Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Сполучник».
 
Урок   №  84.  варіант  2
Тема.  Узагальнення  й  систематизація  вивченого з  теми  «Сполучник».
  Мета:  актуалізувати та узагальнити знання з   теми «Сполучник»; удосконалювати орфо
графічні  вміння  та  навички;  розвивати  увагу,  кмітливість;  виховувати  любов  до 
рідної  мови,  слова.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  сполучники  в   реченні;  правильно  пишуть  сполучники;  по ­
мічають  і  виправляють  помилки  в  їх  написанні;  використовують  сполучники 
у  власних  висловлюваннях,  складаючи  прості  й  складні  речення;  уміють  реда ­
гувати речення, замінюючи сполучники синонімічними; швидко читають, відтво ­
рюють із пам’яті прочитане, оперують словами з   тексту; лаконічно висловлюють 
власні  думки.
  Обладнання:   дидактичний  матеріал,  сигнальні  картки.
  Тип  уроку:   нетрадиційний  (урок ­КВК).
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Сьогодні  у  нас  незвичайний  урок. 
Сьогодні  ми  зробимо  ще  один  крок. 
В  країну  прекрасну,  країну  чудову, 
Що  нас  так  чекає  й  збагачує  мову.
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Методичний  коментар.   ;
Клас  об’єднується  у  дві  команди,  які  обирають  капітанів. 
Учитель  пояснює  хід  змагання  та  систему  оцінювання.
Визначення  порядку  участі  в   змаганнях.   ;
(Капітани  витягують  номерки.)
Розминка.   ;
1.   а укціон  «Народні  вислови».
один  представник  від  команди  читає  народні  вислови,  а  інша  ко -манда характеризує сполучники за такими ознаками: а) сурядний чи 
підрядний;  б)  простий,  складний  чи  складений.
Коли  батько  рибалка,  то  й  діти  у  воду  дивляться.  Як  не 
стане,  то  батько  дістане,  як  не  буде,  то  мати  добуде.  Батькова 
й  материна  молитва  з  дна  моря  порятує,  а  проклін   —  у  калюжі 
втопить.  За  гроші  не  купиш  ні  батька,  ні  матері,  ні  родини. 
Добре  тому,  хто  має  батька,  бо  в  батька  найтепліша  хатка. 
І   мій  батько  такий  мався,  і  я  в   нього  вдався.  Не  потрібен 
і  клад,  коли  у   сім’ї  лад.  ( Нар.  творч. )
2.   «вибірковий  диктант».
(Учитель  читає  речення,  учні  виписують  сполучники.)
...І  ллється  дзвін  коси  серед  густих  отав,  і   коник  на  гачку 
спадає  в  тихий  став.  Трава  враз  зазеленіла  тому,  що  пройшов 
теплий  дощик.  Робота  кипіла  в  неї  у  руках,  однак  сонце  коти -лося  за  обрій.  (З  тв.  М.   Рильського)  Не  копай  другому  ями,  бо  й  сам 
упадеш.  ( Нар.  творч .)  Рясніє  дощ,  і  падає  лункіше  м’яких  краплин 
розмірених биття. ( М.   Бажан ) Дитячий сміх дзвенить, як спів, як ще -бет  птиць  в   діброві.  ( В.   Сосюра)  Люблю  блискучий  день,  коли  земля 
цвіте, пташиний хор співає. ( М.   Рильський) Буйна зелень і  ранні квіти 
вкривали  пологі  схили.  ( А.   Шиян )  Голова  без  розуму,  як  ліхтар  без 
свічки.  (Нар.  творч .)
3.   м овознавча  розминка.
(Команди  повинні  швидко  й   правильно  дати  відповіді  на 
запитання.  Кожна  правильна  відповідь   —  1  бал.)
І  команда
—  Яка  частина  мови  називається  сполучником?
—  Яке  лексичне  значення  має  сполучник?
—  Яким  членом  речення  може  бути  сполучник?
—  Розкажіть про сполучники підрядності, наведіть приклади.
—  Назвіть  орфограми  в  сполучниках.
ІІ  команда
—  Які  морфологічні  ознаки  сполучника?
—  Синтаксична  роль  сполучників.
—  На  які  групи  поділяються  сполучники  за  роллю 
в  мові?
—  Розкажіть про сполучники сурядності, наведіть приклади.
—  Назвіть групи сполучників за будовою. Наведіть приклади.
Конкурс  кмітливих.   ;
(По одному представнику від команди працюють біля дошки.)
Запишіть  у   три  колонки  сполучники:  1  —  прості,  2  —  складні,  3  — 
складені.
Щоб,  і,  через  те  що,  проте,  а,  якби,  але,  тому  що,  коли, 
то,  зате,  як  тільки,  коли  б,  у  зв’язку  з   тим  що,  неначе.
Прості Складні Складені
і
а
але
коли
то
щоб
проте
якби
зате
неначе
через  те  що
тому  що
як  тільки
коли  б
у  зв’язку  з   тим  що
Конкурс  «Поетична  мозаїка».   ;
1.   Уважно  прослухайте  уривок  з  поезії,  згадайте  назву  й  автора  цього 
вірша.
Як  умру,  то  поховайте 
Мене  на  могилі  
Серед  степу  широкого 
На  Вкраїні  милій, 
Щоб  лани  широкополі, 
І  Дніпро,  і   кручі  
Було  видно,  було  чути,  
Як  реве  ревучий.
Відповідь.   «Заповіт»  Т.   г .  Шевченка.
2.   в ипишіть  сполучники  й   розберіть  як  частину  мови.
Конкурс  «Доповни  прислів’я».   ;
Спишіть  прислів’я,  вставляючи  замість  крапок  сполучники  (вкажіть, 
підрядні  вони  чи  сурядні).
Книга  вчить,  ...  на  світі  жить.  Мудрий  не  все  каже,  ... 
знає,  ...  дурний  не  все  знає,  ...  каже.  Від  теплого  слова  ...  лід 
розмерзає.  Наука  в   ліс  не  веде,  ...  з  лісу  виводить.
Конкурс-гра  «Не  помились».   ;
(Робота  із  сигнальними  картками.  Правильна  відповідь   — 
синій  колір.  Допущено  помилку  —  чорний  колір.)
Прості  сполучники:  а,  хоч,  бо,  що,  як,  і.
Єднальні  сполучники:  і,  ні  ...  ні,  та,  й,  у,  але.
Протиставні  сполучники:  а,  але,  та,  і,  проте,  щоб.
Сполучники  сурядності:  а,  і,  й,  то,  щоб,  але,  в.
Розділові сполучники: або, чи, або ... або, чи ... чи, то ... то.
Сполучники  підрядності:  якщо,  коли,  щоб,  мов,  ні  ...  ні, 
на,  якби.
Складні  сполучники:  щоб,  якби,  або,  немов,  але.
Складені  сполучники:  тому  що,  для  того  щоб,  коли,  не -зважаючи  на  те  що.
Творчий  конкурс.   ;
можна колективно або індивідуально скласти твір-мініатюру на тему 
«в есна іде...», використовуючи різні сполучники. Сполучники в   тексті 
підкреслити.
Конкурс  капітанів.   ;
(Команди  теж  виконують  ці  завдання.)
Капітан  І   команди
1.   Складіть і  запишіть речення таким чином, щоб у   першому слово проте 
писалося  окремо,  а   в  другому  —  разом.
2.   Запишіть  сполучники,  знімаючи  риску
Як/же,  про/те,  неначе/б/то,  тому/що,  як/що,  ніби/то,  так/
що,  після/того/як.
Капітан  ІІ  команди
1.   Складіть і  запишіть речення таким чином, щоб у   першому слово зате  
писалося  окремо,  а   в  другому  —  разом.
2.   Запишіть  сполучники,  знімаючи  риску
За/те, як/би, немов/би/то, для/того/щоб, незважаючи/на/те/що, нена-чеб/то,  через/те/що,  у/зв’язку/з/тим/що
Конкурс  «Незакінчені  речення».   ;
Продовжте  речення.
Сполучник  —  це...  За  будовою  сполучники  поділяють  на... 
За  роллю  в   мові  сполучники  поділяють  на...  Сполучники  суряд-ності  вживають  із  метою...  Сполучники  підрядності  вживають  із 
метою... Сполучники сурядності,— це наприклад, ... Сполучники 
підрядності,— це наприклад, ... За особливостями вживання роз -різняють    сполучники...  Складені  сполучники  пишемо  ...
 ІV.  Домашнє  завдання
1.   Написати  відгук  про  урок.
2.   Записати  уривки  з  поезій,  у   яких  є   сполучники.  Зробити  їх  морфоло -гічний  розбір.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Рефлексія».   ;
—  Чого  ви  досягли,  узагальнюючи  матеріал?
—  Чи  готові  ви  до  контрольної  роботи  із  цієї  теми?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Сполучник».", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід