Вигук як особлива частина мови.
 
Урок   №  98
Тема.  Вигук  як  особлива  частина  мови.
  Мета:  домогтися  засвоєння  учнями  визначення  вигуку,  ознайомити  з  граматичними 
ознаками  вигуків  як  особливої  частини  мови;  формувати  навички  їх  розпізна­
вання  та  інтонування,  учити  доцільно  вживати  вигуки  в  мовленні;  розвивати 
пам’ять,  увагу,  логічне  мислення;  виховувати  любов  до  природи,  рідної  землі.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  вигуки  в  реченні;  вміють  відрізняти  їх  від  часток;  визна ­
чають  групу  за  значенням;  доречно  вживають  вигуки  в   мовленні;  правильно 
інтонують  речення.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиця.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Назвіть  усі  частини  мови.
—  На  які  групи  вони  поділяються?
—  Перелічте  частини  мови,  що  належать  до  кожної  гру-пи.
—  Яке  місце  посідає  серед  частин  мови  вигук?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Завдання  учням.   ;
Проаналізуйте  слово ах   за  поданим  планом.  Зробіть  висновок
1.   Чи  має  слово  лексичне  значення?
2.   Чи  виступає  воно  членом  речення?
3.   Чи  можна  до  нього  поставити  запитання?
4.   Чи  служить  воно  засобом  зв’язку?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиці.   ;
Вигук
особлива  частина  мови,  яка  безпосередньо  виражає  почуття,  емоції,  волевиявлення  мовця,  не називаючи  їх  (вигуки  +  звуконаслідування)
 
Групи  вигуків  за  походженням
первинні  (непохідні): а! 
о!  ех!  ох!  гей!  фу!  еге!  ого! 
тьху!  овва!  ай!  ух!  і!  е! 
на!  ну!
вторинні  (похідні),  утворилися  від 
повнозначних  частин  мови:  Матін-ко!  Слава!  Пробі!  Гайда!  Добридень! 
Ало!  Спасибі!  Браво!  Страх!  Леле!
так  звані  вигукові  фразео ­
логізми:  Оце  так!  Хай  йому 
грець!  То   ж  то  й  воно!  Здо-ровенькі  були!
частина  мови  не  самостійна  і   не  службова:
—  бо  нічого  не  називає;
—  бо  не  виконує  службових  функцій,  не  пов’язує  інші  слова,  сам  із  ними  не  зв’язаний
Групи  вигуків  за  значенням
Емоційні
Волевиявлення,  спонукання 
до  дії
Мовний  етикет  Звуконаслідування
виражають  різні 
почуття,  пере ­
живання  (подив, 
радість,  іронію, 
невдоволення, 
страх,  захоплення 
тощо):
тю!  фе!  ах!
овва!  ой!  о!
ого!  гм!
виражають  наказ,  заклик  до  дії, 
сигнал,  спонукання  до  мовчання, 
згоди  тощо,  спонукання  тварин:
цить!  годі!
ш-ш!  тс-с!
марш!  гей!
гов!  ціп-ціп!
вйо!  цоб!
цабе!
виражають приві ­
тання,  прощання, 
сподівання, 
подяку,  прохання, 
пробачення, 
лайку  тощо:
будь  ласка!
на  добраніч!
дякую!
виражають  акустичні 
уявлення  мовців  про 
навколишнє  серед­
овище,  звуки  й  шуми 
різних  явищ  природи, 
звукові  сигнали  тва ­
рин  тощо:
брязь!  кукуріку!  бе-е! 
тьох!  дзінь!  ку-ку! 
ха-ха-ха!  ня-а-ав!
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  40  (с.  271–273);  впр.  540   (усно),  541   (письмово).
[2]  §  43;  впр.  331   (усно),  335   (письмово).
Практична  робота.   ;
Спишіть, підкреслюючи вигуки.  визначте, до якої групи належить і   що 
означає  кожен  із  них.
Крякуха  наполохалась:   —  Ках!  Ках!  Ках!  —  Тась!  Тась! 
Тась!  Спокійно!  Бугай  ніякий  твій  не  ворог.
Не  ліс  там  у  загонщиків,  а  пекло.  —  Га-ла-ла!  Тю!  Го-го! 
Ух! Ох! Та-ра-ра-ра! А  за возами і   стригунці, і   бузівки, і   корівки 
з  прив’язаними  хвостами  телятками.   —  Ге!  Цоб!  Цабе!  Н-н-но! 
(Із  тв.  Остапа  Вишні )
IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в иразно  прочитайте  речення. визначте  і  випишіть  вигуки.  до  якої 
групи  за  значенням  і  за  будовою  вони  належать?
Ах,  скільки  радості,  коли  ти  любиш  землю,  коли  гармонії 
шукаєш  у  житті.  (П.   Тичина)  О   мій  русявий  Прометею,  загублений 
в  ночах  війни!  (А.   Малишко )  «Е-ей,  стій!»  —  донісся  до  них  гучний 
голос  із  саду.  (Панас  Мирний)  Цить!  Хай  говорить  серце.  (Леся  Українка) 
Твоє  журливе  «ку-ку»  спливало,  як  сльози  по  плакучій  березі. 
(О.   Корнійчук )
2.   Прочитайте  речення.  в иділіть  вигуки,  назвіть  самостійні  частини 
мови,  що  виступають  у  ролі  вигуків.  доведіть  свою  думку. розберіть 
вигуки  як  частину  мови.
Бог  ти  мій,  яка  холоднеча!  (Панас  Мирний)  Прощай,  учителю. 
Спасибі  за  науку.  ( А.   Малишко )
3.   Спишіть,  підкресліть  вигуки,  розкрийте  їх  значення.
Та  орав  мужик  край  дороги.  Гей,  цоб!  Цабе,  рябий,  тпру! 
Край  дороги!  Цить,  дитино,  цить,  не  плач,  принесе  киця  калач. 
Гоп,  мої  гречаники,  гоп,  мої  білі,  чогось  мої  гречаники  на  ско -ринці  сіли.  Гей,  як  крикне  козаченько  до  гаю,  до  гаю:  «Наїж -джайте,  воріженьки,  сам  вас  накликаю!»  (Нар.  творч .)  На  добраніч 
вам,  ниви  й  поля.  (М.   Коцюбинський)  Еге-ге!  Щось  ви,  хлопці,  не  той, 
не  як  його,  не  туди  неначе  йдете...  ( О.   Довженко )  Геть,  відійди  від 
мене,  сине  тьми.  (Леся  Українка)
Творче  завдання.   ;
У подані речення введіть вигуки з   довідки. Позначте орфограми й   по-ясніть  розділові  знаки  при  них.
Наші  ліси  прекрасні,  неповторні!  Який  голос  у  мого  това -риша!  Рідна  земле,  ми  твої  сини!  Дуже  хотілося  нам  побувати 
на  полі,  де  точився  цей  бій.  Як  час  летить.  Дуже  змінилося  все 
за  цей  рік.  Ще  й   прикидаємось.
Д о в і д к а:  ох,  о,  ач,  ой,  о,  гай-гай,  ах.
Проблемне  завдання.   ;
відгадайте  загадки.  Знайдіть  вигуки  й  визначте  їх  розряд  за  значен -ням.
Ой за полем, за горами золота нагайка в’ється! Ліз карасик 
через  перелазник  та  у   воду  —  плюсь!  Тік-так,  а  з  місця  ніяк. 
Підсмикане,  підтикане  та  й  гайда  по  хаті.  Зразу   —  чирк!  По-тім   —  пишк!  Потім  —  блись!  (Нар.  творч .)
Відгадки:   блискавка,  кухоль,  годинник,  віник,  сірник.
Диктант  із  коментуванням.   ;
Запишіть  прислів’я.  Знайдіть  вигуки  й   визначте,  якими  членами  ре -чення  вони  є.
«Будь ласка» не кланяється, а  «спасибі» спини не гне. Яке 
«помагайбі», таке й   «Доброго здоров’ячка!» Півня на заріз несуть, 
а  він  каже:  «Кукуріку!»  У   роботі  «ох»,  а  їсть  за  трьох.  Зробив 
з  лемеша пшик. На словах, як на ора5ні, а  як до діла  — ані гугу. 
Не  кажи  «гоп»,  поки  не  перескочиш.  (Нар.  творч .)
Творче  конструювання.   ;
Складіть  два  речення,  у  яких  би  вигуки  вживались  замість  іменників 
і  виступали:  1)  підметом,  2)  додатком.
Вибірково-розподільний  диктант.   ;
Запишіть  вигуки  у  дві  колонки:  1  —  ті,  що  виражають  вітання  та  по-бажання,  2   —  ті,  що  виражають  прохання,  запрошення.
Добрий  день,  дорога  матусю!  Будьте  здорові,  любі  бабусю  та 
дідусь! Прощайте, товариші! Будь ласка, напиши. Прошу, заходьте. 
Перепрошую, я запізнилась. Спасибі за науку. Дякую, було дуже смач -но. Даруйте, ще не все сказано. Усього найкращого! Щасливих свят!
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  40  (с.  271–273);  впр.  542   (письмово).
[2]  §  43;  впр.  336   (письмово).
Індивідуальне  завдання.  Скласти  діалог  між  двома  однокласниками 
про  телепередачу,  уживаючи  вигуки  й  слова  ввічливості.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Хто  більше?».   ;
Пригадайте  й   запишіть  якомога  більше  вигуків.
І  група  —  емоційні  та  волевиявлення.
ІІ  група   —  мовний  етикет  і   звуконаслідування.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вигук як особлива частина мови.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід