Реферат на тему: Військова дисципліна
 
СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Військова дисципліна — це суворе й точне дотриман¬ня всіма військовослужбовцями порядку і правил, уста¬новлених законодавством України і статутами Збройних Сил України.
Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист народу України, його свободи і незалежності.
У період розбудови Збройних Сил нашої Батьківщини військова дисципліна має особливе значення. Складна вій¬ськова техніка також посилює вимоги до дисципліни кожного воїна. Без міцної військової дисципліни й організова¬ності у мирний час неможливо вирішити такі важливі для становлення Збройних Сил завдання, як виховання висо¬ких морально-бойових якостей у воїнів і формування у них умінь, знань, навичок, необхідних для захисту держави. Свідомий характер військової дисципліни робить її стій¬кою, міцною, непохитною. Боротьба за зміцнення дисцип¬ліни, проти розбіжностей у трактуванні вимог законів України, військових статутів — одне з найважливіших завдань командирів і начальників, а також самих військо¬вослужбовців .
Наведемо приклад з минулого про свідомий характер військової дисципліни. В березні 1943 р. в районі залізнич¬ного переїзду біля с.Таранівка, що на Харківщині, гітлерів¬ці, підтягнувши резерви, вирішили відрізати підрозділи Радянської Армії. Шлях фашистам перегородила військова частина. Найвідповідальнішу ділянку фронту займав взвод лейтенанта П. Широтна (помер 30.06.1968 p.). Воїни рете¬льно готували позиції до оборони. Ворог кинув на окопи пі¬хоту і танки. Зав'язався нерівний бій. Протитанкову гарма¬ту радянських бійців було виведено з ладу. Положення ста¬ло критичним. Тоді старший сержант І. Вернигоренко (по¬мер 26.01.1984 р.) кинувся з гранатами на ворожий танк, знищив його і, важко поранений, довго утримував позицію.
Якщо в підрозділі міцна дисципліна, то в ньому ефек¬тивніше відбувається навчання солдатів (матросів); вони швидше оволодівають довіреною їм зброєю і технікою.
На заняттях у класі, на полігоні, танкодромі, в добово¬му наряді й на вахті військовослужбовець повинен діяти від¬повідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дотримання військової дисципліни обов'язкове для вій¬ськовослужбовця в бою і в повсякденному житті, в строю і поза ним, в розташуванні військової частини і поза нею.
Військова  дисципліна  зобов'язує:
дотримуватися Конституції України і законів України;
неухильно виконувати вимоги Військової присяги, вій¬ськових статутів, накази і розпорядження командирів (на¬чальників);
стійко переносити труднощі військової служби, не шко¬дувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;
бути пильним і суворо зберігати військову та державну таємницю;
бути чесним, правдивим; ретельно вивчати військову справу;
берегти довірену зброю, військову техніку, військове та громадське майно;
виявляти повагу до командирів (начальників) і старших; дотримуватися правші військової ввічливості і віддання честі;
не допускати самому й утримувати інших від порушень громадського порядку;
допомагати, командирові (начальникові) у встановленні військової дисципліни і порядку.


ЗАОХОЧЕННЯ СОЛДАТІВ (МАТРОСІВ)
Заохочення як форма визнання успіхів і заслуг е важ¬ливим засобом виховання військовослужбовців і зміц¬нення військової дисципліни. Командирам і начальни¬кам Дисциплінарним статутом Збройних Сил України надаються   великі   права   для   заохочення   воїнів   за сумлінне й ретельне ставлення до військової служби, за ус¬піхи в бойовому навчанні. Якщо командир (начальник) вважає,  що надані  йому права недостатні,  він може клопотати   про   заохочення   військовослужбовців,   які відзначилися, владою старшого командира. За одну й ту саму заслугу військовослужбовцеві  може бути оголо¬шено лише одне заохочення.  Визначаючи вид заохо¬чення, враховують характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.
Щодо солдатів (матросів) застосовуються такі зао¬хочення:  оголошення подяки (мал.   );  надання до¬даткової відпустки на термін до 5 діб; дозвіл на одне додаткове звільнення із розташування військової части¬ни чи з корабля на .берег поза чергою у дні та години, встановлені для цього командиром частини; нагородже¬ння   грамотою,   дипломом,   цінним   подарунком   або грошовою премією;  повідомлення батькам або колек¬тиву за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового   обов'язку   й   про   отримані   заохочення; нагородження особистою фотокарткою біля розгорнутого Бойового прапора військової частини; нагородження нагрудним знаком  «Відмінний фахівець»,  а тих,  хто проходить службу за контрактом, — «Відмінний фахі¬вець Збройних Сил України»; присвоєння військового звання «старший солдат» («старший матрос»); занесення прізвища до Книги поішши військової частини (корабля); скасування раніше накладеного дисциплінарно¬го стягнення.

СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Відомо, що в армійському і флотському середовищі є особи, які не дорожать військовою честю і порушують вимоги законів, Військової присяги і статутів. Такі воїни завдають великої шкоди справі підвищення бойової го¬товності частин і кораблів. До солдатів і матросів, які виявляють недисциплінованість, застосовуються суворі заходи впливу.
Командирам (начальникам) надаються всі права для утримання міцного порядку в підрозділі (на кораблі). Ко¬мандир не має права залишати без уваги жодної провини підлеглого. Накладати стягнення за порушення військової дисципліни — це обов'язок командира (начальника) згідно з Військовою присягою і військовими статутами.
На солдатів (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення: зауваження; догана; сувора догана; позбавлення чергового звільнення з розташуван¬ня військової частини або з корабля на берег; призначен-
ня поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; позбав¬лення нагрудного знака «Відмінний фахівець»; позбав¬лення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб.
На солдатів (матросів), які проходять службу за кон¬трактом, монсе бути накладено таке стягнення: зауваже¬ння; сувора догана; призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб; позбавлення нагрудного знака «Відмінний фа¬хівець Збройних Сил України»; позбавлення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); звільнен¬ня з військової служби за службовою невідповідністю.

Солдати (матроси) за вчинені ними злочини несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законо¬давством. З метою громадського осуду порушників військової дисципліни і громадського порядку проступ¬ки військовослужбовців за рішенням командира (началь¬ника) можна обговорювати на зборах особового складу (мал. 20). Рішення зборів є рекомендаційними для ко¬мандирів (начальників).
Накладене на солдата (матроса) дисциплінарне стяг¬нення за вчинений злочин не звільняє його від криміна¬льної відповідальності.
При визначенні виду і міри стягнення враховуються ступінь провини, її характер, попередня поведінка винуватця, обставини, за яких провина була скоєна, а та¬кож те, скільки часу перебуває солдат (матрос) на служ¬бі і чи добре знає порядок служби.
Суворість дисциплінарного стягнення збільшується, якщо винний скоював провину неодноразово, або брав участь у груповому порушенні військової дисципліни і громадського порядку, або провина була скоєна при ви¬конанні службових обов'язків, під час бойового чергува¬ння, в нетверезому стані, або провина викликала значне порушення порядку.
Солдатам (матросам) стягнення оголошуються осо¬бисто або перед строєм. Дисциплінарне стягнення вико¬нується, як правило, негайно і тільки у виняткових ви¬падках його можуть відкласти, при цьому не більш ніж на місяць
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Реферат на тему: Військова дисципліна", із категорії "Реферат", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід