Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
 
Уроки  №  79–80
Тема.  Сполучник  як  частина  мови.  Сполучники  сурядності  й  підрядності,  їх  види.
  Мета:  ознайомити  учнів  з   особливостями  сполучника  як  службової  частини  мови; 
формувати  вміння  розпізнавати  сполучники  в  реченнях;  дати  поняття  про  спо ­
лучники сурядності та підрядності; розвивати пам’ять, увагу; виховувати повагу 
до  видатних  особистостей  української  культури.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  сполучники  в   реченні;  відрізняють  їх  від  прийменників 
та  часток;  називають  групи  сполучників  за  функцією  в   простому  й   складному 
реченнях;  уміють  розрізняти  сполучники  сурядності  й   підрядності.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроків:  вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Назвіть  службові  частини  мови.
—  Чим  вони  відрізняються  від  самостійних?
—  До  яких  частин  мови  належить  сполучник?  Для  чого 
він  служить?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Проблемне  питання.   ;
—  Що  ви  очікуєте  від  вивчення  теми  «Сполучник»?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  35;  впр.  466   (усно),  471,  472   (письмово).
[2]  §  36,  37;  впр.  278,  280,  289  (письмово).
Опрацювання  таблиць.   ;
О ЗНАК и   С ПО л УЧНи КА
Лексичне   
значення
Морфологічні 
ознаки
Синтаксична 
роль
Для  чого  служить
Не  має Незмінее  слово Членом  речення  не 
буває
Поєднує:
1)  однорідні  члени  речення;
2)  частини  складного  речення
Групи
За  роллю  в  мові За  будовою За  походженням
За  способом  уживання 
в  реченні
1)  сурядні:  і,  а, 
або,  але;
2)  підрядні: бо, 
що,  як,  ніби
1)  прості: і,  а,  та;
2)  складні:  щоб, 
проте;
3)  складені: тому 
що,  для  того  щоб
1)  не  похідні:  чи,  а,  бо,  та;
2)  похідні  якщо,  зате
1)  одиничні: а,  бо,  то,  і;
2)  повторювані:  або-або, 
чи-чи;
3)  парні:  не  тільки..., 
а  й...
С ПО л УЧНи К и  СУРя ДНОСТІ
Група Сполучники Значення Приклади
є днальні і  (й),  та,  і...  і,  ні...  ні Поєднання 
Приєднання
Поет  і  воїн.
Тихо  та   затишно.
Протиставні а,  але,  та  (у  значенні 
але),  проте,  зате,  однак
Протиставлення
Зіставлення
Не  війна, а  мир. 
Поля  мліли  під  сонцем,  а  ліс  шумів.
Розділові або,  чи,  або...  або,  чи... 
чи,  то...  то
Несумісність
Чергування  явищ
учитель  або  лікар
то   читали,  то   говорили
С ПО л УЧНи К и  ПІДР я ДНОСТІ
Група Сполучники Приклади
Причинові бо,  тому  що,  через  те  що, 
у  зв’язку  з   тим  що,  оскільки
І.   Франко  глибоко  знав  народну  творчість,  бо   зі 
шкільних  років  збирав  народні  пісні.
Часові коли,  тільки,  як,  щойно,  ледве, 
як  тільки
Щовечора,  як   зіронька  до  місяця  сходить,  молодая 
дівчинонька  в   садочок  виходить.  ( Леся  Українка)
Умовні якщо,  якби,  аби,  як,  коли, 
коли  б
Якщо   прийде  журба,  то  не  думай  її  рознести 
у  веселощах  буйних.  ( Леся  Українка)
Група Сполучники Приклади
Мети щоб  (щоби),  для  того  щоб,  аби я  посланий,  щоб  виконать  закон.  (Леся  Українка)
Допустові хоч,  незважаючи  на  те  що, 
дарма  що,  хай
Сонця  ще  не  було  видно,  хоч  далекі  шпилі  вже 
рожевіли.  ( М.   Коцюбинський )
Порівняльні як,  мов,  немов,  наче,  ніби,   
немовби,  начебто
На  обрії  сніжок, мов  килим,  опада.  ( А.   Малишко)
З’ясувальні що,  щоб,  як Навіть  дивно,  що   вже  давно  у   місті  листопад... 
(П.   Филипович )
Практична  робота.   ;
Прослухайте  речення.  Назвіть  сполучники  і   вкажіть,  які  смислові 
зв’язки  вони  виражають.
І  барвінком,  і  рутою,  і  рястом  квітчає  весна  землю,  мов 
дів чину  в   зеленому  гаї.  Якщо  зійде  моя  рута,  остануся  тута. 
І  блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен 
в  синім  морі  то  виринав,  то  потопав.  На  розпутті  кобзар  сидить 
та  на  кобзі  грає;  кругом  хлопці  та  дівчата   —  як  мак  процвітає. 
(Із  тв.  Т.   Шевченка )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Прочитайте  й  спишіть  речення.  Назвіть  спочатку  вжиті  в  них  спо-лучники  сурядності,  а   потім  —  підрядності.  відповідь  обґрунтуйте.
Вставлено  у  вікна  другі  рами,  вата  і   калина  поміж  рам. 
Знову  стали  діти  школярами,  і   синиця  дзвонить  школярам.  Зда-валося,  що  то  самі  гаї  назустріч  сонцю  ранньому  співають.  ( Із 
тв.  М.  Рильського)  Згадай,  як  ми  співом  стрівали  світання...  (Леся  Українка) 
І  люди йшли байдуже, мов лелеки, із косами дідівськими на лан. 
(В.   Симоненко)  Іван  як  Іван,  та  шапка  не  його.  ( Нар.  творч .)  І   яр,  і  ліс, 
і  село  —  усе  ховалося  в  зеленій  тиші.  ( М.   Хвильовий)
2.   Спишіть, замінюючи кожний сполучник синонімом. Назвіть сполучни-ки  сурядності  й   підрядності.  визначте  смислові  зв’язки  між  словами 
або  частинами  складного  речення.  до  якої  групи  за  значенням  на-лежать  сполучники?
Слово  не  стріла,  а  глибоко  ранить.  Птахів  люби  й  борони, 
бо дуже корисні вони. Ворона маленька, та рот великий. Не бруд -
ни криниці, бо схочеш водиці. Коли господарі коло ниви ходять, 
вона  родить.  Хоч  важка  дорога,  але  наша  перемога.  ( Нар.  творч .)
3.   Спишіть,  підкреслюючи  сполучники  сурядності  прямою,  а  сполуч-ники  підрядності  —  хвилястою  лінією.  в изначте,  до  якої  групи  за 
значенням  належить  кожний  сполучник.
Запахла  осінь  в’ялим  тютюном,  та  яблуками,  та  тонким 
туманом,—  і   свіжі  айстри  над  піском  рум’яним  зоріють  за  од -чиненим  вікном.  У  чотирнадцять  рядків  укласти  вмій  і  труд, 
і  думку,  і  натхнення,  і  бій,  і   заклики  до  братства  благородні  — 
і  знай,  що  твій  високий  сміх  і   плач  сучасний  прийме  радісно 
читач,  що  вчора  ти  обернеш  у  сьогодні!  Часом  качка  в   повітрі 
дзвенить,  чи  кажан  проти  місяця  грає.  Як  парость  виноградної 
лози, плекайте мову. Пильно й   ненастанно політь бур’ян. Чистіше 
від  сльози  вона  хай  буде.  Вір  но  і  слухняно  нехай  вона  щоразу 
служить  вам,  хоч  і   живе  своїм  життям.  (Із  тв.  М.   Рильського)
4.   Спишіть  речення,  закінчуючи  їх.  Усно  схарактеризуйте  сполучники.
Похмуре  небо  віщувало,  що...  .  Якщо  вранці  приморо-зить,  ...  . Почуття радості переповнює груди, немов... . Хоч сонце 
світить  яскраво,  ...  .  То  доноситься  запах  рідної  землі,  то...  .
5.   Спишіть,  уставляючи  замість  крапок  відповідні  сполучники  підряд-ності  з   довідки.  визначте  їх  групу  за  значенням.
Всі розуміли, ... літо відступає. Воно відмовляється від сво -їх  прав,  ...  дати  дорогу  осені  й  зимі.  Все  частіше  купчились  на 
небі  темні  снігові  хмари,  ...  зрідка  крізь  них  пробивалися  теплі 
промені  сонця,  ...  посилати  на  землю  прощальне  вітання.  Від -летіли  птахи,  ховалися  звірі,  ...  наступав  холод,  ...  можна  було, 
затримали  б  теп  ло,  таке  миле  для  всього  живого.  Та  це  немож-ливо,  ...  пройшла  його  пора.  ( Із  журналу)
Д о в і д к а:  щоб,  бо,  тому  що,  якби,  наче,  що.
6.   Поясніть  значення  поданих  фразеологізмів.  обґрунтуйте  вживання 
сполучника і  або  й.  Це  один  чи  різні  сполучники?  доведіть  своє  мір-кування.
І  швець,  і  кравець,  і  на  дуду  грець.  Не  знобить  і  не  гріє. 
Вогнем  і  мечем.  У  вогонь  і  в  воду.  Рознести  в  пух  і   прах.  Про-йти  крізь  сито  й   решето.  Руками  й  ногами.  Бути  на  коні  й  під 
конем.  (Нар.  творч .)
Розподільний  диктант.   ;
Прослухайте  речення.  Запишіть  ужиті  в  них  сполучники  у   дві  колон-ки:  1  —  сполучники  сурядності;  2  —  сполучники  підрядності.
...І  ллється  дзвін  коси  серед  густих  отав,  і   коник  на  гачку 
спадає  в  тихий  став.  Трава  враз  зазеленіла  тому,  що  пройшов 
теплий  дощик.  Робота  кипіла  в  неї  у  руках,  однак  сонце  коти -лося  за  обрій.  (Із  тв.  М.   Рильського)  Не  копай  іншому  ями,  бо  й  сам 
упадеш.  ( Нар.  творч .)  Рясніє  дощ,  і  падає  лункіше  м’яких  краплин 
розмірених биття. ( М.   Бажан ) Дитячий сміх дзвенить, як спів, як ще -бет  птиць  в   діброві.  ( В.   Сосюра)  Люблю  блискучий  день,  коли  земля 
цвіте, пташиний хор співає. ( М.   Рильський) Буйна зелень і  ранні квіти 
вкривали  пологі  схили.  ( А.   Шиян )  Голова  без  розуму,  як  ліхтар  без 
свічки.  (Нар.  творч .)
Диктант  із  коментуванням.   ;
Запишіть  речення.  визначте,  до  якої  групи  за  значенням  належить 
сполучник  а  (та,  але),  на  що  він  указує.
Сила  без  розуму  шаліє,  а   розум  без  сили  міліє.  Птицю  піз -нають  по  пір’ю,  а  людину   —  по  мові.  Корінь  праці  гіркий,  але 
овоч солодкий. Чи літо, чи зима, а   в мене робота одна. Жилося  б 
пишно,  їлося   б  смачно,  та  робити  лячно.  За  морем  тепліше,  та 
вдома  миліше.  Раз  на  віку  спотикнешся,  та  й  те  люди  побачать. 
З  брехні люди не мруть, та вже їм більше віри не ймуть. Правда 
ясніша  від  сонця,  та  її  зі  свічкою  шукають  (Нар.  творч .)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  35  (с.  244–247);  впр.  476,  478   (письмово).
[2]  §  36,  37;  впр.  288,  290  (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Робота  в  парах.   ;
Перевірте,  як  ви  засвоїли  тему  «Сполучник».  роботу  побудуйте  у  ви-гляді  діалогу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід