краплинах (послідовність дії). 
Гроза минула: пахучі квіти всі в краплина (у другому реченні 
міститься пояснення, доповнення). 
Гроза минула — пахучі квіти всі в краплинах (причина — 
наслідок). 
Коли минула гроза, пахучі квіти були всі в краплинах. 
прочитайте текст. визначте види підрядних речень і стиль тексту. 
охарактеризуйте засоби зв’язку в інших складних реченнях. Зро-біть заміну безсполучникових на складносурядні і навпаки, указуючи 
смислові відношення між простими реченнями. 
Ви любите слухати пісню жайворонка? Я, коли чую його, про 
все забуваю. Йду ось полем, а він десь високо-високо вгорі дзвенить 
дзвіночком. Задираю вгору голову, хочу побачити і не знаходжу. 
Десь під самим сонцем видзвонює птах. Кажуть люди, що він по -дружку свою розвеселяє, коли та сидить на яєчках. Слухаєш ту 
пісню, дихаєш на повні груди запашним полем, дивишся на жита 
та пшениці і хочеться співати, хочеться зробити щось особливе, 
сказати людям таке слово, якого вони ще не чули і, почувши його, 
щоб здригнулися і танцювали від щастя. (Ю. Збанацький). 
Я чую його — про все забуваю (емоційно сильніше речен-ня, підрядне умови). Йду ось полем — він високо вгорі дзвенить 
дзвіночком (зіставлення). Коли йду полем, він десь високо вгорі 
дзвенить дзвіночком (акцент на час або умову, взаємозв’язок ті-сніший, ніж в безсполучниковому). Коли хочу побачити, задираю 
вгору голову і не знаходжу (акцентується на причині, умові, що 
передує дії в головному реченні). Коли слухаєш ту пісню, дихаєш 
на повні груди… (взаємозумовленість дій). 
виразно прочитайте вірш. перебудуйте підрядне речення умови на 
безсполучникове. Який розділовий знак слід ужити в перебудова-ному вами реченні? Як впливають на емоційне забарвлення віршо-ваного твору підрядні речення умови? 
Ні! Все на світі буде берегти 
Сліди твого палаючого зору, 
Якщо він митий слізьми доброти! 
Але як ти підносив очі вгору, 
Щоб лиш добути блискавку сувору 
І залишати згарища… — тремти! (Д. Павличко). 
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу. 
Якого відтінку надають реченням сполучники «хай, нехай»? чи змі-ниться смислове навантаження речень, якщо перебудувати їх на 
безсполучникові? чому ці речення трапляються частіше в експре-сивному мовленні? 
Нехай умру, та думка не умре. (Леся Українка). Хай сло-во мовлене інакше — та суть в нім наша зостається. (П. Тичина). 
Нехай і холод, і вогонь, та ми йдемо все вгору й вгору. Нехай 
відомий я поет, але собі я невідомий. Хай лине осінь в далях по -смутнілих — весняно нам всміхається блакить. Хай посивіло во-лосся, — серце моє, не сивій. (Із тв. В. Сосюри). 
Речення із сполучниками хай, нехай мають допустово-протиставне 
значення. Вони виражають припущення, хоча в головній частині 
подається контрастний результат. Ступінь емоційності таких речень 
високий, що зумовлює вживання їх переважно у поетичному мовленні. 
Який розділовий знак слід поставити в поданих безсполучникових 
складних реченнях? побудуйте складнопідрядні речення, добираючи 
відповідний засіб зв’язку і розділовий знак. поясніть, як змінилися 
смислові відношення. 
… почнуться дощі доведеться припинити польоти. 2. Поганий 
той учений … не мріє про відкриття. Цілими днями висвистували 
з-за обрію вітри … жодної хмарки не вигнали звідти вони в тав -рійське небо. (О. Гончар). Поля зливалися з темрявою … тільки не -великий клапоть дороги виднівся при слабкому світлі затуманених 
гір. (О. Слісаренко). В сонячній круговерті гаснуть віки й ери … 
вічним вогнем палає сяйво людських думок. (Л. Клименко). Сонце 
стало вже височенько і пригрівало в спину … земля була холодна. 
(Гр. Тютюнник). Не провесінь ішла … вже справжня весна диха -ла кругом (О. Гончар). … заблищить самотня зірка … сріблястим 
сяйвом вкриваються контури сизуватої хмари. (А. Шиян). Вітерець 
дихнув … і жовта комишина, надломлена на самій середині, так 
жалібно, так сумно заспівала. (Дніпрова Чайка). 
VI. ДоМАшнє завдання. 
с класти текст-роздум про покликання людини, використовуючи 
складнопідрядні речення. Якщо це можливо, доберіть синтаксичні 
синоніми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Синоніміка складних безсполучникових і складно-підрядних речень (стилістичні аспекти).", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід