Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними
 
Урок № 37
Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, 
наслідковими та порівняльними
Мета: ознайомити учнів із матеріалом про СПР з підрядними умовними, допустовими, наслід-ковими та порівняльними; з’ясувати, за допомогою яких сполучників підрядні частини приєднуються до головної; сформувати вміння виділяти речення таких типів у тексті; удо-сконалювати здатність конструювати СПР з підрядними умовними, допустовими, наслід-ковими та порівняльними
Очікувані результати: учні визначають СПР з підрядними умовними, допустовими, наслідко-вими та порівняльними; з’ясовують, за допомогою яких сполучників приєднуються підря-дні частини до головної, уміють виділяти такі речення в тексті.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Колективна робота.
Прочитайте речення, поставте питання від головних до підрядних частин. Порівняйте їх із вивченими раніше типами складнопідрядних обставинних речень.
Квітки виходили здорові та лапаті, неначе вона вишивала їх на мішку або на рядні. (І. Нечуй-Левицький) Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад. (В. Терен) Кайдашиха не говорила з Мотрею по три дні, хоч Мотря вже не сміла варити собі обід окремо. (І. Нечуй-Левицький) Місяць, підводячись вгору, пірнає в загустілу хмару, так що видніється лише сріб-ний край. (М. Стельмах)
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Творча робота в парах.
Визначте типи підрядних частин, засоби зв’язку в них, місце підрядної частини відносно головної. Дослідіть, які спільні та відмінні ознаки мають складнопідрядні речення різних типів.
Тому і осінь ця здається нам весною, що в рідній стороні нам стало краще жить. (В. Сосюра) Може, саме тут, де зараз юно всміхаються пізні соняхи, був окоп мого батька. (Є. Гуцало) До Виш¬невого хутора прибули, як зійшло сонце. (Гр. Тютюнник) Коли ми обмина-ємо липовий шлях і опиняємось у долинці, нас оточує воркування струмків. (М. Стельмах) Ро-слинний світ нашої планети настільки багатий і різноманітний, що вражає нашу уяву. (І. Цюпа)
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
2. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) СПР із підрядними умовними.
Підрядними умовними називаються частини, які вказують на умову, за якої відбувається чи може відбуватися дія в головній частині, і відповідають на питання за якої умови?. Напри-клад: Якби знав, де впав, то й соломки б підмостив. (Нар. творч.)
З головною частиною підрядна умовна з’єднується за допомогою сполучників якщо, якби, раз, як, коли б, аби. У головній частині може бути вказівне слово то. Наприклад: Як захоче коза сіна, то до воза прийде. (Нар. творч.) Підрядні умовні частини можуть стояти в будь-якій позиції відносно головної.
2) СПР з підрядними допустовими.
Підрядними допустовими називаються частини, у яких висловлюється думка, не сумісна з тим, про що говориться в головній частині, і які відповідають на питання незважаючи на що?. Наприклад: Не забули Дем’яна в рідному селі, хоч і довго не повертався в рідні краї. (Ю. Збанацький)
Підрядні допустові частини пояснюють усю головну частину. З головною частиною під-рядні допустові з’єднуються за допомогою сполучників хоч, хай, нехай, дарма що, незважаючи на те що. Наприклад: А Марко й далі співав, дарма що його пісню то з того, то з іншого боку глушили якісь несамовиті громи і дарма що не чули ні бійці, ні дід, ні коні, ні союзники. (М. Стельмах)
Підрядні допустові можуть стояти як перед головною частиною, так і після неї або всере-дині неї.
3) СПР з підрядними наслідковими.
Підрядними наслідковими називаються частини речення, які означають результат дії у головній частині або наслідок, що випливає зі змісту головної частини. Зміст головної частини є причиною того, що відбувається у підрядній. Наприклад: Здоровенний дуб розлігся, розши-рився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним. (М. Коцюбинський)
Підрядні наслідкові частини завжди стоять після головної та зв’язуються з нею за допомо-гою складного сполучника так що. Наприклад: Ряди небілених хат з плоскими покрівлями сто-ять один над другим, так що покрівля одного дому служила подвір’ям для другого. (М. Коцюбинський)
4) СПР з підрядними порівняльними.
Підрядні порівняльні частини відповідають на питання як? як саме? подібно до чого? Наприклад: За відчиненим вікном хатини вигравали на своїх струнах нічні коники-цвіркуни, ніби маленькі скрипалі грали стиха на їхньому мовчазному весіллі. (І. Цюпа)
З головною частиною підрядні з’єднуються за допомогою підрядних сполучників як, мов, мовби, немовби, наче, неначе, ніби, начебто. Підрядним сполучникам у головній частині може відповідати вказівний прислівник так. Наприклад: Олесь дивився на озеро так, ніби вперше його бачив. (І. Цюпа) Підрядна порівняльна частина може займати будь-яке місце щодо головної.
3. Тренувальна вправа.
Складіть і запишіть по одному складнопідрядному реченню з підрядними умовними, до-пустовими, наслідковими та порівняльними.
4. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення, визначте граматичні основи, межі частин та види підрядних.
Долиною повилась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. (М. Коцюбинський) Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розклав великі шматки по-лотна білити на сонці. (М. Коцюбинський) На стінах виступали вишиті роменські рушники, ніби казкові жар-птиці розпустили свої широкі крила. (І. Цюпа) На травах тремтіла зерниста роса, ніби хто на ніч понанизував кришталеве намисто. (В. Гжицький) Коли вогонь розго-риться, то спалює і мокре, і сухе. (О. Гончар) Якщо хочете оволодіти нашою мовою, вивчайте її не за граматиками. (Максим Танк) Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі. (Нар. творч.) Як посадить яблуню кожна людина, заваляться війни й важкі фронти. (А. Малишко) Рослий, ши-рокоплечий, він легко йде по землі, дарма, що на його плечах лежить кропив’яний, певне, з пашнею клунок. (М. Стельмах) Було уже тікати марно, хоч ми взялися поспішать. (М. Ільницький) Всі Тимкові товариші були на роботі, так що до нього ніхто не приходив. (Гр. Тютюнник) Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пе-лену розірваних вітром хмар. (В. Кучер) Ступав він дрібненько, швидко і легко, так що порою Оксен ледве встигав за ним. (Гр. Тютюнник) На небі збиралися великі хмари, так що можна було сподіватися дощу. (Н. Рибак)

IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Творче моделювання.
Складіть і запишіть речення, які відповідали б схемам. Визначте їх вид.
 
2. Лінгвістична розминка
На основі інформації про допустові підрядні частини складіть і запишіть діалог із 6 реплік (3 питання і 3 відповіді).
Наприклад:
— Яку дію виражають допустові речення?
— Таку, що протиставляється дії в головному, але допускає її здійснення.
— На які питання відповідають?
— Незважаючи на що?
— Чим з’єднуються з головним?
— Сполучниками незважаючи на те, що, хоч, дарма що, нехай.
3. Творче завдання.
Перетворіть, де можливо, підрядні наслідкові на підрядні інших типів, укажіть, які саме.
Хмари завирували, закипіли й тяжко рушили вперед, підминаючи під себе небо, спускаю-чись все нижче, так що на землі ставало все важче і важче дихати людям. (Г. Тютюнник) Ми з бонзою щасливо вискочили, користуючись хвилиною відпливу, так що й ніг не замочили. (М. Коцюбинський) За ними прийшли ще люди, так що за годину в хаті ніде було повернутися. (Г. Тютюнник) Ряди небілених хат з плоскими покрівлями стоять один над другим, так що пок-рівля одного дому служила подвір’ям для другого. (М. Коцюбинський) Здоровенний дуб розліг-ся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним. (М. Коцюбинський)
4. Самостійна робота.
З поданих простих речень за допомогою сполучників допусту утворіть складні речення з підрядними допустовими.
Сонця не було ще видно. Деякі шпилі Яйли вже порожевіли. Погода була сонячна й суха. Дув холодний вітер осінній вітер і таки добре продував крізь лиху Соломіїну одежу. (Із тв. М. Коцюбинського)
Тиша і спокій залягли тут. Звідси до станції рукою подати. Тут уже я дядьку Себастіяну й трохи не вірю. Він правдивий і добрий чоловік. (Із тв. М. Стельмаха)
5. Робота біля дошки й у зошитах.
Виконайте синтаксичний розбір речення.
Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінці, так що дерева потопали в ньому. (М. Коцюбинський)
6. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
VI. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Дайте визначення СПР з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порів-няльними.
— Чи відповідають СПР з підрядними наслідку на питання?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід