Слово і його лексичне значення.
 
УРоК № 32 
Тема. Слово і його лексичне значення. 
Мета: актуалізувати, узагальнити та систематизувати 
знання про слово як предмет вивчення лексико ­ 
логії, про лексичне значення слова, його вико ­ 
ристання та поєднання за змістом у словосполу­ 
ченні й реченні; збагачувати словниковий запас 
десятикласників; розвивати навички правильно ­ 
го слововживання; виховувати повагу до рідної 
мови, любов до слова. 
обладнання: підручник, словники, дидактичний матеріал. 
Хід УРоКУ 
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів 
Бесіда. 
— Дайте визначення лексикології. 
— Що називається словом? Складіть словникову статтю для 
лексеми «слово». 
— Які слова називаються однозначними, а які багатознач­ 
ними? 
— Чому, на ваш погляд, виникають труднощі у слововжи­ 
ванні? 
іі . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ 
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів 
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У 
1. Робота з підручником. 
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний 
матеріал підручника.) 
2. Розповідь учителя. 
Мова складається зі слів. Слово є основною, базовою одини ­ 
цею мови. Зі словами пов’язані інші мовні одиниці. Наприклад, 
своєрідними частинами слів виступають такі мовні елементи, 
як звуки і морфеми; зі слів утворюються словосполучення та 
речення. 
Отже, слово — це основна функціонально­структурна й семан ­ 
тична одиниця мови, що становить звук або комплекс звуків і, ха­ 
рактеризуючись самостійністю та відтворюваністю, є будівельним 
матеріалом для словосполучення та речення. 
Слова виконують у мові номінативну функцію (функцію нази­ 
вання), тому що являють собою назви предметів і явищ, їх ознак, 
дій, станів, кількості тощо. У словах реалізуються наші думки 
і почуття. Кожне слово має певне значення. Кожне становить най­ 
меншу відносно самостійну значеннєву одиницю мови. 
Однак слова не рівноцінні щодо значення. Одні з них мають 
лексичне й одночасно певні граматичні значення. Таких слів аб ­ 
солютна більшість — це повнозначні слова. До повнозначних слів 
належать іменники, прикметники, дієслова, прислівники, чис ­ 
лівники, займенники. Неповнозначні слова мають тільки грама ­ 
тичне значення і можуть виражати відношення просторовості (на, 
під), причинності ( бо, через , тому що ), єднальності (і, й , та ), про ­ 
тиставності (але , проте ), умовності ( би, якби ), наказовості ( хай ) 
тощо. Неповнозначними є сполучники, прийменники, частки. 
Окремою групою слів є вигуки й звуконаслідування, бо вони 
нічого не називають, а лише виражають почуття, емоції, реакції, 
волевиявлення, акустичні образи ( ой, ах , ура , геть , ку ­ку). 
л ексичним значенням називають співвіднесеність слова 
з предметами, явищами, процесами, закономірностями реальної 
дійсності та поняттями про них. Слово узагальнює у своєму лек­ 
сичному значенні основні ознаки цілого класу предметів і формує 
поняття про них. 
Поняття — це узагальнене відображення у свідомості власти ­ 
востей предметів і явищ дійсності. Поняття виражається словом. 
Воно є основою лексичного значення слова. 
лексичні норми — це розрізнення значень і семантичних від­ 
тінків слів, закономірності лексичної сполучуваності. 
V. зАКР іплення вивчено Го МАТ е Р і А л У 
1. Робота з підручником. 
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.) 
2. Тренувальні вправи. 
1) Поясніть основні лексичні значення поданих слів. Перевірте 
правильність своїх пояснень за «Словником української мови» 
або «Коротким тлумачним словником української мови». Які 
з поданих слів однозначні, а які — багатозначні? 
Земля, батьківщина, країна, нація, пам’ять, час, випробуван ­ 
ня, предок, герой, незалежність, родовід, відродження, патріот. 
2) Використовуючи слова попередньої вправи, напишіть есе на 
тему «Україна вчора, сьогодні й завтра». 
3) Відредагуйте речення, взяті з учнівських усних та письмових 
висловлювань; прокоментуйте свої правки. 
Повторення навчального матеріалу на уроці проводиться сис ­ 
тематично з метою попередження забування. 
По її очам видно всю біль, всю гіркоту розчарування. 
Нещодавно Олександр віддавався багатьом захопленням. 
Світлана Юріївна розповідає, що молодша дочка, на відміну 
від старшої, з іншим характером, більш наполегливішим. 
Глядачі на стадіоні уважно дивилися в табло. 
Публіка дуже емоційно сприймала розкручені шлягери, біль ­ 
шість з них підспівували артисту. 
3. с амостійна робота. 
y Перепишіть речення, добираючи з дужок найточніше слово. 
Усно вмотивуйте свій вибір. 
Біологічний та соціальний чинники посідають чільне місце 
у структурі (людини, особистості, персони). 
У порту стояло багато різних (суден, посудин). 
На думку більшості вчених, освіту (майбутнього, майбуття, 
прийдешності) характеризуватимуть комп’ютеризація, вседо­ 
ступність й уніфікованість. 
У нього щодня були якісь (спішні, екстрені, термінові, шпар ­ 
кі) справи. 
Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні 
(ущільнюються, скорочуються, стискуються). 
(Помисли, думи, думки, погляди) О. Потебні мали великий 
вплив на розвиток стилістики. 
На сьогоднішньому засіданні педради (мовили, говорили, ба­ 
лакали) про результати першого семестру. 
VI. п ід Б и ТТ я підсУМК ів УРо КУ 
V і I. д о МАШнє зА вдА ння 
1. Вивчити теоретичний матеріал. 
2. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя). 
3. Підготувати два завдання однокласникам для перевірки 
вивченої теми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Слово і його лексичне значення.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід