Словотворчі норми — правильне творення слів.
 


Урок № 66
Тема.  Словотворчі норми  — правильне творення слів.
Мета:  актуалізувати,  узагальнити  й  систематизувати 
знання  учнів  про  способи  творення  слів;  удоско ­
налювати  вміння  розрізняти  стилістичне  забарв ­
лення  словотворчих  засобів  мови,  визначати  їх 
стилістичну функцію; розвивати культуру усного 
та  писемного  мовлення,  збагачувати  словнико ­
вий запас школярів; виховувати любов до рідного 
слова.
обладнання:   підручник, дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
1.   п еревірка  домашнього  завдання.
2.   Бесіда.
—  Що  вивчає словотвір?
—  Чим відрізняється морфеміка від словотвору?
—  Які способи словотвору ви знаєте?
—  Поясніть стилістичне використання засобів словотвору.
—  Дайте тлумачення поняття «мовна норма».
—  Що, на ваш погляд, означає словотворчі норми?
іі .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
IV.   с п Р ийня ТТ я  й  з А своєння  У чняМ и  нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У
1.   Групова  робота  з   підручником.
  y Прочитайте  теоретичний  матеріал  підручника,  складіть 
 опору.
1 ­ ш а   г р у п а   — конспект;
2 ­ г а   г р у п а   — алгоритм;
3 ­ тя група   — таблицю;
4 ­ т а   г р у п а   —  практичні  завдання  для  закріплення  мате­
ріалу.
2.   п резентація  результатів  групової  роботи.
3.   в иконання  завдань,  розроблених  учнями.
V.   зАКР іплення  вивчено Го  МАТ е Р і А л У
1.   Робота  з   підручником.
(Учитель пропонує учням виконати вправи з   підручника.)
2.   Тренувальні  вправи.
1)  Поясніть, яким способом утворилися подані прислівники. До ­
беріть до них твірні слова. Побудуйте речення так, щоб подані 
слова вживалися в  значенні то прислівника, то іменника.
Авансом,  бігцем,  бочком,  живцем,  гуртом,  викрутасом,  до ­
лом, жартом, загалом, ладком, вовком, зозулею, степом.
2)  До  кожного  слова  відшукайте  твірне.  Визначте  твірну  осно­
ву.  До  першої  колонки  запишіть  слова,  утворені  лекси­
ко­ синтаксичним  способом  (зрощення),  до  другої  —  осно­
воскладанням.  Знайдіть  у   них  спільні  та  відмінні  риси 
у  словотворенні.
Долічерева,  утридорога,  держиморда,  віддавна,  донедавна, 
здавна,  кіновиставка,  лісосмуга,  тернослива,  звечора,  вільно ­
відпущена,  впівголоса,  запанібрата,  торфорозробка,  впівоберта, 
мати­й­мачуха,  піваркуша,  навтікача,  споконвіків,  напередодні, 
щодекади, засвітла, досхочу, попідтинню, замолоду.
3)  Від слів хліб, син , брат , сестра  утворіть похідні із суфіксами 
зменшеності  та  пестливості,  а  потім  згрубілості.  Побудуйте 
з  ними речення. Визначте, якого стилістичного відтінку нада­
ють вони тексту.
3.   с амостійна  робота.
  y Зробіть словотвірний і   морфемний аналіз слів.
Послідовник,  порадник,  пристінок,  розчерк,  вартівник,  під ­
дзеркальник, шовкомотальний, шовкомотальник.
VI.  п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
VII.  д о МАШнє  зА вдА ння
1.   Вивчити теоретичний матеріал підручника.
2.   Зробити  словотвірний  і   морфемний  аналіз  слів  затінок, 
притулок ,   пасинок ,   дворушник ,   правопорушник  або  ви ­
конати вправу з   підручника.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Словотворчі норми — правильне творення слів.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід