Реферат на тему: Строї відділення
 
ШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ В РОЗГОРНУТИЙ І ПОХІДНИЙ СТРОЇ
Розгорнутий стрій відділення може бути одноше-ренговим або двошеренговим. Шикування відділення в од-ношеренговий стрій здійснюється за командою: «Відділення, в одну шеренгу — СТАВАЙ!» Шикування відді¬лення в двошеренговий стрій здійснюється за командою: «Відділення, в дві шеренги — СТАВАЙ!» Відділення з чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шеренгу. Похідний стрій відділення шикується за командою:
«Відділення, в колону по одному — СТАВАЙ!» або «Відділення, в колону по два — СТАВАЙ!»

ПЕРЕШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
Перешикування відділення з розгорнутого строю в ко¬лону здійснюють поворотом вправо за командою: «Відді¬лення, право-РУЧ!» Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій здійснюють поворотом відділення вліво за командою: «Відділення, ліво-РУЧ!»
Перешикування відділення з колони по одному в колону по два здійснюється за командою: «Відділення, в колону по два, кроком —РУШ!» (під час руху: «... по два — РУШ!»). За командою до виконання командир відділен¬ня ступає півкроком, парні номери, вийшовши вправо, у такт кроку стають на свої місця в колоні, відділення рухаєть¬ся півкроком, поки не буде подано команду «ПРЯМО!» або «Відділення, СТІЙ!».
Перешикування відділення з колони по два в колону по одному здійснюють за командою: «Відділення, в колону по одному, кроком — РУШ!» (під час руху: «... по одному — РУШ!»). За командою до виконання командир відділення ступає повним кроком, решта — півкроком; із звільненням місця парні номери в такт кроку заходять за непарні й рухаються далі повним кроком.

РОЗМИКАННЯ І ЗМИКАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
Якщо відділенню потрібно розтягнути стрій, пода¬ють команду: «Відділення, вправо (вліво, від середини) розім-КНИСЬ!», або «Відділення, вправо (вліво, від середини) на шість кроків розім-КНИСЬ!», або «... бігом розім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, від якого здійснюється розімкнення, повертаються у за¬значений бік, одночасно з приставлениям ноги повер¬тають голову вбік фронту строю і рухаються приско¬реним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто йде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде позаду, кожний ступає ще стіль¬ки кроків, скільки їх визначено командою, і повер¬тається ліворуч (праворуч). Якщо інтервал не було вка¬зано, розмикання проводять на один крок. Розмикання від середини здійснюють від того, хто середній. Вій¬ськовослужбовець, якого названо середнім, почувши своє прізвище, відповідає «Я», простягає вперед ліву руку й опускає її.
Для змикання відділення подають команду: «Від¬ділення, вправо (вліво, до середини) зім-КНИСЬ!» або «... бігом зім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, до кого призначено змикання, повертаються вбік змикання, після чого прискореним півкроком (чи бігом) підходять на визначений для зімкнутого строю інтервал; підійшовши, самостійно зупиняються і повертаються ліворуч (праворуч).

РУХ ВІДДІЛЕННЯ
Для руху відділення стройовим кроком подають ко¬манду: «Відділення, на ре-МІНЬ, стройовим кроком — РУШ!» У разі потреби визначаються напрям руху та бік рівняння, наприклад: «Відділення, на ре-МІНЬ, на та-кий-то предмет рівняння праворуч (ліворуч), стройовим кроком — РУШ!» За виконавчою командою («РУШ») усі військовослужбовці одночасно починають рух із лівої ноги, дотримуючись рівняння й зберігаючи інтервал. Якщо бік рівняння не визначено, то його здійснюють убік правого флангу поглядом, не повертаючи голови. Щоб зупинити відділення, подають команду: «Відділен¬ня, СТІЙ!»
Рух похідним кроком здійснюють за командою: «Від¬ділення, в колону по одному (по два) — РУШ!» Якщо під час руху відділення похідним кроком потрібно змінити напрям, подають команду: «Відділення, правим (лівим) плечем вперед — РУШ!»

ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИВІТАННЯ 
В СТРОЮ І ВІДПОВІДЬ НА ПРИВІТАННЯ
Для військового привітання начальника в строю на місці командир відділення подає команду: «Відділення, СТРУНКО, рівняння — ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, ДО СЕ¬РЕДИНИ)!» — і доповідає: «Товаришу (пане) капітан! Перше відділення готується до розводу на варту. Коман¬дир відділення сержант Коваленко».
Коли начальник пройшов або подав команду «Віль¬но!», командир відділення віддає розпорядження «Віль¬но!» й опускає руку.
На привітання начальника: «Здрастуйте, товариші (панове)!» — всі військовослужбовці відповідають друж¬но, гучно, чітко: «Здрастуйте, товаришу (пане) капітан!»

СИГНАЛИ УПРАВЛІННЯ СТРОЄМ
Управління строєм здійснюється командами (сигна¬лами) і розпорядженнями, що їх командир доводить го¬лосом, сигналами й особистим прикладом, а також мо¬жуть передаватися технічними засобами. В разі потреби командир визначає додаткові сигнали для управління строєм. Перед поданням команди сигналом попередньо застерігають сигналом «УВАГА». Готовність до команди сигналом також позначається сигналом «УВАГА».

ДІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ БІЛЯ МАШИН І НА МАШИНАХ

У розгорнутому строю машин особовий склад пере¬буває на машинах або шикується попе¬реду машин в одношеренговому чи двошеренговому строю таким чином, щоб остання шеренга була попереду ма¬шин, на відстані не менше трьох кроків.
За командою (сигналом) «ДО МАШИН!» особовий склад, який перевозять у бойовій машині піхоти і в бро¬нетранспортері, а також на автомобілі та десантом на танку, шикується біля машин. 

Перед посадкою на машини перевіряють, чи розрядже¬на зброя, а якщо пересування відбувається із зарядженою зброєю, то чи поставлено її на запобіжник; багнети відмика¬ють. У разі потреби розподіляють військовослужбовців і ма¬теріальну частину по машинах та вказують спосіб посадки:


у бойові машини піхоти
— через люки і задні две¬рі;  у  бронетранспортери
— через праві та ліві бор¬ти і люки; на автомобілі
— через праві, ліві та зад¬ні борти; на автомобілі із закритим кузовом — через задній борт; на закриті ма¬шини — відповідно до роз¬ташування люків (две¬рей). Забороняється здій¬снювати посадку (і висад¬ку) через лівий борт на машини, що стоять на правому боці дороги. За, командою (сигналом) «НА МІСЦЯ!» всі займають свої місця в машинах (мал.    ). Зброю під час посадки беруть як кому зручно, а коли сидять, ставлять її між колінами і підтри¬мують обома руками. Автомати за командою командира Можна взяти в положення «на груди». На кожну машину призначають старшого.
Висадку з машин здійснюють: з бойових машин піхо¬ти — через люки і задні двері; з бронетранспортерів — че¬рез праві та ліві борти і люки; з автомобілів — через пра¬ві, ліві та задні борти; з автомобілів із закритим кузовом — через задній борт; з інших машин — як зручніше. Для висадки з машин подають сигнал «ДО МАШИНИ!» або конкретну команду (сигнал), наприклад: «Відділення, че¬рез правий і лівий борти та задні двері (задній борт) —ДО МАШИН!» За цією командою (сигналом) особовий склад швидко висаджується з машин і шикується біля них або діє за командою своїх командирів.

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Влучний і дієвий вогонь під час бою в поєднанні з майстерним маневром є однією з основних умов успішно¬го виконання підрозділами бойових завдань. Дієвість вогню залежить від уміння воїнів зразково володіти зброєю і застосовувати її під час бою. Для цього необхід¬но знати матеріальну частину зброї, тримати її в пос¬тійній бойовій готовності і вести з неї влучну стрільбу. Відомості про будову стрілецької зброї і володіння нею, догляд і її збереження, а також прийоми і правила стрільби є в спеціальних настановах із стрілецької спра¬ви, окремо з кожного виду стрілецької зброї. Основні дані з балістики і теорії стрільби викладено у посібнику «Основи і правила стрільби зі стрілецької зброї».Вогнева підготовка проводиться в нерозривному зв'язку з тактичною підготовкою і вдосконалюється на тактичних заняттях і навчаннях з бойової стрільби.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Реферат на тему: Строї відділення", із категорії "Реферат", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід