Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного
 
Урок   №  84.  варіант  1
Тема.  Сполучник  як  засіб  зв’язку  однорідних  членів  речення,  частин  складносурядного 
й  складнопід рядного  речень.
  Мета:  виробити  в   учнів  уміння  правильно  ставити  розділові  знаки  в   реченнях  зі  спо­
лучниками  сурядності  та  підрядності;  закріпити  правописні  навички,  вироблені 
на попередніх уроках; розвивати мовленнєву культуру, пам’ять, логічне мислен­
ня;  виховувати  повагу  до  традицій  та  звичаїв  рідного  краю.
 Очікувані результати:   учні вміють правильно ставити розділові знаки в  реченнях зі сполучниками 
сурядності та підрядності; називають групи сполучників за функцією в  простому 
і  складному реченнях; правильно пишуть сполучники, помічають і   виправляють 
помилки  в   їх  написанні;  редагують  речення,  доцільно  замінюючи  сполучники 
синонімічними.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Яка  службова  частина  мови  називається  сполучником?
—  Які  є   сполучники  за  їх  роллю?  Назвіть  групи  сполуч -ників  за  значенням.
—  Чому  якби,  бо   є   сполучниками  підрядності,  а   та ,  або  —  су-рядності?
—  Яку  роль  виконують  сполучники  в   складносурядних  ре-ченнях?  А  в  складнопідрядних?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
Сконструюйте  з   наведених  пар  простих  речень  складні,  використо -вуючи  сполучники.
Зозулі  кували.  Солов’ї  витьохкували.
Рожевий  ранок  уставав  на  сході.  Земля  парувала  під  сон -цем.
Зійшло  сонце.  Легкі  хмарки  пропливали  по  небу.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  35;  впр.  467,  468,  475   (письмово).
[2]  §  36,  37;  впр.  284,  285  (письмово).
Опрацювання  таблиці.   ;
Розрізняй
Підрядний  сполучник Сполучне  слово
не  буває  членом  речення;
на  нього  не  падає  логічний  наголос;
речення  не  можна  перетворити  на  питальне;
можна  заміняти  лише  іншим  сполучником
є  членом  речення;
може  вимовлятися  з   логічним  наголосом;
можна  перетворити  на  питальне  речення;
можна  замінити  іншим  сполучним  словом
Практична  робота.   ;
Запишіть речення. Підкресліть сполучні слова, а  сполучники обведіть 
кружечком.
Я  люблю  дивитись,  як  гаї  синіють,  як  пташки  співають,— 
слухати  люблю.  ( В.   Сосюра)  Ми  хочемо,  щоб  митець  був  істориком, 
філософом,  політиком...  ( О.   Толстой )  Роби  тільке  те,  що  гідне  шани, 
хоча  б  і  дочекавсь  догани.  Що  посієш,  те  й  пожнеш.  (Нар.  творч .)
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Спишіть  і  порівняйте  написання  виділених  слів.  визначте,  до  яких 
частин  мови  вони  належать.
У  кого  що  болить,  той про  те  й  гомонить.  ( Нар.  творч .) Проте   ді -вчина  приязно  посміхнулася  до  гостей  і  запросила  їх  сісти.  За  те , 
що  ми  тебе  скорить  зуміли  в  мудрому  пориві,  за  творчу  нашу 
ненасить  —  я  знаю,  земле,  ти  не  в   гніві.  (М.   Рильський)  Зате   гуральня 
нахабно  сміялась  рядом  червоних  вікон  і  гордо  пахкала  димом. 
(М.   Коцюбинський)
2.   Спишіть і  з’ясуйте, що з’єднують сполучники: однорідні члени речен -ня  або  частини  складного  речення.  відповідь  аргументуйте.
Все  добре  переймай,  а  зла  уникай.  ( Нар.  творч .)  З-поміж  верб 
та  садків  виринають  білі  хати.  ( І.   Нечуй-Левицький)  І  на  тім  рушникові 
оживе все знайоме до болю: і   дитинство, й  розлука, й  твоя мате -ринська  любов.  ( А.   Малишко )  Коса  була  широка,  але  вузька,  і   хвилі 
скоро  мусили  захопити  її.  (М.   Трублаїні )  А   літо  йде  полями  і  гаями, 
і  вітер віє, і  цвіте блакить. ( А.   Малишко ) Біда помучить, зате мудрості 
научить.  (Нар.  творч .)
 ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  речення  у   дві  колонки:  1  —  зі  сполучниками,  2  —  з  одно-звучними  словами.
Стомилися, зате завдання вирішили. Що  б не сталося, однак 
перемагає  вірність  воїна.  Що  б  не  сталося,  однак  перемагає  чесне 
слово.  ( М.   Нагнибіда )  Щоб  жить,  ні  в   кого  права  не  питаю.  Щоб  жить, 
я  всі кайдани розірву. ( П.   Тичина) Ну що б, здавалося, слова... (Т.   Шевченко ) 
Сховатися  за  те  дерево.  Як  би  хотілося  відпочити.
Творче  завдання.   ;
Складіть  речення  зі  сполучниками  та  однозвучними  з  ними  словами.
Проте   —  про  те,  причому  —  при  чому,  притому  —  при 
тому,  якби   —  як  би,  щоб  —  що  б.
Тренувальна  вправа.   ;
Запишіть  речення.  Поясніть,  які  з   них  прості,  а   які  складні.
Не  баранці,  а  білі  коні  по  морю  синьому  летять.  ( М.   Риль -ський )  Сонце  всміхнулося,  й  довге  тепле  проміння  впало  на  зем-лю.  ( А.   Шиян )  Я   про  все  співаю  молодо  і  дзвінко.  Піснею  я  дишу 
й  піснею  живу.  ( В.   Сосюра)  Яке  чудове  море  і   як  легко  дихається 
біля  нього!  ( О.   Довженко )  Крайнебо  жевріло  рожевим  вогнем,  горіло 
і  миготіло  ясним  полум’ям.  (Панас  Мирний)  Сонце  незабаром  зайшло 
зовсім,  однак  небо  ще  жевріло  згасаючим  багрянцем.  (А.   Шиян )
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  текст. визначте  його  основну  думку. випишіть  3–4  спо -лучники  (за  вибором)  і  розберіть  як  частину  мови.
НІЧ  ПЕРЕД  ВЕЛиКОДНЕМ
У  Великодню  суботу  закінчують  усі  роботи  в   хаті  й  по  гос-подарству,  готують  крашанки  чи  писанки.
У Великодню ніч у  гарні кошики, коробки, дерев’яні ночви 
складали для освячення паски, крашанки чи писанки, поросятко 
з  хріном  у  зубах  або  м’ясо,  сало,  ковбасу,  масло,  сир  тощо.  Усе 
це  прикривали  вишиваним  чи  тканим  рушником,  ставили  в  ко-шик  і  запалену  свічку.  Як  тільки  задзвонять  церковні  дзвони, 
рушали  в   святковому  одязі  до  церкви,  хто  пішки,  хто  на  возі, 
сьогодні  — на машинах, автобусами. Із церкви виносять хорогви, 
хрест, образ Воскресіння Христового, Євангеліє, плащаницю й  об-ходять  тричі  навколо  церкви  з   хором:  «Христос  воскрес».
У  Великодню  ніч  у   церкві  служба,  довкола   —  люди  стоять 
рядами  і  чекають,  коли  освятять  паску.  Потім  христосаються.
Великдень  — день особливий. За народним спостереженням 
і  повір’ям  цього  дня  і  сонце  інакше  світить   —  «гріє».
Після  того  як  розговіються,  відпочивають.  Старші  люди 
ходять  у  гості,  а   молоді  по  обіді  довкола  церкви  водять  танки, 
співають,  граються  крашанками,  писанками.
(За  Л.   Орел )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  35  (с.  244–247);  впр.  479   (письмово).
[2]  §  36,  37;  впр.  291  (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Відгадай».   ;
Заповни  кружечки  буквами  так,  щоб  утворилися  сполучники.
 
Відповідь:   щоб,  хоч,  мов,  якщо,  якби,  також.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід