Реферат на тему: "Автомат Калашникова"
 
Автомат Калашникова є основним видом автома¬тичної стрілецької зброї. Створив його російський конс¬труктор М.Т.Калашников. Автомат набув широкого виз¬нання. Він простий за конструкцією і має високі бойові та експлуатаційні якості. На основі цього автомата ство¬рені й прийняті на озброєння армії ручний кулемет Ка¬лашникова (РКК) та інші зразки стрілецької зброї з ефективними бойовими властивостями.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ 
ТА ЗАГАЛЬНА БУДОВА АВТОМАТА
Автомат Калашникова калібру 5,45 мм або 7,62 мм є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сили й ураження вогневих засобів противника. Для ураження противника у рукопашному бою до авто¬мата прикріплюється штик-ніж. З автомата ведеться ав¬томатичний або одиничний вогонь. Автоматичний вогонь е основним: він ведеться короткими (до 5 пострілів) і довгими (до 10 пострілів) чергами або безперервно.
Бойові властивості автомата характеризуються да¬ними, наведеними в таблиці 

8.АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Таблиця  
Характеристики                       АКМ    АК-74
Калібр ствола, мм    7,62    5,45
Прицільна дальність стрільби, м    1000    1000
Найдієвіший вогонь, м    400    500
Дальність прямого пострілу, м:        
по нерухомій цілі    350    440
по рухомій цілі    525    625
Темп стрільби, пострілів/хв    до 600    до 600
Бойова швидкострільність пострілів/хв:        
Одиничними    40    40
Чергами    100    100
Вага із зарядженим магазином, кг    3,6    3,6
Вага штика-ножа, г    450    490
Місткість магазина, патронів    30    30
Гранична дальність польоту кулі, м    3000    3150
Убивча дальність кулі, м    1500    1350
Початкова швидкість кулі, м/с    715    900
Вага патрона, г    16,2    10,2
Автомат складається з таких десяти основних частин (мал. 64): ствол із ствольною коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою; кришка ствольної коробки; затворна рама з газовим поршнем; затвор; по» воротний механізм; газова трубка зі ствольною наклад¬кою; ударно-спусковий механізм; цівка; магазин; ком¬пенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-компенсатор (в АК-74). У комплект автомата входять: штик-ніж, при¬ладдя, ремінь, шомпол і сумка для магазинів.
Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА ЧАСТИН
І МЕХАНІЗМІВ АВТОМАТА
Ствол (мал.   ) служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору направо. Нарізи необхідні для надання


кулі обертового руху. Проміжки між нарізами називають¬ся полями. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ствола; в автома¬тів він дорівнює 5,45 мм і 7,62 мм. У казенній частині ка¬нал гладенький і зроблений за формою гільзи; ця частина каналу містить патрон і називається патронником.
Ствольна коробка (мал. 66) з'єднує частини і меха¬нізми автомата,  забезпечує закривання  каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній коробці роз¬ташований ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.


Прицільний пристрій (мал.   ) необхідний для наве¬дення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані. Муш¬ка загвинчена в полозок, який кріпиться в основі мушки.
Кришка ствольної коробки (мал.  ) потрібна для за¬побігання забрудненню частин і механізмів, розміщених у ствольній коробці. З правого боку вона має ступінчас¬тий виріз для проходження відстріляних гільз назовні і для руху рукоятки затворної рами, а позаду — отвір для виступу напрямного стержня поворотного механізму. Кришка утримується на ствольній коробці за допомогою напівкруглого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму.
Приклад і пістолетна рукоятка забезпечують зруч¬ність дії автомата при стрільбі. Приклад має антабку для ременя, гніздо для пенала з приладдям і затильник з

кришкою над гніздом. У гнізді приклада закріплено пру¬жину для виштовхування пенала.
Затворна рама з газовим поршнем (мал.   ) слу¬жить для приведення в дію затвора та ударно-спускового механізму.

Затвор (мал.   ) служить для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання кап¬суля і викидання з патронника гільзи патрона.
Поворотний механізм (мал.    ) необхідний для по¬вернення затворної рами із затвором в попереднє по¬ложення.
Газова трубка із ствольною накладкою (мал.  ) призначена для спрямування газового поршня і для за¬хисту рук від опіків при стрільбі.

Ударно-спусковий механізм (мал.   ) призначений для спуску курка з бойового зводу або із зводу авто¬спуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ве¬дення автоматичного чи одиничного вогню, припинення

стрільби, для запобігання пострілів при незапертому зат¬ворі і для постановки автомата на запобіжник.
Цівка служить для зручності дії з автома¬том і захисту рук від опіків.
Магазин призначений для розміщення пат¬ронів і подачі їх у ствольну коробку.
Штик-ніж прикріплюється до автомата перед атакою і призначений для ураження противника в руко¬пашному бою, а також використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для різання дроту).
Піхви складаються з підвіски з карабінчи-ками, пластмасового корпусу, упору, виступу-осі.

РОЗБИРАННЯ І СКЛАДАННЯ АВТОМАТА
Розбирання автомата може бути повним і неповним. Повне розбирання автомата здійснюється для чищення його при значному забрудненні, після перебування його під дощем, у піску чи снігу, при переході на інше мас¬тило і для ремонту. У всіх інших випадках виконується неповне розбирання.
Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстилці. Частини і механізми складають у по¬рядку розбирання. Поводитися з ними слід обережно, не класти одну частину на іншу, не прикладати зайвих зу¬силь, не робити різких ударів.
Неповне розбирання автомата виконується так:
1. Відокремити магазин (мал.   ). Утримуючи автомат за шийку приклада чи цівку, правою рукою охо¬пити магазин, великим пальцем натиснути на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи не залишився патрон у патроннику, для чого перевести перевідник донизу, від¬вести рукоятку затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами і спустити курок з бойового зводу.

2. Вийняти пенал з приладдям (мал.   ). Притиснути пальцем пра¬вої руки кришку гнізда приклада так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда; розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку, вибивач і шпильку. Якщо ав¬томат зі складаним прик¬ладом, то пенал знаходи¬ться в кишені сумки для магазинів.
3. Відокремити шомпол (мал.   ). Відтяг¬нути кінець шомпола так, щоб його головка вийшла з-під упора на основі муш¬ки, і витягти шомпол до¬гори.
4. Відокремити дуловий гальмо-компенсатор.
5. Відокремити кришку ствольної ко¬робки (мал.   ). Лівою рукою охопити шийку при¬клада, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного стерж¬ня поворотного механізму; правою рукою підняти вго¬ру задню частину кришки ствольної коробки і відо¬кремити кришку.
6. Відокремити поворотний механізм (мал.  ). Утримуючи ав¬томат лівою рукою за ший¬ку приклада, великим пальцем цієї ж руки натис¬нути на виступ напрямно¬го стержня поворотного механізму до виходу його п'ятки з повздовжнього паза ствольної коробки, підняти задній кінець на¬прямного стержня і вий¬няти поворотний меха¬нізм з каналу затворної рами.
7. Відокремити затворну раму із зат¬вором (мал.   ). Продов¬жуючи утримувати авто¬мат лівою рукою, правою відвести раму назад до упора, підняти її разом із затвором і відокремити від ствольної коробки.
8. Відокремити затвор від затворної рами (мал.    ). Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори, правою рукою відвести затвор на¬зад, прокрутити його так, щоб' головний виступ за¬твора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і висунути затвор уперед.
9. Відокремити газову трубку зі ста¬левою накладкою (мал.). Утримуючи ав¬томат лівою рукою, пра¬вою надіти пенал для приладдя прямокутним отвором на виступ зами¬кача газової трубки, по¬вернути замикач від себе до вертикального поло¬ження і зняти газову труб¬ку газової камери.


Послідовність неповного розбирання автомата повто¬ріть за скороченою схемою (мал.).
Складання автомата здійснюється в зворотній послі¬довності. Під час складання необхідно звіряти номери частин і механізмів автомата.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Реферат на тему: "Автомат Калашникова"", із категорії "Реферат", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід