Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови.
 
Уроки  №  104–105
Тема.  Службові  частини  мови.  
Орфограми  в  службових  частинах  мови.
  Мета:  систематизувати  й  узагальнити  вивчене  про  службові  частини  мови;  удоскона ­
лювати  вміння  розрізняти  службові  частини  мови;  відновити  в   пам’яті  учнів 
орфограми в  цих частинах мови; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, 
уважність;  виховувати  любов  до  природи.
 Очікувані результати:  учні знаходять у   реченнях службові частини мови; уміють відрізняти їх від 
самостійних;  правильно  пишуть  і   пояснюють  орфограми;  самостійно  помічають 
і  виправляють  помилки  в  усному  й   писемному  мовленні.
  Обладнання:   дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  нетрадиційний  (урок ­конкурс).
Хід  уроків
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Проблемне  питання.   ;
—  Якої  мети  ви  хочете  досягти  на  цьому  уроці?
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Гра  «Аукціон  знань».   ;
д айте  відповіді  на  запитання.
—  Який  розділ  науки  про  мову  вивчає  частини  мови?
—  Що  є  основною  одиницею  морфології?
—  Що  таке  частини  мови?
—  На  які  групи  вони  поділяються?
—  Скільки  в  українській  мові  частин  мови?
—  Чим  відрізняються  службові  частини  мови  від  самостій-них?
—  Назвіть  основні  ознаки  частки  як  частини  мови.
—  Які частки пишуться через дефіс? А  коли вони пишуться 
окремо?
—  Що є  спільним і  відмінним у   сполучника й   прийменника?
—  Які  є  сполучники  за  їхньою  роллю?  Назвіть  групи  спо-лучників  за  означенням.
—  Що  таке  прийменник?
—  Розкажіть  про  правопис  прийменників.
Морфологічний  розбір.   ;
Зробіть  морфологічний  розбір  тексту.  випишіть  із   поданого  тексту 
й  розберіть  як  частину  мови:  І   група  —  сполучники;  ІІ  група  —  при-йменники;  ІІІ  група  —  частки.
Природа  простягає  руки  до  тебе,  людино.  Порятуй  її,  за -хисти  від  хижих,  байдужих.  Я   звертаюсь  до  тебе,  ровеснику.  Ти 
ще  небагато  можеш  зробити  —  зробити  мало.  Очисти  задумне 
джерельце. Нехай шепотить свою пісеньку лісовий струмочок, не -сучи чисту воду і   квітці, і  дереву, і  пташині, і  людині. Не ламай 
калину,  не  давай  зруйнувати  лелече  гніздо  й  посади  деревце. 
(За  А.   Давидовим)
Робота  з  текстом.   ;
Запишіть рядки з  вірша. Назвіть автора цих рядків. Які ще вірші цього 
поета ви знаєте? Перелічте всі службові частини мови, ужиті в  цьому 
поетичному  тексті,  й  усно  схарактеризуйте  їх.
Верби  й  тополі,  діброви  й   гаї,  
Стежка  між  нивами  плідними,  
Гордо  я   вас  називаю  —  «мої»  — 
Щиро  вважаю  вас  рідними.
(В.   Симоненко)
Рольова  гра  «Ти   —  вчитель».   ;
Уявіть  себе  вчителем  і   поясніть  учням  постановку  розділових  знаків 
у  тексті.  визначте  службові  частини  мови.
Великі  справи  може  творити  людина.  Людство  може  і  по-винно  зробити  все,  щоб  зберегти  природу.  Боротьба  за  чисте 
повітря,  за  рослинний  світ,  без  якого  не  існувало  б  життя  на 
планеті, така   ж актуальна, як піклування людей про збереження 
миру,  відвернення  руйнівних  воєн.  Згадаймо  слова  письменника 
Джеральда  Дарелла:  «Пам’ятайте,  що  у   рослин  і  тварин  немає 
депутатів,  за  них  нікому  заступитись...» 
(За  А.   Давидовим)
Творча  робота.   ;
в икориставши  останнє  речення  тексту  попереднього  завдання  як 
тему,  складіть  невеликий  твір-роздум.
(Після  написання  учнями  твору  проводиться  конкурс  на 
краще  висловлення.)
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
1.   Повторити  відомості  про  частини  мови.
2.   [1]  С.  281–282;  впр.  574   (письмово).
[2]  §  45;  впр.  361   (письмово).
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Самооцінювання.   ;
Учні  здійснюють  самооцінку.  оцінки  виставляє  вчитель.
Заключна  бесіда.   ;
—  Над  якою  темою  працювали?
—  Що  на  уроці  вам  сподобалося?
—  Над  чим  ще  треба  працювати?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід