Ступені порівняння прислівників.
 
187 
Урок № 55 
Тема. Ступені порівняння прислівників. 
Мета: ознайомити учнів зі ступенями порівняння прислівників; формувати вміння 
правильно визначати прислівники в реченнях, використовуючи їх в усному та 
писемному мовленні; розвивати розумові здібності учнів; виховувати почуття 
любові до рідної мови, її багатства. 
Очікувані результати: учні знають, уміють утворювати й правильно вживають у мовленні при ­ 
слівники вищого й найвищого ступенів порівняння; правильно визначають 
прислівники в реченнях, використовують їх в усному та писемному мовленні; 
вміють практично застосовувати правила правопису, визначають граматичні 
ознаки прислівника. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Практична робота. ; 
Утворіть від поданих прикметників вищий та найвищий ступені по-рівняння. виділіть префікси та суфікси. Пригадайте особливості тво-рення прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння. 
Високий, широкий, мудрий, поганий. 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Проблемне питання. ; 
— Як на вашу думку, чи однаково творяться ступені по-рівняння прислівників? Відповідь аргументуйте. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Опрацювання таблиці. ; 
С ТУПе НІ ПОРІВН я НН я ПР и С л ІВНи КІВ 
Ступені 
порівняння 
Форма Спосіб утворення Приклади 
Вищий Проста За допомогою суфіксів -ше-, -іше- Тепліше, холодніше, швидше 
Складена За допомогою додавання до звичайної 
форми прислівника слів більш, менш 
Набагато холодніше, більш 
тепло, найменш швидко 
Найвищий Проста За допомогою суфікса най- , для підси ­ 
лення можуть вживатися префікси як-, 
що-, ( щояк- ) 
Найтепліше, найхолодніше, 
якнайшвидше, щоякнай­ 
менше 
Складена За допомогою поєднання простої форми 
прислівника зі словами найбільш, 
найменш 
Найбільш тепло, найменш 
швидко 
Слово вчителя. ; 
Запам’ятайте! Деякі прислівники вищого й найвищого сту-пенів утворюються від прислівників з іншою основою: погано — гірше, 
найгірше; гарно — краще, найкраще. 
Необхідно розрізняти прислівники вищого й найвищого ступе-нів порівняння та однозвучні форми вищого й найвищого ступенів 
порівняння прикметників середнього роду в називному відмінку. 
Форми ступенів порівняння прислівників залежать від ді -єслова, відповідають на питання як? і в реченні виступають об -ставиною, а форми ступенів порівняння прикметників пояснюють 
іменники, відповідають на питання який? ( яка? яке? ) і в реченні ви -конують роль присудка або означення. 
Робота з підручником. ; 
[1] § 31; впр. 354 (усно), 362 (письмово). 
[2] § 26; впр. 210 (письмово), 211 (усно). 
Спостереження з елементами аналізу. ; 
Прочитайте й порівняйте виділені слова як частини мови. Який ви -сновок можна зробити? 
Це дерево вище за інші. Полонини починаються вище . Озеро 
Байкал глибше за Каспійське море. Копай глибше! Вибери собі найкраще 
яблуко. Найкраще написав контрольну роботу Сашко. 
189 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. Утворіть від прислівників першої групи просту й складену форми ви -щого ступеня порівняння, а від прислівників другої групи — форму 
найвищого ступеня порівняння. 
1. Гарно, рано, далеко, зручно, глибоко, нестямно, сухо, 
дорого, спокійно, невтримно. 
2. Часто, швидко, різко, голосно, просто, коротко, ціле-спрямовано, вузько. 
2. Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи пропущені при -слівники вищого та найвищого ступенів порівняння. Прислівники 
розберіть за будовою. 
Один розум добре, а два ... Хто трудиться, той ... журиться. 
Високе дерево вітер зламає ... Важко в школі, та ще ... в полі. 
Де ледарів більше, там живеться ... Скрипуче дерево стоятиме 
... ( Нар. творч.) 
3. Запишіть речення, утворюючи від поданих у дужках прислівників 
форму вищого ступеня порівняння. 
А треба пам’ятать: хто (високо) злізе — (сильно) пада. (За 
Л. Глібовим ) Життя буя, горить і кличе, летить все (далеко) і все 
(швидко) од чумаків і од волів. Не залітай, поете, в хмари. А до 
народу (близько) будь. Заховав я (глибоко) і печаль, і гнів. (Із 
тв. В. Сосюри) 
Вибірковий диктант. ; 
Запишіть лише ті прислівники, що мають ступені порівняння. 
Близько, рішуче, по-іншому, вище, не сьогодні-завтра, 
струнко, віч-на-віч, довше, післязавтра, самовпевнено, самотньо, 
уп’яте, угору, найдовше, спочатку, високо, погано, гірше, весе -ліше. 
Робота з текстом. ; 
виразно прочитайте поетичний текст. визначте його основну думку. 
Поясніть, як ви зрозуміли зміст цих рядків. Поясніть, як розрізнити 
найвищий ступінь порівняння прикметників середнього роду і при -слівників. 
Найогидніші очі порожні, 
Найгрізніше мовчить гроза, 
Найнікчемніші дурні вельможі, 
Найпідліша брехлива сльоза. 
Але правди в брехні не розшукуй, 
Не ганьби все підряд без пуття, 
Бо на світі той наймудріший, 
Хто найдужче любить життя. 
(В. Симоненко) 
Розподільний диктант. ; 
Запишіть в одну колонку прислівники вищого ступеня порівняння, 
а в другу — найвищого. відгадайте загадки. 
В якому місяці найменше хліба їдять? Що старше від ро -зуму? Що у світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше? Що те-пліше одного кожуха? Що найм’якіше, коли сплять? 
Відгадки: у лютому; увага; земля, думка, сон; два кожухи; кулак. 
Виконання тестових завдань. ; 
1. Укажіть рядок, у якому не від усіх прислівників можна 
утворити ступені порівняння. 
А Рішуче, багато, щойно, далеко; 9 
Б гарно, красиво, корисно, весело, завзято; 
В лукаво, мало, міцно, швидко, легко, вузько; 
Г дорого, голосно, важко, просто, зручно. 
2. Укажіть рядок, у якому при творенні ступенів порівняння 
прислівників відбуваються зміни приголосних. 
А Тепло, глибоко, лагідно, кисло, часто; 
Б рідко, швидко, повільно, спокійно, рухливо; 
В важко, дорого, вузько, високо, низько; 9 
Г різко, тихо, голосно, просто, складно. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 31; впр. 364 (письмово). 
[2] § 26; впр. 216 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Гра «Хто швидше?». ; 
Пригадайте якомога більше прислів’їв та приказок з прислівниками 
у формі вищого ступеня порівняння.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Ступені порівняння прислівників.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід