Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень
 
Урок № 17 
Тема: Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень. 
Мета: знаходити в тексті складні речення, визначати смислові відношення між частинами
складного речення, стилістично забарвлені засоби складного речення; визнача-ти їх роль і доречність використання в тексті; розрізняти синтаксичні синоніми; 
правильно здійснювати синонімічну заміну складносурядних і складнопідрядних 
речень з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно розставляти 
розділові знаки в складному реченні й обґрунтовувати їх. 
Хід уроку 
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів. 
технологічна карта 
Складносурядне речення вказує на тісний зв’язок між предме -тами і явищами: Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. 
Складнопідрядне — розкриває види залежності між явищами: 
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте за те, що маєш в грудях 
серце люте. 
у розмовному, публіцистичному, художньому стилі, де важлива 
якісна характеристика дії, підрядні речення виступають як важ -ливий засіб образної концентрації, емоційної оцінки явищ, понять, 
подій. 
II. Оголошення теми й мети уроку. 
III. МотивА ція навчальної діяльності учнів. 
I V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 
; Тренувальні вправи 
м овне спостереження. порівняйте смислові відношення між про-стими реченнями в складному. 
Піт великими краплями падає на землю, а бідна дівчина жне 
та жне. (М. Коцюбинський). 
Бідна дівчина жне та жне, хоч піт великими краплями падає 
на землю. 
Бідна дівчина жне та жне — піт великими краплями падає 
на землю. 
Складносурядне речення виражає протиставлення між 
взаємозв’язаними предметами, діями, явищами; складнопідрядне 
вказує на допустовість; у безсполучниковому реченні підкреслюєть-ся одночасність. Але не всі складносурядні речення з протиставним 
зв’язком можуть бути співвідносними зі складнопідрядними речен -нями з підрядними допустовими. Це буває тоді, коли в складносу -рядному реченні протиставляються предмети, явища, між якими 
немає тісного взаємозв’язку, наприклад: Дерево міцне корінням, 
а людина — трудовим горінням. (Нар. тв.). 
усно замінити складносурядні речення складнопідрядними з під-рядними означальними. Зіставити паралельні конструкції, визначи-ти експресивно-стилістичні функції кожної з них. чим мотивувався 
автор, добираючи саме такі конструкції? 
Біля куреня сушився сак, він пахнув зіллям і рибою. 
(М. Стельмах). Біля ставу тремтить поріділе золото верб, а між 
ними дівочими стрічками ворушиться просинь. (М. Стельмах). Ва -силько торкнув коней, коні знялися з місця і нешвидко побрели 
по глибокому снігу. (М. Коцюбинський). За річкою горить вогонь, 
біля нього самотіє постать нічліжанина. (М. Стельмах). Деревина 
становить основну частину стовбура і гілок дерева, вона в багато 
разів товща за кору. Каспійське море лежить у глибокій западині, 
і рівень води в ньому на 28 метрів нижчий від рівня океану. 
визначте види складних речень, поясніть пунктограми в них. ука -жіть стиль поданого тексту. виконайте повний синтаксичний розбір 
передостаннього речення. 
Молекулу можна розглядати як межу дріблення речовини. 
Будь-яка речовина існує доти, поки зберігаються її молекули. Та як 
тільки молекули зруйнуються, перестає існувати і дана речовина: 
утворюються нові молекули — нові речовини. 
Під час фізичних процесів молекули не руйнуються. Напри -клад, цукор, розчиняючись у воді, розпадається на молекули, і мо-лекули цукру розподіляються між молекулами води.
Під час хімічних реакцій одні молекули руйнуються, а на -томість утворюються інші. 
прочитайте. укажіть види речень, стиль тексту. поміркуйте, чи мож-на дібрати синтаксичні синоніми до поданих складносурядних чи 
складнопідрядних речень. 
Як прекрасно жити над великою водою! Можна любити море, 
океани, можна мріяти про них, але не можна нічого в світі так 
любити, як велику ріку, велику свою воду, що тече безупинно по -між рідних берегів. І береги дивляться у воду і не надивляться. 
Описати річку раннім ранком, коли з рожевого туману починають 
випливати дерева, верби, гуси, човни, а там десь і хата чи білий 
пісок. Яка прозора і м’яка в річці вода. Як живуть по її мальовни -чих берегах люди, як миються в ній, складають про неї свої пісні, 
мелодії. І благословен той, хто п’є рідну воду і не сумує по ній все життя. (О. Довженко). 
прочитайте вірш. укажіть речення, до яких можна дібрати синтак-сичні синоніми. поясніть пунктограми у складних реченнях. 
Був я в гостині, де люди живуть співочі. 
Голоси в «Рушнику» сплітали як лиштву. 
І та жінка, в якої мамині очі, 
Запитала в мене, чи я знаю Малишка. 
Я розповів їй, даруйте, Андрію, 
Про зморшку в міжбрів’ї, про погляд касоги, 
Про ту невсипущу і вічну мрію, 
Що по ночах то стихне, то гримить, як дорога, 
А як розказати мені про Везувій 
Вашого слова, що хитає серцями… 
— Хто він? — питає. — Людина, — кажу їй, 
Людина, мамо, що стає піснями! 
Якби був зерном, те зерно не розтерли б, 
Ярилася б нива камінна врожаєм. 
Якби був горою, то тільки Говерлою, 
Якби був рікою, то тільки Дунаєм. (Д. Павличко). 
порівняйте складносурядні речення і складнопідрядні. укажіть смис-лові відмінності між ними. визначте види речень. 
Далі від берега — і менша сила хвиль. Що далі від берега, 
то менша сила хвиль. 
Везувій гуркотів, й сотні гармат палили залпами в його кра -тері. Везувій гуркотів, наче сотні гармат палили в його кратері. 
Деякі вулкани мають густу лаву, й вона при виверженні за -купорює жерло, і гази та рідина, шукаючи виходу, тиснуть на його 
стінки, а вулкан вибухає. — Деякі вулкани мають таку густу лаву, 
що вона при виверженні закупорює жерло і гази та рідина, шука-ючи виходу, тиснуть на його стінки, тому вулкан вибухає. 
Гейзери обігрівають навколишню землю, і навіть узимку тут 
зеленіє трава. — Оскільки гейзери обігрівають навколишню землю, 
то навіть узимку тут зеленіє трава. 
Удар риби був сильним, і я ледве втримав спінінг. — Удар 
риби був таким сильним, що я ледве втримав спінінг. 
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу. 
доберіть до поданих складнопідрядних речень синонімічні складно-сурядні, де це можливо. Беручи до уваги стиль, доведіть доцільність 
авторського вибору синтаксичного синоніма. 
Огнями надії і щастя повиті, 
Живуть і цвітуть у мені, 
Як хвилі у морі, як зорі в блакиті, 
Як квіти у полі, пісні. 
Живуть у мені і разом, і порізно, 
Як цвіту вишневого сніг. 
І кожну з них я для тебе, Вітчизно, 
У серці своєму зберіг. 
І ще я хотів би, як струни у лірі, 
Як срібний мотив солов’я, 
Щоб вічно лунали пісні мої щирі 
Про тебе, кохана моя! 
стилістичний експеримент. перебудувавши подані складнопідрядні 
речення на складносурядні, з’ясуйте їх стилістичні особливості (від-тінки значень). укажіть вид поданих підрядних речень. 
Досить холодно, так що ми топимо вже грубки. (Леся Укра -їнка). Молоді чорняві скрипачі позакидали голови назад так, що 
на їх ледве держались шапки. (І. Нечуй-Левицький). Народ захо -плений танцем і все звужує коло, так що танцори мов у криниці. 
(М. Коцюбинський). Ручки туго позатягувані у блискучі перчат -ки, так що і пальців зігнути не можна. (Панас Мирний). З на-шим господарем ми в одній хаті не вживемося, так що я піду собі. 
(Г. Тютюнник). 
VI. ДоМАшнє завдання. 
виконати вправу №198.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Синоніміка складносурядних і складно-підрядних речень", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід