Специфічно побутова лексика.
 
Урок № 36 
Тема. Специфічно побутова лексика. 
Мета: актуалізувати, узагальнити та систематизувати 
знання учнів про специфічно побутову лексику; 
розвивати вміння аналізувати, порівнювати, уза ­ 
гальнювати мовні явища; збагачувати словнико ­ 
вий запас школярів; виховувати мовний смак. 
обладнання: підручник, текст для стилістичного аналізу, ди ­ 
дактичний матеріал. 
Хід УРоКУ 
і . А КТУАлізА ція опоР ниХ зн А нь У чнів 
1. п еревірка домашнього завдання. 
2. Бесіда. 
— Що ви знаєте про функціонально ­ стильове розшарування 
лексики сучасної української мови? 
— Розкажіть про стилістично нейтральні слова. 
— Що вам відомо про стилістично забарвлену лексику? 
— Розкажіть про емоційно ­експресивне забарвлення слів. 
— Які групи лексики належать до емоційно­ експресивної 
лексики? 
іі . оГ оло Ш ення Т е М и, М е Т и й з А вдА нь УРо КУ 
ііі . МоТ ивА ція н А вчА льної діяльнос Т і ШКоля Р ів 
IV. с п Р ийня ТТ я й з А своєння У чняМ и нА вчА льно Г о МАТ е -Р і А л У 
1. Робота з підручником. 
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний 
матеріал підручника.) 
2. Розповідь учителя. 
Увесь словниковий склад літературної мови (частково й діа­ 
лектного мовлення) становить загальновживана лексика і лекси ­ 
ка стилістично обмежена. 
Загальновживана лексика — слова й лексичні сполучення слів, 
якими користується кожен, хто володіє мовою. Вони пов’язані 
з повсякденним життям усіх громадян, позначають такі реалії, 
в яких кожен мовець щодня має потребу, і тому всім зрозумілі. 
Стилістично обмежена лексика охоплює всі слова й лексичні 
сполучення слів, що знаходяться поза межами лексики загально ­ 
вживаної. 
Виділяються такі групи стилістично обмеженої нормативно ­ 
літературної лексики: професійно­ виробнича, офіційно­ ділова, 
науково ­термінологічна, побутова тощо. Кожна з груп незагаль ­ 
новживаної лексики має своє стилістичне забарвлення й викори­ 
стання. 
Побутова лексика становить одну з найпоширеніших груп 
у словниковому складі мови. 
Побутову лексику часто називають специфічно­ побутовою. 
Її використовують у побутовій сфері життя людини. Елементами 
побутової лексики є назви деталей побуту (селянського, робіт ­ 
ничого тощо), найчастіше — назви одягу, їжі, предметів, меблів 
і т. ін. 
У специфічно побутовій лексиці розрізняють кілька груп: 
— слова, поширені в побуті майже всіх груп населення: сні­ 
данок , обід , постіль , стіл , шапка , віник, борщ , каша, підлога, 
стеля , коридор; 
— слова, які в минулому широко вживалися представниками 
окремих верств населення, переважно сільськими мешканцями: 
свитка , кожушина , запаска, очіпок , ослін , макогін, мисник . 
Побутова лексика широко використовується в щоденному 
невимушеному, найтиповішому, наймасовішому усному спілку ­ 
ванні, а також у багатьох творах художньої літератури, у публі ­ 
цистиці. 
Специфічно побутова лексика постійно поповнюється спе ­ 
ціальними назвами з різних галузей техніки, культури, напри ­ 
клад: телевізор, радіоприймач, холодильник , пральна машина , 
електром’ясорубка, овочерізка , газова плита , домашня бібліоте­ 
ка тощо. 
Отже, побутова лексика стилістично різноманітна і життєво 
важлива, тому широко й часто використовується в усіх стилях 
мови, хоча, певна річ, з неоднаковою частотністю в кожному 
з них. 
V. зАКР іплення вивчено Го МАТ е Р і А л У 
1. Робота з підручником. 
(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.) 
2. Тренувальні вправи. 
1) З поданих уривків випишіть слова, що належать до специфічно ­ 
побутової лексики, котра відбиває риси побуту в селі другої 
половини XIX — початку XX ст. 
Йшлося вже до Різдва. Врочисте свято клопотало кожну сім’ю 
своїми споконвічними клопотами. Там кололи свиней… там кло ­ 
поталися їхати в місто на красні торги, продати хліб, накупити 
потрібного на свято — й ладану під кутю, й риби на багатий вечір, 
і солі про всяк день, а тут жінки заходилися коло мазання… 
…Ось настали й святки. Радіють люди, що діждали; гостюють, 
гуляють то дома, то в шинку… (Панас Мирний) 
Дівчина пройшла в покій, низький та широкий. Там зга­ 
саючи горіла лампадка.., полум’я крутилося й миготіло. Тіні 
танцювали за ним по стінах, чудно освічуючи увесь покій; 
стільці, ліжко, стіл то виринали з темряви, то ховалися знову. 
( В . Винниченко) 
2) Із поданих слів випишіть ті, що належать до специфічно по ­ 
бутової лексики. Будь ­які 5 із них уведіть до самостійно скла­ 
дених речень. 
Звитяга, сніданок, шапка, оголошення, рапорт, п’єса, радіо, 
бібліотека, друзяка, яничар, борше, фюзеляж, Вечеря, цеберка, 
сорочка, милостивії, обличчя, пика, невдобно, очі, брати, білиз ­ 
на, телевізор, дружба, тато, хліб, електромобіль, макогін, міксер, 
місто, тополя. 
3. Робота з текстом. 
y Виконайте стилістичний розбір тексту за поданим планом. 
1) Кому адресовано висловлювання, з якою метою? 
2) Сфера застосування висловлювання, жанр. 
3) Характерні особливості тексту (точність, фактографіч­ 
ність, образність тощо). 
4) Мовні особливості в лексиці, фразеології, граматиці. 
5) До якого стилю належить текст? 
дніпро 
Дніпро… 
Одне слово — і спадає з тебе полуда зневіри та втоми, одне 
слово — і зцілюєшся від кривдних ран, очищуєшся від накипу 
злоби й, ослаблений, повертаєш собі життєдайні сили й жадобу 
творення. 
Якщо маєш у душі те слово… 
Не в образі водного шляху для воїв і купців, не у вигляді по­ 
вені, що бурхотить із земних джерел незагнузданою силою, не 
в картині сизого безмежжя простору, сповненого світла, барв 
і гомону, а в символі нашої сутності, вічного буття народу, його 
багатства, сили і здоров’я. 
Коли не згубив його, не спродав, не пропив, не зрікся — у кож­ 
ну мить, висвітливши в своїй душі цей символ, воскресаєш, як 
тлінний Лазар з небуття, і стаєш видний світові, мов хрест на 
церковній бані — святий і чистий. 
Дніпро… 
Розділився, монолітний і дужий, досягаючи столиці України, 
на ріки, річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й спини ­ 
тися хоче; омиває зелені острови, спочиває в замшілих очеретом 
старицях, тихою гладдю засинає на лебединих озерах, аж поки не 
допаде до зелених круч Печерська — та й вирветься на степовий 
простір, і благословлять золотим блиском його нестримний біг до 
моря суворі шпилі лаврських соборів і хрещаті бані Видубицького 
монастиря. 
(Р. Іваничук ) 
— Докладно перекажіть текст. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
V і I. д о МАШнє зА вдА ння 
1. Вивчити теоретичний матеріал. 
2. Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Специфічно побутова лексика.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід